Šia­lený život býva­lého ute­čenca a foun­dera obrov­skej anti­ví­ru­so­vej spo­loč­nosti Johna McA­fe­eho

Michal Sorkovský / 13. august 2015 / Tools a produktivita

Život Johna McA­fe­eho je šia­le­ným, nepo­chybne zau­jí­ma­vým a tak tro­chu aj záhad­ným prí­be­hom. Tento muž doká­zal vybu­do­vať jednu z naj­väč­ších anti­ví­ru­so­vých spo­loč­ností a zaro­biť naozaj veľký balík peňazí, avšak možno až to, čo sa stalo v neskor­ších kapi­to­lách jeho života, z neho spra­vilo legendu.

Ako sa na jeho život ale pozerá široká verej­nosť? Z rôz­nych zdro­jov sa nám do uší dostá­vali správy naprí­klad o tom, ako bol McA­fee v Belize zadr­žaný kvôli dro­gám a iným nele­gál­nym akti­vi­tám. To je však iba polo­vica jeho prí­behu, ktorý zahŕňa oveľa viac, než by si mnohí mys­leli. V tomto článku náj­dete viac infor­má­cií o tom, kto tento muž kedysi bol, čím sa stal a kde je teraz. Dopredu ale treba pove­dať, že už má za sebou pekne divokú jazdu, ktorú si bežný člo­vek len ťažko vie pred­sta­viť.

John McA­fee sa naro­dil v Spo­je­nom krá­ľov­stve v šty­rid­sia­tych rokoch minu­lého sto­ro­čia. Ešte v mla­dom veku sa s ním ale rodi­čia pre­sťa­ho­vali do mesta Roanoke vo Vir­gí­nii. Ako malý chla­pec, nemal McA­fee veľmi veselý život. Jeho otec, ktorý pra­co­val ako zeme­me­rač, bol alko­ho­lik. Navyše, v čase, keď mal John ešte len 15 rokov spá­chal jeho otec samov­raždu, o čom sa McA­fee vyjad­ril, ako o fakte, s kto­rým sa pre­bú­dza každý deň.

McA­fee si ako vysokú školu vybral Roanoke Col­lege, kde aj on sám začal veľa piť. Napriek tomu ale ešte stále hovo­ríme o mla­dom Joh­novi, ktorý bol už v sko­rom veku bys­trým a šikov­ným pod­ni­ka­te­ľom. Jeho prvým biz­ni­som bolo pre­dá­va­nie časo­pi­sov, spô­so­bom cho­de­nia od dverí k dve­rám. McA­fee sa vyjad­ril, že mu táto čin­nosť svojho času zaro­bila malé bohat­stvo.

V šesť­de­sia­tych rokoch začal, ešte stále pomerne mladý John pra­co­vať v spo­loč­nosti, ktorá sa zaobe­rala kódo­va­ním dier­no­štít­ko­vých sys­té­mov. Tu sa priu­čil zákla­dom práce s prvými počí­tačmi. Na základe tejto skú­se­nosti ho zamest­nali v Mis­souri Paci­fic Rail­road. Tejto spo­loč­nosti pomo­hol využí­vať, vtedy naj­mo­der­nejší počí­ta­čový sys­tém od IBM, s úče­lom zdo­ko­na­liť ces­tovný poria­dok vla­kov. V čase, kedy McA­fee pra­co­val pre Mis­souri Paci­fic Rail­road začí­najú aj jeho prvé skú­se­nosti s tvr­d­šími dro­gami. Tu sa popri šikov­nosti a zruč­nosti, ktorú pred­vá­dzal v práci, začali pre­ja­vo­vať aj iné vlast­nosti jeho osob­nosti. Podľa všet­kého mal totiž McA­fee do práce pra­vi­delne cho­diť pod vply­vom LSD. S týmto obdo­bím jeho života sa navyše spája jedna kon­krétna prí­hoda, ktorá možno zase o niečo viac objas­ňuje to, akým člo­ve­kom McA­fee bol.

Jed­ného dňa si mal John kúpiť vrecko drogy zná­mej ako DMT. Potom, ako si v práci šňu­pol jednu lajnu a nič necí­til sa McA­fee roz­ho­dol uro­biť niečo, čo by sa možno väč­šina ľudí spra­viť neod­vá­žila. Roz­ho­dol sa totiž v prie­behu krát­kej chvíle vyšňu­pať celé vrecko DMT. To, čo sa začalo potom, sa dá opí­sať ako šia­len­stvo (alebo možno aj peklo). McA­fee totiž na chvíľu naozaj zoša­lel, vybe­hol von a nejakú dobu sa celý vystra­šený scho­vá­val za smet­ným košom.

Neza­bú­dajte ale, že McA­fee bol stále v práci, keď skon­zu­mo­val spo­mí­nané vrecko DMT. Ľudia okolo neho sa ho pýtali rôzne otázky, on však vôbec nero­zu­mel tomu, čo vra­veli. John navyše abso­lútne nero­zu­mel ani tomu, čo na neho vypľú­val jeho počí­tač, a to v jeho hlave spô­so­bilo ešte väčší zmä­tok. Nako­niec celý vystra­šený, skon­čil scho­vaný za odpad­ko­vým košom, v hlave počul rôzne hlasy a zúfalo dúfal, že sa na neho nikto nepo­zerá. Po tomto inci­dente sa McA­fee už nikdy nevrá­til do práce v Mis­souri Paci­fic Rail­road. Časť neho vraj nikdy nepres­tala veriť, že je stále na tom šia­le­nom tripe, že všetko, čo sa dialo potom bola len obrov­ská halu­ci­ná­cia a že sa z nej jed­ného dňa pre­budí na svo­jom gauči v St. Louis, pri počú­vaní Dark Side of the Moon od Pink Flo­ydu.

McA­fee pri­šiel do Sil­li­con Val­ley nie­kedy po roku 1970. Pra­co­val potom na rôz­nych pozí­ciách, v rôz­nych tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tiach (jeden z jeho jobov bol pre Ins­ti­tute for Space Stu­dies, ktorý pat­ril pod NASA), s tým, že celý ten čas aktívne bral drogy a pil. Môžeme pove­dať, že úplne nevyt­riez­vel asi do roku 1983. Vtedy pra­co­val pre spo­loč­nosť Omex, s tým, že jeho kaž­do­denná rutina zahŕňala drogy a alko­hol, a to samoz­rejme vo veľ­kom množ­stve. Vtedy si vraj John uve­do­mil, aký bol osa­melý a vystra­šený a konečne sa roz­ho­dol vyhľa­dať pomoc.

V osem­de­sia­tych rokoch, potom McA­fee pra­co­val pre firmu Lock­head. Neza­bú­dajte, že hovo­ríme o dobe, kedy boli počí­tače stále novin­kou. Keď sa potom v roku 1986 obja­vil prvý počí­ta­čový vírus, McA­fee pri­šiel s nápa­dom, že bude proti takýmto prog­ra­mom bojo­vať a s týmto cie­ľom si zalo­žil aj vlastnú spo­loč­nosť. Pokojne môžeme pove­dať, že sa firme McA­fee Asso­cia­tes začalo pomerne skoro veľmi slušne dariť. Kon­com osem­de­sia­tych rokov zará­bala táto spo­loč­nosť päť mili­ó­nov dolá­rov ročne a nie­ktoré z naj­väč­ších firiem po celom svete využí­vali McA­fe­eho anti­ví­ru­sový prog­ram.

Spo­loč­nosť sa stá­vala ešte viac úspeš­nou, a to hlavne vďaka počí­ta­čo­vému vírusu s náz­vom Miche­lan­gelo, ktorý sa na scéne obja­vil v roku 1992. McA­fee ho nazval jed­ným z naj­hor­ších víru­sov, toho času, a odha­dol, že tento Miche­lan­gelo zasiahne až 5 mili­ó­nov počí­ta­čov. V tom čase ešte anti­ví­ru­sové prog­ramy neboli pro­duk­tom, ktorý by si kupo­val každý maji­teľ počí­tača. Avšak práve kvôli vírusu Miche­lan­gelo sa toto značne zme­nilo. Hoci tento vírus nako­niec zasia­hol iba nie­koľko desať­ti­síc počí­ta­čov, anti­ví­ru­sový prog­ram McA­fee sa vďaka nemu dostal medzi šir­šiu verej­nosť a stal sa z neho mno­ho­mi­li­ó­nový biz­nis.

V roku 1994, John McA­fee odstú­pil zo svo­jej pozí­cie vo vlast­nej spo­loč­nosti. Dva roky na to pre­dal svoj podiel vo firme, vďaka čomu mu na konte pri­budlo 100 mili­ó­nov dolá­rov. Po svo­jom odstú­pení z firmy sa McA­fee držal pri zemi. Dával rady začí­na­jú­cim star­tu­pom, pred­ná­šal na Stand­ford Gra­du­ate School of Busi­ness a tiež sa sám veno­val vlast­ným pro­jek­tom. Kon­krétne pra­co­val na sociál­nych sie­ťach s náz­vami PowWow a Tri­bal Voice, avšak ani jedna z nich sa nako­niec nedos­tala na verej­nosť.

V roku 2008 dobehla McA­fe­eho osobná eko­no­mická kríza a nie­ktoré správy hovo­rili o tom, že jeho maje­tok kle­sol zo 100 mili­ó­nov na iba 4 mili­óny dolá­rov. McA­fee sa následne roz­ho­dol pre­dať svoje pozemky a pre­sťa­ho­vať sa do Belize. Tam chcel začať pod­ni­kať vo svete anti­bi­otík. Veril, že s pomo­cou mik­ro­bi­olo­gičky Alli­son Ado­ni­zio, môže vytvo­riť lie­čivý pro­dukt, ktorý by mu znovu mohol zaro­biť mili­óny. Spo­loč­nosť, ktorú za tým cie­ľom vytvo­rili sa volala Quoro­mex.

Veci sa potom ale zhor­šili. McA­fee totiž začal byť pre­sved­čený, že ho celý čas nie­kto sle­duje. V Belize zvy­kol cho­die­vať do baru, zná­meho ako Lover’s Bar. Podľa všet­kého mal do tohto pod­niku cho­diť každý deň a pozo­ro­vať tam ľudí, ako vchá­dzajú a odchá­dzajú. Pomaly sa takto pre­stal veno­vať akej­koľ­vek inej čin­nosti. Po šies­tich mesia­coch napí­sal, že už viac nemá aké­koľ­vek spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou.

V roku 2012 sa o neho začala zau­jí­mať polí­cia potom, ako bol jeho sused zastre­lený. McA­fee následne z Belize utie­kol. Neskôr bol zatknutý v Guate­male. To sa malo stať kvôli istému médiu, ktoré za ním poslalo dvoch repor­té­rov, za úče­lom inter­view. Následne boli uve­rej­nené foto­gra­fie McA­fe­eho, ktoré mali k sebe vraj omy­lom stále pri­po­jené GPS súrad­nice. Netrvalo dlho a polí­cia v Guate­male McA­fe­eho zatkla za neo­práv­nený vstup do kra­jiny. V tom čase začal mať McA­fee prob­lémy so srd­com. Nako­niec bol vyhos­tený z Guate­maly nas­päť do USA.

Po jeho prí­chode do USA, sa média akoby zbláz­nili. Každý chcel vedieť, kto bol tento John McA­fee, kam išiel a či to bol úplný šia­le­nec. Samotný McA­fee si ale veci pri­veľmi neuľah­čil. V roku 2013 pri­dal na inter­net bizarné video, pod náz­vom „How To Unins­tall McA­fee Anti­vi­rus.“ Toto video zobra­zo­valo Johna obklo­pe­ného ženami, ako sa snaží odin­šta­lo­vať soft­vér, ktorý vyna­šiel a ktorý po opus­tení firmy verejne oso­čo­val. Toto video tiež zobra­zuje zbrane, narážky na drogy a ich uží­va­nie, hoci nepo­chybne išlo o snahu o nejakú zvláštnu paró­diu.

Odvtedy sa John McA­fee na verej­nosti obja­vuje len spo­ra­dicky. Od roku 2013 žije v Port­lande, v štáte Ore­gon. V súčas­nosti občas blo­guje o bez­peč­nosti, súkromí a slo­bode. Aj takto môže dopad­nuž život star­tu­po­vého vete­rána!

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)