Úspeš­né Slo­ven­ky, kto­ré svo­ju vášeň pre pohyb pre­me­ni­li na biz­nis

Marianna Mikešová / 5. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook/Joga Zdravo, nolimitspds.sk

Fit­ness a zdra­vý život­ný štýl sú dnes čoraz viac v obľu­be a Slo­vá­ci si poma­ly uve­do­mu­jú, že hodi­ny strá­ve­né v prá­ci za počí­ta­čom tre­ba nie­kde kom­pen­zo­vať. Prá­ve tie­to mla­dé šikov­né ženy majú na sve­do­mí pozi­tív­nu zme­nu v živo­toch mno­hých ľudí. Svoj biz­nis totiž zalo­ži­li na tan­ci či cvi­če­ní.

Kat­ka Ježo­vi­co­vá

Sta­či­la jed­na lek­cia jogy, aby sa Kat­ke od zákla­dov zme­nil život. Joga jej pomoh­la vylie­čiť váž­ne zdra­vot­né prob­lé­my a obja­viť svo­je posla­nie, kto­rým je meniť pomo­cou jogy živo­ty dru­hým. Do jej tajov pre­nik­la vo via­ce­rých zahra­nič­ných jogo­vých štú­diách — vo Vied­ni, v USA či Rus­ku a uči­la sa od význam­ných lek­to­rov, ako aj od samot­ných zakla­da­te­ľov Bik­ram jogy.

Foto: facebook.com/Joga Zdra­vo

Nie­koľ­ko­roč­né zdo­ko­na­ľo­va­nie sa a roz­ši­ro­va­nie vedo­mos­tí o fyzi­ote­ra­piu, zdra­vie chrb­ti­ce, alter­na­tív­nu medi­cí­nu a aro­ma­te­ra­piu Kat­ku pri­pra­vi­lo na návrat domov a otvo­re­nie vlast­né­ho štú­dia v Bra­ti­sla­ve. Vytvo­ri­la kon­cept Joga zdra­vo a vlast­né cvi­čeb­né metó­dy s cie­ľom pomá­hať ľuďom k zdra­vej chrb­ti­ci, kto­rá je pod­ľa nej stro­mom živo­ta a cel­ko­vej har­mó­nii. Svoj biz­nis posta­vi­la na odbor­nos­ti, kva­li­te a indi­vi­du­ál­nom prí­stu­pe.

Foto: facebook.com/Joga Zdra­vo

Nina Peráč­ko­vá

Tanec pri tyči už dáv­no stra­til svo­ju stig­mu a väč­ši­na Slo­vá­kov už našťas­tie vie, že pole dan­ce je šport ako kaž­dý iný. Je to tvr­dá dri­na a bliž­šie ako k tan­cu má sku­toč­ne skôr ku gym­nas­ti­ke. Svo­je o tom vie Nina Peráč­ko­vá, kto­rá u nás pole dan­ce spo­pu­la­ri­zo­va­la. Táto mla­dá Slo­ven­ka si ešte počas vyso­kej ško­ly otvo­ri­la vlast­né pole dan­ce štú­dio No Limits, kto­ré dnes vedie s pria­te­ľom Mar­ti­nom Vie­den­ským.

Foto: facebook.com/The No Limits Gym

Foto: facebook.com/The No Limits Gym

Nie je však len maji­teľ­kou, ale aj tré­ner­kou a den­ne maká na tom, aby bola naj­lep­šia. Dokon­ca ju vola­jú na works­ho­py aj do iných štú­dií. Ľuďom chce pro­stred­níc­tvom pole dan­ce dávať pocit, že kaž­dý je jedi­neč­ný a doká­že všet­ko, čo si zau­mie­ni. Mla­dej biz­nis­men­ke sa od prvé­ho dňa darí a jej moder­né štú­dium stá­le ras­tie. Okrem pole dan­ce učia naprí­klad aj stre­et wor­kout, akro­ba­ciu či balet pre dospe­lých.

Ive­ta Tká­čo­vá

Snom kaž­dej pro­fe­si­onál­nej taneč­níč­ky je otvo­riť si raz vlast­nú ško­lu a Ive­te sa to po rokoch taneč­nej kari­é­ry a mater­skej spl­ni­lo v roku 2010, keď v Bra­ti­sla­ve vybu­do­va­la taneč­né štú­dio River­park Dan­ce Scho­ol. Nema­la pri­tom veľ­ké pod­ni­ka­teľ­ské ambí­cie, ale jed­no­du­cho odma­lič­ka milo­va­la gym­nas­ti­ku a tanec a vede­la, že ničo­mu iné­mu by sa neve­de­la veno­vať s takou váš­ňou.

Foto: facebook.com/Iveta Tká­čo­vá

Ive­ta sa inšpi­ro­va­la naj­mä v taneč­ných štú­diách v New Yor­ku a Lon­dý­ne a jej štú­dium je tiež akým­si odka­zom na his­tó­riu náb­re­žia Duna­ja, kde boli kedy­si taneč­né ško­ly pre mla­dých. Dnes už Ive­ta tanec neučí, no celé­mu kon­cep­tu dáva filo­zo­fiu. Jej cie­ľom bolo vytvo­riť “malý Bro­adway”, pre­to vybra­la tých naj­lep­ších lek­to­rov. Náj­deš tu všet­ky dru­hy tan­ca, na aké si spo­me­nieš, ale tiež jogu či pila­tes.

Foto: facebook.com/Riverpark Dan­ce Scho­ol

Vera Foi

Spo­lu­ma­ji­teľ­ka jogo­vé­ho štú­dia YoGo v Bra­ti­sla­ve, kto­rá je inštruk­tor­kou naj­vyš­šie­ho stup­ňa so špe­cia­li­zá­ci­ou na power jogu. Nie­koľ­ko rokov sa veno­va­la advo­ká­cii, no roz­hod­la sa upred­nost­niť svo­je šťas­tie pred stre­su­jú­cim život­ným štý­lom a spo­lu s man­že­lom svoj život zasvä­ti­la joge a lek­tor­stvu. Nie­len, že vybu­do­va­la moder­né a úspeš­né jogo­vé štú­dio, ale tiež výcvi­ko­vé cen­trum pre ďal­ších lek­to­rov jogy. Len v roku 2016 ich vyško­li­li 122.

Foto: facebook.com/Vera Foi

Spo­lu s man­že­lom budu­jú moder­nú sieť jogo­vých štú­dií, dnes ich v Bra­ti­sla­ve vlast­nia už tri. Vera sa sna­ží vytvá­rať o joge pozi­tív­ny obraz a oslo­bo­diť ju od zasta­ra­lých názo­rov, kto­ré vychá­dza­jú z mys­ti­ky a ezo­te­ri­ky a sústre­dí sa skôr na jej prak­tic­ké využi­tie v živo­te kaž­dé­ho z nás. Jej váš­ňou je tiež zdra­vá stra­va, a pre­to sa roz­hod­la pre štú­dium odbo­ru Výži­va ľudí na uni­ver­zi­te.

Foto: facebook.com/YoGo

Pridať komentár (0)