Silné posolstvo Steva Jobsa o živote a o smrti ťa prinúti prehodnotiť svoj život

Interez.sk / 1. decembra 2018 / Biznis

  • Ľud­ský ži­vot be­rieme ako sa­moz­rej­mosť. Na smrť sa dí­vame ako na niečo, čo je ďa­leko za ho­ri­zon­tom
  • Ne­ve­ríme, že môže prísť v aký­koľ­vek oka­mih. Vieš si pred­sta­viť, že dnešné ráno, do kto­rého si sa pre­bu­dil, môže byť to po­sledné? Zaj­traj­šok vô­bec ne­musí prísť. Uve­do­mo­val si to aj Steve Jobs, ktorý po sebe za­ne­chal silné po­sols­tvo
zdroj: flickr.com
  • Ľud­ský ži­vot be­rieme ako sa­moz­rej­mosť. Na smrť sa dí­vame ako na niečo, čo je ďa­leko za ho­ri­zon­tom
  • Ne­ve­ríme, že môže prísť v aký­koľ­vek oka­mih. Vieš si pred­sta­viť, že dnešné ráno, do kto­rého si sa pre­bu­dil, môže byť to po­sledné? Zaj­traj­šok vô­bec ne­musí prísť. Uve­do­mo­val si to aj Steve Jobs, ktorý po sebe za­ne­chal silné po­sols­tvo

Steve Jobs (1955-2011) ovplyv­nil množ­stvo ľudí. Nie­len tým, že bol vi­zi­onár, ktorý sa dí­val ďa­leko do­predu, ale i svo­jou vnú­tor­nou múd­ros­ťou. Jedno z jeho naj­sil­nej­ších po­sols­tiev je v tomto krát­kom zá­zname, kto­rého pre­pis si mô­žeš pre­čí­tať pod vi­deom.

Čo by sme ro­bili, keby bol dnešný deň sku­točne tým po­sled­ným dňom nášho ži­vota?

Keď som mal 17, nie­kde som si pre­čí­tal ci­tát, ktorý znel ne­jako takto: „Ak ži­jete každý deň tak, akoby bol váš po­sledný, jed­ného dňa to bude na­ozaj tak.“ Tieto slová na mňa uro­bili silný do­jem. A od­vtedy, po­sled­ných 33 ro­kov, sa každé ráno po­zriem na seba do zrkadla a spý­tam sa sa­mého seba: „Ak by bol dne­šok po­sled­ným dňom môjho ži­vota, chcel by som ro­biť práve to, čo bu­dem dnes na­ozaj ro­biť?“

Steve po­kra­čuje vo svo­jej sil­nej vý­po­vedi ďa­lej: „Ak vo mne za­znie zá­porná od­po­veď nie­koľko dní po sebe, viem, že mu­sím niečo zme­niť. Ve­do­mie, že mô­žem čo­skoro zo­mrieť, je pre mňa jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších ná­stro­jov, ktorý mi po­máha ro­biť veľké ži­votné voľby. Pre­tože tak­mer všetko – všetky von­kaj­šie oča­ká­va­nia, všetka hr­dosť, všetky stra­chy zo za­han­be­nia či zly­ha­nia, všetky tieto veci jed­no­du­cho od­pa­dajú, keď če­líte tvá­rou tvár smrti… Ostáva len to, čo je sku­točne dô­le­žité.“

Ve­do­mie na­šej smr­teľ­nosti nás môže po­su­núť do­predu

„Ve­do­mie toho, že jed­ného dňa zo­mriem, je naj­lepší spô­sob, ako sa vy­hnúť pasci, ktorú nám vy­tvo­rila naša my­seľ a ktorá nám na­ho­vára, že máme čo stra­tiť. Ne­exis­tuje je­diný dô­vod, prečo by ste ne­mali na­sle­do­vať svoje srdce.“

„Ni­kto nechce zo­mrieť. Do­konca ani ľu­dia, ktorí chcú ísť do neba nechcú zo­mrieť preto, aby sa tam do­stali. A áno, smrť je des­ti­ná­cia, v kto­rej sa ocit­neme všetci. Ni­kto jej ni­kdy ne­utie­kol. A tak to má byť. Je sa­moz­rejmé, že staré od­íde a uvoľní tak cestu nie­čomu no­vému. Práve te­raz ste tým no­vým vy. No čo­skoro zo­star­nete a od­ídete. Pre­páčte, nech­cem byť dra­ma­tický, ale tak to je. Váš čas je vy­me­dzený. Preto ho ne­pre­már­nite na to, aby ste žili ži­vot iného člo­veka.“

A k týmto vý­po­ved­ným slo­vám na­ozaj niet čo do­dať.

Zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)