Simpsonovci skrývali 23 rokov tajomstvo. Nevšimli si ho ani zarytí fanúšikovia

Veronika Bartošová / 11. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Na túto sku­toč­nosť upo­zor­nil re­ži­sér kul­to­vého se­riálu, ktorí ľu­dia mi­lujú už pek­ných pár ro­kov
  • Pre­šľap, ktorý si do­po­siaľ ne­všimli ani tí naj­ver­nejší fa­nú­ši­ko­via, zve­rej­nil na svo­jom Twit­teri až dnes
  • Je jasné, že aj na­priek tomu, ni­kto z ľudí na se­riál ne­za­nev­rie

Aj maj­ster te­sár sa utne a skvelé je, keď sa ne­bojí svoju chybu pri­znať. To je prí­pad pro­du­centa se­riálu Sim­pso­novci Matta Sel­mana, ktorý na svo­jom Twit­teri pri­znal, že v 13-tej epi­zóde šies­tej sé­rie mali chybu v ča­so­vej po­stup­nosti.

Za všetko môže scéna, v kto­rej Marge ozna­muje Ho­me­rovi, že je te­hotná. Na­ro­diť sa mala Mag­gie, kto­rej fotka bola už v tom čase za­rá­mo­vaná na stene.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie z toho ce­lého je, že túto chybu si za 23 ro­kov ne­všimli za­rytí fa­nú­ši­ko­via značky, ktorí dl­ho­dobo zo­sta­vujú zo­znamy chýb, ktoré sa v Sim­pso­nov­coch ob­ja­vili po­čas ich vy­sie­la­nia.

Tweet na­bral na po­pu­la­rite a opäť vzbu­dil vlnu zá­uju o hľa­da­nie chýb. Pre­šľap vtipne oko­men­to­val aj hlavný pro­du­cent se­riálu Al Jean: „Dú­fam, že si sťastný, pre­tože sme kvôli tebe práve vy­ho­dili se­dem­násť ľudí.“

Zdroj: Li­dovky.cz

Pridať komentár (0)