Škodovka spúšťa plnú ofenzívu na elektromobily. V priebehu zopár rokov uvedie až 10 modelov

Richard Vitkovský / 27. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Au­to­mo­bilka Škoda nemá vo svo­jej po­nuke za­tiaľ žia­den elek­tro­mo­bil, čo môže byť ob­rov­ská chyba
  • Práve preto od­ha­lila smelé plány.
  • Do šty­roch ro­kov bude mať na trhu 10 vo­zi­diel bu­dúc­nosti
zdroj: škoda
  • Au­to­mo­bilka Škoda nemá vo svo­jej po­nuke za­tiaľ žia­den elek­tro­mo­bil, čo môže byť ob­rov­ská chyba
  • Práve preto od­ha­lila smelé plány.
  • Do šty­roch ro­kov bude mať na trhu 10 vo­zi­diel bu­dúc­nosti

Česká au­to­mo­bilka Škoda ne­spí na vav­rí­noch. Au­to­mo­bi­lový prie­my­sel dneška je to­tiž po­merne búr­livý. Stojí na pre­chode me­dzi sú­čas­nos­ťou a bu­dúc­nos­ťou. Na bu­dúc­nosť, ktorú pred­sta­vujú elek­tro­mo­bily sa treba vo­pred ná­le­žite pri­pra­viť.

Pri­pra­vení majú to­tiž ob­rov­skú vý­hodu a prácu pre svo­jich za­mest­nan­cov na mnohé roky na­pred. Naj­ďa­lej vo vý­voji elek­tro­mo­bi­lov je ur­čite spo­loč­nosť Tesla, ktorá zva­lila prvý die­lik do­mina. V jej sto­pách sa však po­stupne vy­be­rajú už aj ďal­šie značky. Množ­stvo au­to­mo­bi­liek má už dnes ne­jaký ten elek­tro­mo­bil vo svo­jej po­nuke.

Tí, ktorí príp­ravu pod­ce­nia a ne­chajú sú ju na po­slednú chvíľku budú mať ur­čite veľké prob­lémy. Česká au­to­mo­bilka Škoda patrí v na­šich kon­či­nách k na­job­ľú­be­nej­ším vý­rob­com au­to­mo­bi­lov a svoju po­zí­ciu si chce aj na­ďa­lej ucho­vať. Vo svo­jej po­nuke však za­tiaľ nemá ani je­den elek­tro­mo­bil. A času naz­vyš na­ozaj moc ne­zos­táva.

Ostáva len je­diná mož­nosť, a to za­čať na vo­zid­lách bu­dúc­nosti pra­co­vať čo naj­skôr vo veľ­kom. Škoda sa ne­za­budla so svo­jimi sme­lými plánmi po­chvá­liť. Do roku 2022 má v pláne uviesť re­kord­ných 10 no­vých mo­de­lov, ktoré budú vy­ba­vené elek­tro­mo­to­rom. In­for­mujte por­tál iD­nes.cz. Zo­pár mo­de­lov bude mať hyb­rid­ných po­hon, ktorý dá zá­kaz­ní­kovi dve mož­nosti ako au­to­mo­bil po­u­ží­vať. Hyb­ridy sú v sú­čas­nosti po­merne ob­ľú­bené. Ďal­šie mo­dely budú plne elek­trické.

Po­pu­lárna Oc­ta­via ako hyb­rid

Škoda do­konca plá­nuje vy­rá­bať vlastné elek­trické mo­tory. Do tejto ob­lasti by chcela v prie­behu šies­tich ro­kov in­ves­to­vať až dve mi­liardy eur. Po­zrime sa však na prvý elek­trický mo­del, ktorý by chcela au­to­mo­bilka uviesť na trh už v tomto roku.

Bude sa jed­nať o ob­ľú­bený mest­ský mo­del Ci­tigo. Mi­nia­túrne elek­trické vo­zidlo by sa malo pý­šiť do­jaz­dom 300 ki­lo­met­rov. Na mest­ský au­to­mo­bil je to viac než dosť. Do bu­dúcna sa však plá­nuje aj SUV-čko Vi­sion iV, ktoré by malo byť vr­cho­lo­vým mo­de­lom v po­nuke elek­tro­mo­bi­lov Škoda.

Čo sa hyb­rid­ných vo­zi­diel týka, prvý mo­del by mala pred­sta­vo­vať Škoda Su­perb. Toto vo­zidlo bude od­ha­lené na bra­ti­slav­skom au­to­sa­lóne už v máji tohto roka. Doč­kať by sme sa však mali aj hyb­rid­nej ver­zie ob­ľú­be­nej Oc­ta­vie.

zdroj: ihned.cz

Pridať komentár (0)