Skra­cho­vala luxusná MHD — Svoje auto­busy pre­dáva za 5 dolá­rov!

Martin Bohunický / 21. septembra 2015 / Tools a produktivita

Leap Transit je star­tup, ktorý pri­ná­šal do ulíc San Fran­cisca nový model hro­mad­nej dopravy — luxusné auto­busy pre­pl­nené tech­no­ló­giami. Dnes čelí firma ban­krotu a auto­busy si vo výpre­daji môžeš kúpiť za 5 dolá­rov!

Prvé známky toho, že Leap zlyhá, prišli v máji. Vtedy firma dočasne pre­ru­šila pre­vádzku. Lenže v júni pri­šiel pre­daj dvoch auto­bu­sov, ďal­šie išli do dražby v júli a zvyšné dve sa pre­dajú v októbri. Firma ofi­ciálne skra­cho­vala 15.júla, no pravda vyšla najavo až tento týž­deň. Leap je v dlhoch, ktoré sa odha­dujú na 100,000 — 500,000 dolá­rov. Firma sa navyše potre­buje dohod­núť s dlhým zozna­mom inves­to­rov. Proste kata­strofa.

V celom roku 2015 pri­tom Leap zaro­bil len 20,478 dolá­rov.

Keď uviedli v marci Leap do pre­vádzky, bolo to niečo úplne nové, ino­va­tívne, niečo, čo v mest­skej doprave nikde inde neexis­tuje. No bolo to celé akési zvláštne. Mnoho kri­ti­zu­jú­cich tvr­dilo, že je to len póza pre zbo­hat­lí­kov, ktorí nepus­tia tech­no­ló­gie z ruky.

Tí, ktorí Leapu verili, tvr­dili, že je to niečo, čo mesto potre­buje. Že je to ďalší spô­sob, ako odľah­čiť pre­mávku v uli­ciach. Vyba­vené auto­busy s Wi-Fi, kávou, občerstve­ním, zásuv­kami a kožen­nými sedač­kami, to všetko za 6 dolá­rov na jazdu. Leapu sa poda­rilo zohnať peniaze od mno­hých špič­ko­vých inves­to­rov priamo zo Sili­con Val­ley.

Pri tes­to­vaní v roku 2013 zaro­bil Leap vyše 13-tisíc dolá­rov. No prišli prob­lémy. Byrok­ra­cia, povo­le­nia, samé sta­rosti. V marci 2015 zapo­čal Leap pre­vádzku znova. Zrazu bolo treba pri­dať prí­stup pre vozíč­ka­rov. To opäť rast firmy výrazne spo­ma­lilo. Jed­no­du­cho pove­dané, valilo sa to zo všet­kých strán. Pri­bú­dali aj sťaž­nosti. Auto­busy menili trasy každú chvíľu, jedna zástavka nie­komu blo­ko­vala výjazd, iná vadila blíz­kemu obchodu. V máji prišlo pre­ru­še­nie a star­tup sa už do pre­vádzky nikdy nevrá­til.

Pohľad na luxus

Z vonka vyzerá Leap ako úplne oby­čajný auto­bus, len potia­hnutý zvlášt­nou mod­rou. Pred prí­cho­dom auto­busu vo svo­jej apli­ká­cií vidíš, kedy auto­bus príde a koľko voľ­ných miest v ňom je. V auto­buse sa potom “ček­neš” QR kódom, alebo to necháš na auto­ma­tiku — zapnutý blu­e­to­oth.

V praxi to teda vyze­ralo asi tak, že si nastú­pil, zavib­ro­val ti mobil a usa­dil si sa na jedno z pohodl­ných kre­siel. Z okna si mohol vidieť všet­kých ľudí, ktorí k tebe nikdy nena­stú­pia, väč­ši­nou si bol úplne sám. Cez apli­ká­ciu si si potom mohol objed­nať pre­dra­žené pitie, či nejaký ten snack či jogurt. Bolo to celé pekné, no bola to jed­no­du­cho nuda. Nič viac pozi­tív­neho sa o auto­bu­soch Leapu pove­dať nedá. Môžeš totiž nafo­tiť reklamné fotky aké chceš, keď sa naraz v buse nestretnú viac ako traja ľudia.

Zbo­hom, Leap.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)