Skromný Ingvar Kam­prad a jeho legen­dárna IKEA: Prí­beh dru­hého naj­bo­hat­šieho Euró­pana

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Business

Švéd­sky mag­nát Ingvar Kam­prad je zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti IKEA — jed­nej z naj­väč­ších sietí nábyt­kár­skych pre­dajní a milo­va­nej značky.

S majet­kom skoro $40 miliárd dolá­rov sa zara­dil do reb­ríčka TOP10 naj­bo­hat­ších ľudí sveta a je dru­hým naj­bo­hat­ším člo­ve­kom v Európe. 89-ročný Ingvar to dosia­hol tým, že do nábyt­kár­skeho biz­nisu pri­nie­sol úplne novú kul­túru — pre­dov­šet­kým ino­vá­ciu a jed­no­du­chosť.

Takto sa stal skromný Švéd jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty:

Kam­prad sa naro­dil v roku 1926 a už ako päť­ročný pre­dá­val zápalky. Keď mal 10, obi­šiel na bicykli celé sused­stvo a pre­dá­val ľuďom deko­rá­cie, ryby či ceruzky.

1

Ako mladý sa dostal do spo­je­nia s mla­dými nacis­tami, keďže jeho Nemecká babka bola veľ­kým pod­po­ro­va­te­ľom Adolfa Hit­lera. Neskôr toto obdo­bie ozna­čil ako “naj­väčší omyl jeho života” a svo­jich zamest­nan­cov pro­sil v liste o odpus­te­nie.

2

Keď mal 17, napriek dys­le­xii dosia­hol výborné známky a otec ho za to finančne odme­nil. Kam­prad pou­žil tieto peniaze na zalo­že­nie IKEA. Prvých 5 rokov pre­dá­val rámy do obra­zov a podobné drob­nosti.

3

Meno IKEA je zlo­žené z jeho ini­ciá­lok, rodin­nej farmy, kde sa naro­dil (Elm­ta­ryd) a najb­liž­šej dediny (Agun­na­ryd).

4

V roku 1956 uro­bil revo­lú­ciu, keď pred­sta­vil “flat­pac­king” — novú metódu, ktorá zre­du­ko­vala ceny nábytku tým, že ho pre­dá­vala po kusoch a zákaz­níci si ho doma mon­to­vali sami.

5

V roku 1973 sa v snahe vyhnúť daniam pre­sťa­ho­val s fir­mou do Kodane. Neskôr sa na pro­test proti zvy­šu­jú­cim sa daniam pre­sťa­ho­val do Švaj­čiar­ska. Dnes má IKEA sídlo v Holand­sku, no Kam­prad žije znova vo Švéd­sku.

6

Kam­prad nikdy nešiel s IKEA na burzu. “Nech­cel som, aby sa IKEA stala závis­lou na finanč­ných inšti­tú­ciach.”

7

Kam­prad má troch bio­lo­gic­kých synov a jednu adop­to­vanú dcéru. Jeho syno­via zastá­vajú vo firme významné pozí­cie.

8

Dnes má IKEA 375 obcho­dov v 47 kra­ji­nách. Podľa Wealth-X si Kam­prad nikdy nepo­ži­čal peniaze. Žlté ozna­če­nie zna­mená, že IKEA sa na tento trh chystá.

9

IKEA pre­dáva aj jedlo. V reštau­rá­cií, či bis­tre pre­dáva miestne špe­cia­lity, no záro­veň aj švéd­sku kla­siku — napr. obľú­bené mäsové guličky.

91

Kam­prad je stále pova­žo­vaný za jed­ného z naj­skrom­nej­ších miliar­dá­rov. V lie­tadle pre­fe­ruje eko­no­mickú triedu, uby­tuje sa v lac­ných hote­loch a na tomto Volve jaz­dil dve dekády.

93

Kam­prad, čoskoro 90-ročný, stále slúži v IKEA ako poradca. “Mám toho toľko na práci, nemám čas umie­rať,” tvrdí.

94

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)