Skrom­ný Ingvar Kam­prad a jeho legen­dár­na IKEA: Prí­beh dru­hé­ho naj­bo­hat­šie­ho Euró­pa­na

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Business

Švéd­sky mag­nát Ingvar Kam­prad je zakla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti IKEA — jed­nej z naj­väč­ších sie­tí nábyt­kár­skych pre­daj­ní a milo­va­nej znač­ky.

S majet­kom sko­ro $40 miliárd dolá­rov sa zara­dil do reb­ríč­ka TOP10 naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta a je dru­hým naj­bo­hat­ším člo­ve­kom v Euró­pe. 89-roč­ný Ingvar to dosia­hol tým, že do nábyt­kár­ske­ho biz­ni­su pri­nie­sol úpl­ne novú kul­tú­ru — pre­dov­šet­kým ino­vá­ciu a jed­no­du­chosť.

Tak­to sa stal skrom­ný Švéd jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí pla­né­ty:

Kam­prad sa naro­dil v roku 1926 a už ako päť­roč­ný pre­dá­val zápal­ky. Keď mal 10, obi­šiel na bicyk­li celé sused­stvo a pre­dá­val ľuďom deko­rá­cie, ryby či ceruz­ky.

1

Ako mla­dý sa dostal do spo­je­nia s mla­dý­mi nacis­ta­mi, keď­že jeho Nemec­ká bab­ka bola veľ­kým pod­po­ro­va­te­ľom Adol­fa Hit­le­ra. Neskôr toto obdo­bie ozna­čil ako “naj­väč­ší omyl jeho živo­ta” a svo­jich zamest­nan­cov pro­sil v lis­te o odpus­te­nie.

2

Keď mal 17, napriek dys­le­xii dosia­hol výbor­né znám­ky a otec ho za to finanč­ne odme­nil. Kam­prad pou­žil tie­to penia­ze na zalo­že­nie IKEA. Prvých 5 rokov pre­dá­val rámy do obra­zov a podob­né drob­nos­ti.

3

Meno IKEA je zlo­že­né z jeho ini­ciá­lok, rodin­nej far­my, kde sa naro­dil (Elm­ta­ryd) a najb­liž­šej dedi­ny (Agun­na­ryd).

4

V roku 1956 uro­bil revo­lú­ciu, keď pred­sta­vil “flat­pac­king” — novú metó­du, kto­rá zre­du­ko­va­la ceny nábyt­ku tým, že ho pre­dá­va­la po kusoch a zákaz­ní­ci si ho doma mon­to­va­li sami.

5

V roku 1973 sa v sna­he vyhnúť daniam pre­sťa­ho­val s fir­mou do Koda­ne. Neskôr sa na pro­test pro­ti zvy­šu­jú­cim sa daniam pre­sťa­ho­val do Švaj­čiar­ska. Dnes má IKEA síd­lo v Holand­sku, no Kam­prad žije zno­va vo Švéd­sku.

6

Kam­prad nikdy nešiel s IKEA na bur­zu. “Nech­cel som, aby sa IKEA sta­la závis­lou na finanč­ných inšti­tú­ciach.”

7

Kam­prad má troch bio­lo­gic­kých synov a jed­nu adop­to­va­nú dcé­ru. Jeho syno­via zastá­va­jú vo fir­me význam­né pozí­cie.

8

Dnes má IKEA 375 obcho­dov v 47 kra­ji­nách. Pod­ľa Wealth-X si Kam­prad nikdy nepo­ži­čal penia­ze. Žlté ozna­če­nie zna­me­ná, že IKEA sa na ten­to trh chys­tá.

9

IKEA pre­dá­va aj jed­lo. V reštau­rá­cií, či bis­tre pre­dá­va miest­ne špe­cia­li­ty, no záro­veň aj švéd­sku kla­si­ku — napr. obľú­be­né mäso­vé gulič­ky.

91

Kam­prad je stá­le pova­žo­va­ný za jed­né­ho z naj­skrom­nej­ších miliar­dá­rov. V lie­tad­le pre­fe­ru­je eko­no­mic­kú trie­du, uby­tu­je sa v lac­ných hote­loch a na tom­to Vol­ve jaz­dil dve deká­dy.

93

Kam­prad, čosko­ro 90-roč­ný, stá­le slú­ži v IKEA ako porad­ca. “Mám toho toľ­ko na prá­ci, nemám čas umie­rať,” tvr­dí.

94

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)