Skvelý život Jacka Dor­se­yho: Sta­ro­nový šéf Twit­teru je veľký fra­jer!

Martin Bohunický / 6. októbra 2015 / Tools a produktivita

Twit­ter ozná­mil, že dočasný CEO Jack Dor­sey zostáva pri kor­midle aj naďa­lej. Dor­sey bol vyme­no­vaný do tejto fun­kcie dočasne potom, čo Dick Cos­tolo v júli odstú­pil.

Teraz je jasné, že Jack vo svo­jej fun­kcii pokra­čuje nastálo. Pri­tom to nie je prvý­krát, čo by vie­dol Twit­ter. V roku 2006 pat­ril k spo­lu­za­kla­da­te­ľom, o dva roky neskôr však odišiel. Vrá­til sa v roku 2010, no neda­rilo sa mu. V tom roku sa totiž stal aj výkon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nosti Squ­are, ktorá sa stará o mobilné platby. V roku 2012 bol z Jacka miliar­dár. Dnes je jeho maje­tok odha­do­vaný na 2,2 miliardy dolá­rov.

Toto je prí­beh Jacka Dor­se­yho.

Dor­sey popri stred­nej škole prog­ra­mo­val. Vo veku 15 rokov vyvi­nul soft­vér, ktorý dodnes pou­ží­vajú nie­ktoré taxi služby.

Keď sa netú­lal obchodmi s elek­tro­ni­kou, ani sa nesta­ral o svoju fan­tasy ligu, ktorú vytvo­ril pre pria­te­ľov, Jack rád a často nav­šte­vo­val pun­kové kon­certy. Ako mnohí miliar­dári, ani Jack nikdy nedo­kon­čil vysokú. Síce to skú­sil rovno na dvoch, ale nebolo to proste ono.

V roku 2000 vyvi­nul pro­to­typ, ktorý mu cez Black­Berry a e-mail dovo­lil pra­vi­delne infor­mo­vať pria­te­ľov o zme­nách vo svo­jom živote. Ohro­mený však nebol nikto. V roku 2006 nastú­pil do spo­loč­nosti Odeo, kde stre­tol ostat­ných zakla­da­te­ľov Twit­teru.

21.Marca 2006 poslal Jack svoj prvý tweet

Dor­sey spolu s Wil­liam­som a Sto­neom kúpili doménu twitter.com za 7,000 dolá­rov. V roku 2008 pre­stal byť Dor­sey spo­kojný. Odišiel, zalo­žil Squ­are a inves­to­val aj do Four­squ­are. V roku 2011 mal Dor­sey prí­le­ži­tosť vyspo­ve­dať pre­zi­denta Obamu v prvej “Twit­ter Town Hall”.

Twit­ter ponú­kol v roku 2013 akcie na pre­daj a v prie­behu pár hodín bol z Jacka miliar­dár. Dor­sey ale nie je z tých, ktorí by svoje bohat­stvo pre­hý­rili a do práce ces­tuje auto­bu­som. “V auto­bu­soch som videl vzo­stup Ins­ta­gramu, Vine a Snap­chatu. Tiež som videl, ako si stojí Twit­ter oproti Face­bo­oku. Fakt si mys­líte, že nie­kto ešte v buse číta knihy a noviny?”

A sim­ple mor­ning ple­a­sure: an empty bus.

A photo posted by Jack Dor­sey (@jack) on

Vlastní BMW 3 Series, no nechodí ním často. “BMW je moje jediné auto, pre­tože je to naj­lep­šie auto na pla­néte.”

Jack nemá pra­covný stôl, pra­cuje čisto na iPade. Má tiež masér­sku licen­ciu. Jack túžil byť mód­nym návrhá­rom a dodnes je pova­žo­vaný za jed­ného z najš­tý­lo­vej­ších mužov v tech­no­lo­gic­kom biz­nise.

Pra­vi­delne ces­tuje po svete a uka­zuje to svo­jim 3 mili­ó­nom fol­lo­we­rov.

Medzi jeho hobby patrí lie­ta­nie.

Jeho dom na pobreží stál tak­mer 10 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)