Slack zís­kal ďal­ších 200 mili­ó­nov a teraz má hod­no­tu 3,8 miliar­dy dolá­rov

Rudolf Nečas / 2. apríla 2016 / Lifehacking

Slack opäť zís­kal ďal­šiu veľ­kú inves­tí­ciu a stá­le ras­tie.

Nové kolo inves­tí­cií vie­dol Thri­ve Capi­tal za účas­ti GGV, Com­cast Ven­tu­res a exis­tu­jú­cich inves­to­rov Slac­ku, vrá­ta­ne Accel a Social Capi­tal. Spo­loč­nosť dote­raz vyzbie­ra­la cel­ko­vo 540 mili­ó­nov dolá­rov. Posled­né kolo finan­co­va­nia bolo pres­ne pred rokom, keď vyzbie­ra­li 160 mili­ó­nov dolá­rov s oce­ne­ním na 2,8 miliar­dy.

slack1

foto: fastcompany.com

Slack, uzrel svet­lo sve­ta pred o nie­čo viac ako dvo­ma rok­mi, je popu­lár­ny komu­ni­kač­ný a cha­to­va­cí prog­ram pre pod­ni­ky. Umož­ňu­je ľuďom posie­lať sprá­vy a vytvo­riť súkrom­nú sku­pi­nu kaná­lov v prá­ci.

Penia­ze zís­ka­va účto­va­ním za mesač­né ale­bo roč­né pred­plat­né. Teraz má 2,7 mili­ó­na den­ných aktív­nych uží­va­te­ľov, z kto­rých je 800 tisíc pla­tia­cich. Vo feb­ru­ári pove­dal, že je to na dob­rej ces­te pre gene­ro­va­nie 64 mili­ó­nov dolá­rov v príj­moch do kon­ca roka.

slack-ceo-its-a-wonderful-crazy-environment-to-raise-capital

foto: businessinsider.com

Slack dúfa, že jed­né­ho dňa nahra­dí e-mail ako hlav­nú for­mu elek­tro­nic­kej komu­ni­ká­cie pre pod­ni­ky. CEO Slack, Ste­wart už skôr pove­dal, že jeho cie­ľom je ukon­čiť “e-mail medzi kan­ce­lá­ria­mi”, pre­to­že je to menej efek­tív­ny sys­tém ako posie­la­nie správ. Pod­ľa nedáv­ne­ho pries­ku­mu Slac­ku, jeho pou­ží­va­te­lia posie­la­jú v kan­ce­lá­riách o 50% menej e-mai­lov.

Ako vždy túto prí­le­ži­tosť využi­je­me pre ďal­šie zabez­pe­če­nie našej vedú­cej pozí­cie a ďal­šiu prá­cu na našich ambi­ci­óz­nych plá­noch pre rast. Ten­to kapi­tál pri­dá­va do našich exis­tu­jú­cich zásob a zvy­šu­je našu schop­nosť sústre­diť sa na nekom­pro­mis­ný dlho­do­bý, stra­te­gic­ký pohľad,” pove­dal CEO Slack, Ste­wart But­ter­field vo svo­jom vyhlá­se­ní.

ARLINGTON, VA. OCT. 30 , 2014:Slack software which companies use to communicate with employees internally, seen here used by Fluencia, a local Spanish online learning site, in Arlington ,VA, on Oct. 30, 2014. ( Photo by Jeffrey MacMillan )

foto: washingtonpost.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)