Slack zís­kal ďal­ších 200 mili­ó­nov a teraz má hod­notu 3,8 miliardy dolá­rov

Rudolf Nečas / 2. apríla 2016 / Tools a produktivita

Slack opäť zís­kal ďal­šiu veľkú inves­tí­ciu a stále ras­tie.

Nové kolo inves­tí­cií vie­dol Thrive Capi­tal za účasti GGV, Com­cast Ven­tu­res a exis­tu­jú­cich inves­to­rov Slacku, vrá­tane Accel a Social Capi­tal. Spo­loč­nosť dote­raz vyzbie­rala cel­kovo 540 mili­ó­nov dolá­rov. Posledné kolo finan­co­va­nia bolo presne pred rokom, keď vyzbie­rali 160 mili­ó­nov dolá­rov s oce­ne­ním na 2,8 miliardy.

slack1

foto: fastcompany.com

Slack, uzrel svetlo sveta pred o niečo viac ako dvoma rokmi, je popu­lárny komu­ni­kačný a cha­to­vací prog­ram pre pod­niky. Umož­ňuje ľuďom posie­lať správy a vytvo­riť súkromnú sku­pinu kaná­lov v práci.

Peniaze zís­kava účto­va­ním za mesačné alebo ročné pred­platné. Teraz má 2,7 mili­óna den­ných aktív­nych uží­va­te­ľov, z kto­rých je 800 tisíc pla­tia­cich. Vo feb­ru­ári pove­dal, že je to na dob­rej ceste pre gene­ro­va­nie 64 mili­ó­nov dolá­rov v príj­moch do konca roka.

slack-ceo-its-a-wonderful-crazy-environment-to-raise-capital

foto: businessinsider.com

Slack dúfa, že jed­ného dňa nahradí e-mail ako hlavnú formu elek­tro­nic­kej komu­ni­ká­cie pre pod­niky. CEO Slack, Ste­wart už skôr pove­dal, že jeho cie­ľom je ukon­čiť “e-mail medzi kan­ce­lá­riami”, pre­tože je to menej efek­tívny sys­tém ako posie­la­nie správ. Podľa nedáv­neho pries­kumu Slacku, jeho pou­ží­va­te­lia posie­lajú v kan­ce­lá­riách o 50% menej e-mai­lov.

Ako vždy túto prí­le­ži­tosť využi­jeme pre ďal­šie zabez­pe­če­nie našej vedú­cej pozí­cie a ďal­šiu prácu na našich ambi­ci­óz­nych plá­noch pre rast. Tento kapi­tál pri­dáva do našich exis­tu­jú­cich zásob a zvy­šuje našu schop­nosť sústre­diť sa na nekom­pro­misný dlho­dobý, stra­te­gický pohľad,” pove­dal CEO Slack, Ste­wart But­ter­field vo svo­jom vyhlá­sení.

ARLINGTON, VA. OCT. 30 , 2014:Slack software which companies use to communicate with employees internally, seen here used by Fluencia, a local Spanish online learning site, in Arlington ,VA, on Oct. 30, 2014. ( Photo by Jeffrey MacMillan )

foto: washingtonpost.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)