Slávne mojito či margarita. Toto je 10 najlepších miešaných nápojov na svete podľa odborníkov

Richard Vitkovský / 21. júna 2018 / Zaujímavosti

  • Mie­šané ná­poje sú pev­nou sú­čas­ťou kaž­dej po­riad­nej párty. Ktoré však stoja na­ozaj za to?
  • Web Drinks In­ter­na­ti­onal sa po­zrel na najp­re­dá­va­nej­šie mie­šané ná­poje na svete a zo­ra­dil ich do reb­ríčka
  • Na­sle­du­júcu de­siatku tých na­job­ľú­be­nej­ších by si mal ur­čite vy­skú­šať
zdroj: flickr
  • Mie­šané ná­poje sú pev­nou sú­čas­ťou kaž­dej po­riad­nej párty. Ktoré však stoja na­ozaj za to?
  • Web Drinks In­ter­na­ti­onal sa po­zrel na najp­re­dá­va­nej­šie mie­šané ná­poje na svete a zo­ra­dil ich do reb­ríčka
  • Na­sle­du­júcu de­siatku tých na­job­ľú­be­nej­ších by si mal ur­čite vy­skú­šať

Po­riadna párty sa ne­za­obíde bez ob­ľú­be­ných mie­ša­ných drin­kov, ktoré často hý­ria všet­kými far­bami. Na­mie­šať chutný drink však nie je úplne jed­no­du­ché. Je na­ozaj šťas­tím, keď sa po­darí pri­pra­viť drink, na ktorý ľu­dia jed­no­du­cho ne­za­budnú. Na­sle­du­júce de­siatka ob­sa­huje top mie­šané ná­poje. Ak si ne­jaký z nich ob­jed­náš, ur­čite ne­uro­bíš chybu.

10. Mo­jito/

Cena: 4 €

Tento ob­ľú­bený ná­poj si v pr­vej de­siatke svoje miesto ur­čite za­slúži. Po­zos­táva z dvoch ru­mov Ba­cardi a Ha­vana Club. Vý­sledná chuť sa ná­sledne ladí pri­da­ním mäty, per­li­vej vody, cukru a šťavy z li­metky.

9. Es­presso Mar­tini

Cena: 3,50 €

Tento drink ťa po dob­rej ve­čeri ur­čite po­riadne na­kopne. Zá­klad tvorí vodka, čerstvo pri­pra­vené es­presso, ká­vový li­kér a ľad.

8. Mos­cow Mule

Cena: 4,06 €

Patrí me­dzi starú dobrú kla­siku. Po­zos­táva z vodky, šťavy z li­metky a per­li­vej vody. Po­dáva sa pre­važne v me­de­ných hrn­če­koch, ktoré sú rov­nako po­pu­lárne ako sa­motný ná­poj

7. Man­hat­tan

Cena: 5,4 €

Jed­no­du­chá kla­sika, ktorá vzniká pre­važne z whisky. Tá sa kom­bi­nuje so slad­kým ver­mu­tom, aro­ma­tic­kou An­gos­tur­rou a ľa­dom. Oz­do­bený býva če­reš­ňami.

6. Mar­ga­rita

Cena: 3,40 €

Kla­sická ver­zia u nás ob­ľú­be­ného drinku po­zos­táva z te­qu­ily, čerstvej šťavy z li­metky a agá­vo­vého si­rupu. Tento drink je naj­po­pu­lár­nejší v Ame­rike a v Me­xiku .

5. Dai­qu­iri

Cena: 3,00 €

Ak máš rád drinky ob­sa­hu­júce rum, tak vedz, že práve tento je najp­re­dá­va­nejší. Ne­smie chý­bať biely rum, cuk­rový si­rup a li­met­ková šťava. Po­dáva sa vo vy­c­hla­de­nom po­hári.

4. Dry Mar­tini

Cena: 3,68 €

Je zo všet­kých dru­hov Mar­tini naj­po­pu­lár­nejší. Po­zos­táva z ginu a ver­mutu. Ak miesto ginu po­u­ži­jeme vodku, ho­vo­ríme o Vod­ka­tini. Aby došlo k zvý­raz­ne­niu chuti, zvykne sa pri­dať as­poň jedna oliva.

3. Whis­key Sour

Cena: 4,30 €

Na­pe­nený drink je veľmi ob­ľú­bený na ce­lom svete. Jeho po­pu­la­rita pri­tom stále ras­tie. Mi­nulý rok sa umiest­nil na pia­tej priečke. Dnes je na tre­tej. Jeho po­pu­la­ritu po­tvr­dzuje aj to, že v 60 % skú­ma­ných ba­roch pat­ril do pr­vej de­siatky naj­po­pu­lár­nej­ších drin­kov. Zá­klad tvorí bour­bon, cit­ró­nová šťava, cuk­rový si­rup. Aby vznikla vrstva peny, po­u­žiť sa môže aj va­ječný bie­lok.

2. Neg­roni

Cena: 5,80 €

Neg­roni je iko­nic­kým ta­lian­skym drin­kom. Je zlo­žený z troch die­lov čer­ve­ného ver­mutu, troch die­lov ginu a troch die­lov cam­pari. Zvykne sa oz­do­biť cit­ró­no­vou kô­rou.

1. Old Fas­hi­oned

Cena: 5,4 €

Tento mie­šaný drink po­tvr­dil svoje top kva­lity už štvr­tý­krát za se­bou. Tento drink patrí me­dzi tie naj­star­šie vô­bec a zá­ro­veň je naj­zná­mejší. Až v 30 % naj­lep­ších sve­to­vých ba­roch mu patrí prvá priečka v ob­ľú­be­nosti. Na jeho príp­ravu bu­deš po­tre­bo­vať škót­sku whisky, aro­ma­ti­zo­vaný by­linný li­kér, na­prí­klad An­gos­turru, po­ma­ranč, tro­chu ľadu, trs­ti­no­vého cukru a per­livú vodu.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)