Slnko zničí Zem skôr ako sme si mys­leli

Dárius Polák / 26. septembra 2016 / Zaujímavosti

Je veľa spô­so­bov, ako môže naša pla­néta skon­čiť. Môže nara­ziť do inej pla­néty, môže ju pohl­tiť čierna diera alebo do nej môže vra­ziť aste­roid. Na isto to nikto pove­dať nevie. Jedna vec sa však vie — koniec je istý a príde o niečo skôr. 

Iro­nicky, súdny deň príde v podobe Slnka, hviezdy bez kto­rej by život na Zemi neexis­to­val. Vysvet­lime si to.

Slnko pre­žíva pomo­cou spa­ľo­va­nia ató­mov vodíka vo svo­jom jadre, ktoré sa pro­ce­som pre­mie­ňajú na atómy hélia. Každú sekundu takto spáli 600 milión tón vodíka. Ako sa slnko stáva nasý­tené s héliom, jeho objem sa zmen­šuje, čím spô­so­buje urých­le­nie jad­ro­vej fúzie a vydáva zo seba viac ener­gie. Za každú miliardu rokov, čo Slnko spáli vodík sa stane o 10 % jas­nej­ším. A práve týchto 10 % môže byť spô­so­biť kata­stro­fické následky.

via GIPHY

Zvy­šu­júce teplo spô­sobí vysu­šo­va­nie vody a následné udr­ža­nie v atmo­sfére. Voda bude fun­go­vať ako skle­ník, zachytí viac tepla a urýchli vysu­šo­va­nie, až kým neos­tane pla­néta úplne suchá. Vypa­ria sa oce­ány, roz­to­pia sa ľadovce a atmo­sféra sa zbaví akej­koľ­vek vlh­kosti. Naša pla­néta bude pri­po­mí­nať Venušu — kus nezne­zis­teľne horú­cej, suchej a neúrod­nej zeme.

via GIPHY

Všetky dobré veci sa jed­ného dňa skon­čia. A jed­ného dňa, o 4 alebo 5 miliárd rokov Slnko spáli posledný atóm vodíka a začne namiesto toho spa­ľo­vať hélium. Zo Slnka sa stane čer­vený obor, odvrhne svoje von­kaj­šie vrstvy, jeho masa sa zmenší a stratí svoju gra­vi­tačnú silu. Zem sa takto posu­nie ďalej. Atmo­sféra slnka sa dostane až po orbi­tálnu dráhu Marsu a medzi­tým v ceste pre­hl­tne Mer­kúr a Venušu. Mars sa však posu­nu­tím ďalej zachráni.

via GIPHY

Zem na dru­hej strane, nebude mať také šťas­tie. Bude mať 2 mož­nosti — unik­núť roz­ši­ru­jú­cemu sa slnku alebo byť pohl­tená. V oboch prí­pa­doch bude však tak blízko slnku, že sa spáli na popol.

via GIPHY

Po minutí zásob hélia sa slnko stane nesta­bilné a začne vytvá­rať impulzy. S kaž­dým impul­zom sa von­kaj­šia atmo­sféra zmenší, až kým napo­kon nezos­tane iba horúce a ťažké jadro, obklo­pené pla­ne­tár­nou hmlo­vi­nou.

10
S kaž­dým dňom sa toto jadro, známe ako biely trpas­lík, stane chlad­nej­ším a postupne sa ochladí na teleso, ktoré bude iba emi­to­vať žia­re­nie čier­neho telesa. Pre­mení sa na tzv. čier­neho trpas­líka a bude sa zdať neuve­ri­teľné, že kedysi umož­ňo­valo život toľ­kým bytos­tiam.

Toto je však ešte strašne ďaleko a netreba nad tým toľko filo­zo­fo­vať. Dovtedy pre seba pred­sta­vu­jeme naj­väč­šie ohro­ze­nie my sami ľudia.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)