Slováci prinášajú koncept potravín, kde si môže poctivé výrobky kúpiť každý, nielen tí, ktorí na to majú

Linda Cebrová / 3. januára 2019 / Food biznis

  • Kva­litné vý­robky zo slo­ven­ských fa­riem vy­hľa­dáva čo­raz viac Slo­vá­kov
  • Aj vďaka ta­kém­tuto po­stoju sa darí úspešne na­pre­do­vať ma­lým, lo­kál­nym pre­daj­niam akou je aj Farm House
zdroj: Farm House,pixabay.com
  • Kva­litné vý­robky zo slo­ven­ských fa­riem vy­hľa­dáva čo­raz viac Slo­vá­kov
  • Aj vďaka ta­kém­tuto po­stoju sa darí úspešne na­pre­do­vať ma­lým, lo­kál­nym pre­daj­niam akou je aj Farm House

Až tre­tina Slo­vá­kov si myslí, že sme sa v mi­nu­losti roz­ho­do­vali na zá­klade ceny po­tra­vín a až ná­sledne sme pri­hlia­dali na ich kva­litu. Dnes sme však ako spot­re­bi­te­lia ná­roč­nejší a v po­tra­vi­nách hľa­dáme niečo viac, ako iba vý­hodnú kúpu. Aj keď cena hrá stále dô­le­žitú úlohu, na prvé miesto podľa naj­nov­ších pries­ku­mov kla­dieme kva­litu po­tra­vín.

Čím ďa­lej, tým viac, sa u nás pre­ja­vuje aj po­tra­vi­nový lo­kál­pat­ri­otiz­mus, sa­moz­rejme za pred­po­kladu kon­ku­ren­cie­schop­nej ceny a oča­ká­va­nej kva­lity. Viac ako 10 per­cent z nás rad­šej pod­porí do­mácu eko­no­miku a vy­be­rie si vý­ro­bok od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

Úspech pre­dajní Farm House naz­na­čuje, že Slo­vá­kom zá­leží na kva­lite

Túto fi­lo­zo­fiu pod­po­ruje aj tím ši­kov­ných Slo­vá­kov, ktorý vy­tvo­rili kon­cept po­tra­vín s náz­vom Farm House. Stoja za ňou ľu­dia, ktorí majú dl­ho­ročné skú­se­nosti s pre­da­jom mäsa, mä­so­vých vý­rob­kov a rôz­nych far­már­skych pro­duk­tov.

Sú si ve­domí toho, že ľu­dia už v dneš­nej dobe roz­umejú, že nie je na­ku­po­va­nie ako na­ku­po­va­nie. Sna­žia sa o in­di­vi­du­álny prí­stup k  zá­kaz­ní­kom a ich po­tre­bám. Na­koľko nie sú veľ­kou spo­loč­nos­ťou, môžu si to do­vo­liť.

„Prí­sne do­hlia­dame na kva­litu na­šich pre­dá­va­ných pro­duk­tov, aby sme do­cie­lili čo naj­väč­šiu spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. Pri ná­kupe spo­lu­pra­cu­jeme s rôz­nymi spo­loč­nos­ťami, ktoré sú rov­nako na­la­dené, ako my,” ho­vorí Ma­rián Pet­rík z Farm House.

Vo Farm House upred­nost­ňujú men­ších slo­ven­ských vý­rob­cov, far­má­rov, cho­va­te­ľov, ktorí po­nú­kajú ok­rem to­varu aj časť svojho srdca, umu a driny pri ne­ľah­kých pod­mien­kach ce­no­tvorby veľ­kých ob­chod­ných re­ťaz­coch.

„Pri tom všet­kom však sto­jíme pevne na zemi a sna­žíme sa pri­niesť vždy čerstvé pro­dukty za pri­ja­teľné ceny, aby si u nás mo­hol na­kú­piť každý, a nie len tých po­vest­ných 10% ľudí, ktorí na to majú. Mys­líme si, že každý môže mať vý­bornú kva­litu za roz­umnú cenu,” po­kra­čuje Ma­rián.

V po­nuke Farm House je hy­dina, brav­čo­vina, ho­vä­dzina, te­ľa­cina, mor­ča­cie, ako aj ka­ča­cie mäso, far­már­ske mä­sové vý­robky, mliečne vý­robky z rôz­nych fa­riem a sa­la­šov, va­jíčka z 100% voľ­ného vý­behu, kde sú sliepky cho­vané pše­nič­nými klíč­kami, kva­litné medy od re­gi­onál­nych vče­lá­rov a veľa iného. Špe­cia­li­tou sú aj vý­be­rové gri­lo­vané špe­cia­lity, ktoré každý deň pri­pra­vujú a gri­lujú. Farm House je jedna z mála pre­dajní, ktorá po­núka aj ho­vä­dzie mäso z do­bytka Li­mou­sine a Aber­deen An­gus.

„Naša fi­lo­zo­fia sa nám vra­cia v po­dobe spo­koj­ných a pra­vi­delne sa vra­ca­jú­cich zá­kaz­ní­kov. A to je to naj­väč­šie uzna­nie. Na­koľko sme za­zna­me­nali veľmi veľa do­ta­zov, ohľa­dom nášho roz­ší­re­nia pô­so­be­nia, roz­hodli sme sa expan­do­vať.”

V sú­čas­nosti mô­žeš pre­dajňu Farm House nájsť v ná­kup­nom cen­tre Vaj­no­ria v pries­to­roch Tesca. No už tento me­siac bu­deš môcť na­kú­piť aj vo Far­már­skej trž­nici. Ot­vá­rať sa bude aj pre­dajňa vo Svä­tom Jure v pries­to­roch su­per­mar­ketu Terno, no aj vo Vra­kuni či Petr­žalke.

„Čaká nás dlhá a ná­ročná cesta, ale sme tím ši­kov­ných ľudí, ktorí ve­dia čo ro­bia, a ako to majú ro­biť. A hlavne sme par­tia dob­rých pria­te­ľov vrá­tane za­mest­nan­cov, ktorí majú svoju prácu ako hobby,” do­dáva Ma­rián.

Pridať komentár (0)