Slováci sa zbláznili do nakupovania cez internet. E-shopom zarobili viac ako miliardu eur

Mária Ambrozová / 10. januára 2019 / Biznis

zdroj: Pexels
  • Cez in­ter­net už ne­na­ku­pu­jeme len veľké spot­re­biče či drobnú elek­tro­niku, ale čo­raz viac si zvy­káme aj na ná­kup to­va­rov bež­nej spot­reby
  • On­line pre­daj u nás me­dzi­ročne vzrás­tol o 23 %
  • Via­nočná se­zóna tvo­rila tak­mer tre­tinu ob­ratu

Por­tál He­ureka.sk vy­dal tla­čovú správu o tom, ako vy­ze­ral rok 2018 pre e-shopy. Na­rás­tol ich po­čet, ale aj tržby. Ak­tu­álne je na Slo­ven­sku už vyše 11 585 e-sho­pov a za rok 2018 v nich Slo­váci mi­nuli cel­kom 1,13 mi­li­ó­nov eur.

Už sme si zvykli

Na na­ku­po­vaní cez in­ter­net si naj­viac uží­vame jeho rých­losť, do­stup­nosť a hlavne po­hodl­nosť. Už dávno ne­na­ku­pu­jeme len podľa ceny, ale dô­le­žitá je pre nás aj kva­lita a spô­sob do­pravy. „Aj v tomto roku sa po­tvr­dilo, že e-sho­pom sa darí a ob­do­bie stag­ná­cie máme zrejme za se­bou. Slo­váci na­ku­pujú cez iner­net stále viac a zá­ro­veň vzrastá po­čet osob­ných od­be­rov na vý­daj­niach. Lo­gicky tak na­rás­tol aj po­čet e-sho­pov, ktoré po­nú­kajú mož­nosť vy­z­dvi­hnu­tia to­varu vo vý­dajní, ako aj po­čet vý­daj­ných miest. V roku 2018 ich evi­du­jeme už 2 390,“ vy­svet­lil šéf ná­kup­ného radcu He­ureka To­máš Bra­ver­man.

Pre­behli sme Če­chov

Každý druhý Slo­vák dnes na­ku­puje cez mo­bilný te­le­fón a on­line ob­chody svoj vzhľad zá­kaz­ní­kom pris­pô­so­bujú (tzv. mo­bile friendly for­mát). Podľa úda­jov He­ureka.sk je v sme v na­ku­po­vaní cez in­ter­net do­konca pre­behli aj na­šich su­se­dov. V Čes­kej re­pub­like pred­sta­vuje po­diel na­ku­pu­jú­cich v on­line pries­tore 45%, za­tiaľ čo na Slo­ven­sku je to 52 %. „Už to nie sú len drah­šie po­ložky, ako je biela a čierna tech­nika, ale aj to­var bež­nej spot­reby v niž­ších ce­no­vých re­lá­ciách. Na in­ter­ne­tové ob­chody sa ob­ra­ciame na­prí­klad pri ná­kupe koz­me­tiky, vy­ba­ve­nia domu či špor­to­vej vý­bavy,“ do­dáva Bra­ver­man. A ako je to s ka­te­gó­riami na­šich ná­ku­pov?

  • Biela tech­nika tvo­rila až 52 % z cel­ko­vého ob­ratu e-sho­pov (naj­po­pu­lár­nej­šie značky sú Sam­sung, Apple a Xia­omi),
  • za­ria­de­nie pre dom a záh­radu vy­tvo­rili 14 % cel­ko­vého ob­ratu (v roku 2018 naj­rých­lej­šie ras­túca ka­te­gó­ria),
  • ob­le­če­nie a móda zís­kali po­diel 8 %.

Zdroj: He­ureka.sk

Pridať komentár (0)