Slováci vymysleli zázračnú komodu, ktorá nahradí 10 kusov nábytku. Získali za ňu prestížne ocenenie

Marianna Mikešová / 8. decembra 2018 / Architektúra

  • Mnohí dnes žijú v ma­lých by­toch a bo­jujú s ne­dos­tat­kom miesta
  • Slo­váci z Cre­a­tes­pace ale vy­mys­leli rie­še­nie, ako vy­užiť pries­tor na ma­xi­mum
  • Ich ko­moda zau­jala v za­hra­ničí a od­niesla si pre­stížnu cenu A‘ De­sign Award
zdroj: CreateSpace
  • Mnohí dnes žijú v ma­lých by­toch a bo­jujú s ne­dos­tat­kom miesta
  • Slo­váci z Cre­a­tes­pace ale vy­mys­leli rie­še­nie, ako vy­užiť pries­tor na ma­xi­mum
  • Ich ko­moda zau­jala v za­hra­ničí a od­niesla si pre­stížnu cenu A‘ De­sign Award

V dobe, keď ceny by­tov stú­pajú a ľu­dia sa mu­sia uskrom­ňo­vať, padne vhod každé ši­kovné rie­še­nie ako efek­tívne vy­užiť malý pries­tor v byte. Ar­chi­tekti Pe­ter Fritsch a Sil­via Mlá­den­ková sami bo­jo­vali s prob­lé­mom ne­dos­tatku ži­vot­ného pries­toru, no zo­brali to ako vý­zvu. Roz­hodli sa pri­niesť rie­še­nie nie­len pre svoje vlastné bý­va­nie, ale aj pre všet­kých v rov­na­kej si­tu­ácii. Na­vrhli a vy­ro­bili uni­kátnu ko­modu, ktorá pri­náša re­vo­lú­ciu v ná­bytku.

Na­zvali ju Cre­a­teS­pace, čo per­fektne ref­lek­tuje jej fun­kciu. Je to­tiž priam zá­zračná a na­miesto jed­ného kusu ná­bytku ich v sebe ukrýva až 10. Vo svo­jich út­ro­bách ukrýva stôl s na­sta­vi­teľ­nou výš­kou a šír­kou, ktorý môže byť po­u­žitý ako je­dá­len­ský, kon­fe­renčný, pra­covný či ba­rový stôl. Ďa­lej ob­sa­huje 2 ba­rové a 4 je­dá­len­ské sto­ličky, ktoré po­slú­žia aj ako nočný sto­lík, a ok­rem toho množ­stvo úlož­ného pries­toru. Ko­modu roz­lo­žíš zo­pár jed­no­du­chými po­hybmi a pris­pô­so­bíš ju svo­jim vlast­ným po­tre­bám.

Aj malý byt si vďaka to­muto rie­še­niu do­káže za­cho­vať vzduš­nosť a mi­ni­ma­liz­mus. Prídu k tebe ka­moši na party? Jed­no­du­cho vy­tiah­neš sto­ličky z ko­mody a keď ich ne­pot­re­bu­ješ, po party ich zase ulo­žíš späť. Na­sta­vi­teľný stôl do­konca v sebe ukrýva aj ve­šiak na prádlo. Ori­gi­nálne sú rie­šené aj „dvierka“ ko­mody, ktoré v sku­toč­nosti ne­exis­tujú a sú na­hra­dené pruž­nými la­nami, takže pre čo­koľ­vek ulo­žené v ko­mode sa stačí len na­čiah­nuť. Podľa ar­chi­tek­tov takto do­ká­žeš ušet­riť až 6,5 met­rov štvor­co­vých pries­toru.

„V dobe, keď tak­mer 40% ľudí žije v sties­ne­ných po­me­roch a prie­merný ži­votný pries­tor pre 1 osobu pred­sta­vuje 15,4 m2, sa stáva mul­ti­funkčný ná­by­tok ide­ál­nym rie­še­ním.  Ko­moda Cre­a­teS­pace pred­sta­vuje rie­še­nie ako pl­no­hod­notne uspo­ria­dať  malý pries­tor. Vý­zvou bolo spo­jiť mi­ni­ma­lis­tický di­zajn s funkč­nou pre­me­nou bez ujmy na kom­forte a po­hodlí,“ pre­sta­vujú Pe­ter a Sil­via, ži­júci vo Viedni, svoj re­vo­lučný di­zaj­nový kú­sok.

Po­da­rilo sa im re­a­go­vať na ak­tu­álny trend, preto niet divu, že ko­moda Cre­a­teS­pace zau­jala aj za hra­ni­cami. Do­stalo sa jej oce­ne­nia v jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších sve­to­vých di­zaj­nér­skych sú­ťaží a zís­kala Gol­den A‘ De­sign Award 2017 v ka­te­gó­rii Fur­ni­ture, De­co­ra­tive Items and Ho­me­ware. Pe­ter a Sil­via tak za­žia­rili v kon­ku­ren­cii viac ako 7-ti­síc di­zaj­no­vých rie­šení a ich mul­ti­funkčný kú­sok ná­bytku bol ohod­no­tený ako je­den z naj­lep­ších pro­duk­tov v ob­lasti prie­my­sel­ného di­zajnu. Do­ka­zuje to ino­va­tív­nosť au­to­rov aj fakt, že aj na Slo­ven­sku vzni­kajú úžasné veci.

O ko­modu Cre­a­teS­pace je už dnes zá­u­jem, aj vďaka pre­stíž­nemu oce­ne­niu, no za­tiaľ na trhu nie je do­stupná. Podľa in­for­má­cií ma­ga­zínu For­bes ne­dávno spo­loč­nosť z Ne­mecka pre­ja­vila zá­u­jem o sé­ri­ovú vý­robu, no z do­hody na­po­kon vzišlo. Ar­chi­tekti to­tiž nechcú, aby sa z Cre­a­teS­pace stala ma­sová zá­le­ži­tosť, ale chcú ko­modu a ďal­šie pro­dukty vy­rá­bať na zá­kazku, a to najmä pre za­hra­ničný trh. Ta­kýto pro­dukt si jed­no­značne nájde svoju cie­ľovku v kaž­dom väč­šom meste, kde ľu­dia bo­jujú s ne­dos­tat­kom pries­toru, či už to bude Vie­deň, Lon­dýn alebo To­kyo.

Pridať komentár (0)