Slo­vák vymys­lel kryt na iPhone, ktorý ti uľahčí ovlá­da­nie hudby

Rudolf Nečas / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

Momen­tálne zbiera peniaze v kam­pani na Indie­gogo.

Cha­lan, ktorý sa roz­ho­dol pri­niesť ľuďom výmy­sel s náz­vom iPhone to iPod, sa volá Tomáš Sádov­ský. Vo svo­jej kam­pani na Indie­gogo píše, že tento nápad dostal počas toho ako počú­val hudbu a pre zmenu pes­ničky alebo zmenu hla­si­tosti musel stále vybe­rať tele­fón z vrecka a rozs­ve­co­vať disp­lej.

V tom ho aj chá­pem, je to zby­točná otrava a vyrie­šiť to jed­ným klik­nu­tím tla­čidla je určite pohodl­nej­šie. Síce tento prob­lém rie­šia aj nie­ktoré slu­chátka, ale ak si nech­ceš kupo­vať nové len kvôli tla­čid­lám na ovlá­da­nie alebo sa nech­ceš vzdať svo­jich obľú­be­ných, iPhone to iPod môže byť ten správny pro­dukt presne pre teba.

prototype_xvpvyk

foto: indiegogo.com

iPhone to iPod je v pod­state kryt na iPhone, ktorý má vzadu umiest­nené tla­čidlá na ovlá­da­nie hudby. Tie majú kru­hový tvar tak ako na iPode. Takže spredu máš svoj nor­málny iPhone s disp­le­jom a všet­kými vymo­že­nos­ťami, čo treba a zozadu jed­no­du­chý “iPod” na ovlá­da­nie hudby. Mys­lím, že názov tohto pro­duktu už musí byť kaž­dému jasný. 

Okrem spo­mí­na­ných tla­či­diel je tento kryt aj plno­hod­not­ným kry­tom a tým pádom tvoj tele­fón ochráni aj pri pádoch. Boh­vie ako by pád pre­žili tla­čidlá na kryte, ale kúpiť nový ťa vyjde zlo­mok z toho, koľko by stála oprava alebo kúpa tele­fónu. 

7d926a16b6de925adc10657860bcbf0b_original_iwcsyz

foto: indiegogo.com

Ak nemáš mobil s nahryz­nu­tým jabl­kom v logu, nezú­faj, Tomáš mys­lel aj na pou­ží­va­te­ľov tele­fó­nov s Andro­idom. Pre tých exis­tujú tla­čidlá síce len ako nálepka a nie celý kryt, ale však tú nálepku si kľudne môžeš nale­piť aj na iný kryt. Alebo rovno na tele­fón, to je už na tebe. 

Stránka kam­pane je fakt strohá a nedoz­vieš sa z nej veľa. Naprí­klad uviesť roz­mery tla­či­diel, resp. nálepky by určite nebolo na škodu. Nie je spo­me­nutá ani tech­no­ló­gia, ktorú bude “iPhone to iPod” pou­ží­vať na komu­ni­ká­ciu s mobi­lom, ale prav­de­po­dobne to bude Blu­e­to­oth. A fajn by bolo aj vedieť, či sa tla­čidlá nes­tla­čia samo­voľne vo vrecku. Pred­stava, že nie­kam idem so slu­chát­kami na hlave a zrazu na mňa zvriesknu, lebo sa mi sama od seba pri­dala hla­si­tosť teda nie je lákavá. A pre­zen­tačné video je tiež, no…. Však si ho pozri sám.

Fle­xi­bilný cieľ pre kam­paň je nasta­vený na 55 000 dolá­rov, ale dosia­hnu­tie danej sumy mi žiaľ nepri­padá moc reálne. Prvých 100 krytov/nálepiek má cenu 13 dolá­rov za kus, čo vôbec nie je zlé, ale pre­zen­tá­cia “iPhone to iPod” asi nebude sta­čiť k zau­ja­tiu dosta­toč­ného množ­stva ľudí. Asi preto pri vyzbie­ra­ných penia­zoch od začiatku kam­pane v máji stále svieti nula. Uvi­díme, čo z toho bude. Kúpil by si si takýto kryt/nálepku?

untitled.33_iztbrm

foto: indiegogo.com

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)