Slo­vák vymys­lel kryt na iPho­ne, kto­rý ti uľah­čí ovlá­da­nie hud­by

Rudolf Nečas / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

Momen­tál­ne zbie­ra penia­ze v kam­pa­ni na Indie­go­go.

Cha­lan, kto­rý sa roz­ho­dol pri­niesť ľuďom výmy­sel s náz­vom iPho­ne to iPod, sa volá Tomáš Sádov­ský. Vo svo­jej kam­pa­ni na Indie­go­go píše, že ten­to nápad dostal počas toho ako počú­val hud­bu a pre zme­nu pes­nič­ky ale­bo zme­nu hla­si­tos­ti musel stá­le vybe­rať tele­fón z vrec­ka a rozs­ve­co­vať disp­lej.

V tom ho aj chá­pem, je to zby­toč­ná otra­va a vyrie­šiť to jed­ným klik­nu­tím tla­čid­la je urči­te pohodl­nej­šie. Síce ten­to prob­lém rie­šia aj nie­kto­ré slu­chát­ka, ale ak si nech­ceš kupo­vať nové len kvô­li tla­čid­lám na ovlá­da­nie ale­bo sa nech­ceš vzdať svo­jich obľú­be­ných, iPho­ne to iPod môže byť ten správ­ny pro­dukt pres­ne pre teba.

prototype_xvpvyk

foto: indiegogo.com

iPho­ne to iPod je v pod­sta­te kryt na iPho­ne, kto­rý má vza­du umiest­ne­né tla­čid­lá na ovlá­da­nie hud­by. Tie majú kru­ho­vý tvar tak ako na iPo­de. Tak­že spre­du máš svoj nor­mál­ny iPho­ne s disp­le­jom a všet­ký­mi vymo­že­nos­ťa­mi, čo tre­ba a zoza­du jed­no­du­chý “iPod” na ovlá­da­nie hud­by. Mys­lím, že názov toh­to pro­duk­tu už musí byť kaž­dé­mu jas­ný.

Okrem spo­mí­na­ných tla­či­diel je ten­to kryt aj plno­hod­not­ným kry­tom a tým pádom tvoj tele­fón ochrá­ni aj pri pádoch. Boh­vie ako by pád pre­ži­li tla­čid­lá na kry­te, ale kúpiť nový ťa vyj­de zlo­mok z toho, koľ­ko by stá­la opra­va ale­bo kúpa tele­fó­nu. 

7d926a16b6de925adc10657860bcbf0b_original_iwcsyz

foto: indiegogo.com

Ak nemáš mobil s nahryz­nu­tým jabl­kom v logu, nezú­faj, Tomáš mys­lel aj na pou­ží­va­te­ľov tele­fó­nov s Andro­idom. Pre tých exis­tu­jú tla­čid­lá síce len ako nálep­ka a nie celý kryt, ale však tú nálep­ku si kľud­ne môžeš nale­piť aj na iný kryt. Ale­bo rov­no na tele­fón, to je už na tebe. 

Strán­ka kam­pa­ne je fakt stro­há a nedoz­vieš sa z nej veľa. Naprí­klad uviesť roz­me­ry tla­či­diel, resp. nálep­ky by urči­te nebo­lo na ško­du. Nie je spo­me­nu­tá ani tech­no­ló­gia, kto­rú bude “iPho­ne to iPod” pou­ží­vať na komu­ni­ká­ciu s mobi­lom, ale prav­de­po­dob­ne to bude Blu­e­to­oth. A fajn by bolo aj vedieť, či sa tla­čid­lá nes­tla­čia samo­voľ­ne vo vrec­ku. Pred­sta­va, že nie­kam idem so slu­chát­ka­mi na hla­ve a zra­zu na mňa zvriesk­nu, lebo sa mi sama od seba pri­da­la hla­si­tosť teda nie je láka­vá. A pre­zen­tač­né video je tiež, no…. Však si ho pozri sám.

Fle­xi­bil­ný cieľ pre kam­paň je nasta­ve­ný na 55 000 dolá­rov, ale dosia­hnu­tie danej sumy mi žiaľ nepri­pa­dá moc reál­ne. Prvých 100 krytov/nálepiek má cenu 13 dolá­rov za kus, čo vôbec nie je zlé, ale pre­zen­tá­cia “iPho­ne to iPod” asi nebu­de sta­čiť k zau­ja­tiu dosta­toč­né­ho množ­stva ľudí. Asi pre­to pri vyzbie­ra­ných penia­zoch od začiat­ku kam­pa­ne v máji stá­le svie­ti nula. Uvi­dí­me, čo z toho bude. Kúpil by si si taký­to kryt/nálepku?

untitled.33_iztbrm

foto: indiegogo.com

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)