Slovenka svoj biznis postavila na bodkách. Predáva ich do sveta

Barbora Váradyova / 22. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ta­len­to­vaná a ši­kovná Petra Koš­tová štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, v sú­čas­nosti pra­cuje ako gra­fická di­zaj­nérka v Ko­dani
  • Po ve­če­roch sa po­nára do sveta pl­ného bo­diek Pet & Dot, kde je­di­neč­ným spô­so­bom stvár­ňuje svoje ví­zie
  • Roz­prá­vali sme sa o tom ako nájsť svoj ori­gi­nálny ru­ko­pis, či ako zau­jať pub­li­kum na so­ciál­nych sie­ťach
  • Do­zve­deli sme sa tiež, čo v ži­vote gra­fic­kého di­zaj­néra pri­náša Dán­sko a čo sa oplatí nav­ští­viť v Ko­dani
zdroj: Pet & Dot
  • Ta­len­to­vaná a ši­kovná Petra Koš­tová štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, v sú­čas­nosti pra­cuje ako gra­fická di­zaj­nérka v Ko­dani
  • Po ve­če­roch sa po­nára do sveta pl­ného bo­diek Pet & Dot, kde je­di­neč­ným spô­so­bom stvár­ňuje svoje ví­zie
  • Roz­prá­vali sme sa o tom ako nájsť svoj ori­gi­nálny ru­ko­pis, či ako zau­jať pub­li­kum na so­ciál­nych sie­ťach
  • Do­zve­deli sme sa tiež, čo v ži­vote gra­fic­kého di­zaj­néra pri­náša Dán­sko a čo sa oplatí nav­ští­viť v Ko­dani

Ak­tu­álne ži­ješ v Dán­sku, ako si sa tam ocitla?

Vždy som sní­vala o Škan­di­ná­vii, ani ne­viem prečo, mala som o nej akúsi vy­snenú pred­stavu. Lá­kalo ma stu­dené more, pekná prí­roda a tiež mi­ni­ma­lis­tický di­zajn. A tak som si po škole na­šla stáž v jed­nom nád­her­nom di­zaj­no­vom štú­diu na se­vere Dán­ska. Štú­dio sa na­chá­dza upro­stred prí­rody rovno pri fjorde, takže to bola veľmi uni­kátna a pravá se­ver­ská skú­se­nosť. Po stáži som sa vrá­tila na Slo­ven­sko, ale krátko nato som od­išla na­s­päť do Dán­ska. Síce mi trvalo asi 6 me­sia­cov, kým som si na­šla prácu ako gra­fická di­zaj­nérka, ale na­po­kon sa to po­da­rilo a od­vtedy bý­vam tu, s roč­nou pre­stáv­kou v Ne­mecku. Bý­vala som tu vo via­ce­rých mes­tách, ale te­raz som ko­nečne v mo­jej vy­sní­va­nej Ko­dani.

Ako si sa do­pra­co­vala k tvojmu ru­ko­pisu a ako si ve­dela, že chceš pri bod­kách zo­stať?

Bol to taký pri­ro­dzený vý­voj, od­kedy mi môj pria­teľ na Via­noce da­ro­val kres­liace perá, som za­čala znovu po ro­koch kres­liť. Ako gra­fická di­zaj­nérka som síce vždy tvo­rila, ale pre­važne na po­čí­tači. Keď som za­čala kres­liť s mo­jimi no­vými pe­rami, spo­me­nula som si, ako som rada čar­bala v škole po zo­ši­toch rôzne vzorky. Po­stupne som za­čala vy­tvá­rať tex­túry len z bo­diek, aj na celé strany. Bolo to pre mňa ako me­di­tá­cia. Ne­skôr som skú­sila vy­bod­ko­vať út­vary a takto sa to vy­ví­jalo. V tom čase som sa aku­rát pre­sťa­ho­vala do Ne­mecka, kde som ne­mala veľa ka­ma­rá­tov. Vtedy som zvykla trá­viť ve­čery doma a bod­ko­vať. Každý deň som sa na to te­šila. Ča­som som si spra­vila pro­fil na Tum­blri a Ins­ta­grame, že čo na to po­ve­dia ľu­dia. Tam som zis­tila, že túto tech­niku po­u­žíva veľa umel­cov, a že je dosť po­pu­lárna. Stipp­ling, ako sa bod­ko­va­nie tiež na­zýva, je veľmi vďačná tech­nika, lebo sa ňou dajú do­cie­liť úžasné de­taily a ply­nulé pre­chody. Bod­ko­va­nie ma do­te­raz veľmi baví a je to moja pri­márna tech­nika.

Ako sa tam žije gra­fic­kému di­zaj­né­rovi?

Po­ve­dala by som, že veľmi dobre. Hlavne keď už tu máte vy­bu­do­vanú ako-takú sieť zná­mych. Vtedy je oveľa jed­no­duch­šie nájsť si dobrú prácu. V Dán­sku je všetko o zná­mos­tiach a od­po­rú­ča­niach. Pra­covné pod­mienky sú tu vše­obecne veľmi dobré, keďže si Dáni po­tr­pia na rov­no­váhu me­dzi pra­cov­ným a osob­ným ži­vo­tom.

Aké miesta by si od­po­ru­čila (di­zaj­né­rovi) nav­ští­viť v Ko­dani?

Čo sa týka mú­zeí a ga­lé­rií, stojí za to nav­ští­viť SMK – Ná­rodná dán­ska ga­lé­ria, kde majú veľa úžas­ných stá­lych a do­čas­ných vý­stav. Tiež by som od­po­ru­čila ga­lé­riu The Da­vid Col­lec­tion, kde je podľa mňa naj­zau­jí­ma­vej­šou čas­ťou his­to­rická zbierka is­lam­ského ume­nia po­zos­tá­va­júca z nád­her­ných ob­jek­tov a tex­tí­lií s exo­tic­kými tex­tú­rami a vzormi. Ak sa zdr­žíte v Dán­sku nie­koľko dní, od­po­rú­čam mú­zeum mo­der­ného ume­nia Lou­isiana, ktoré vy­tvára au­ten­tický škan­di­náv­sky zá­ži­tok – spo­je­nie ume­nia, ar­chi­tek­túry aj prí­rody.

A keď nech­ceme ísť do ga­lé­rie?

Ko­daň je pre­slá­vená ako mesto bi­cyk­lov so su­per bi­cyk­lo­vými chod­níkmi, preto sa oplatí pre­na­jať si bi­cy­kel. Z ulíc mám veľmi rada na­prí­klad Jægers­borg­gade, ktorá je trošku ďa­lej od tu­ris­tic­kého cen­tra, kde možno nájsť veľa krás­nych di­zaj­nér­skych ob­cho­dí­kov s lo­kál­nym di­zaj­nom (môj na­job­ľú­be­nejší sa volá Va­nis­hing Po­int.) Na tejto ulici mô­žete kú­piť ume­lecké po­treby, ručne ro­bené ka­ra­me­lové cuk­ríky, tra­dičné dán­ske pe­čivo, ale aj ve­gán­sky hot­dog a tiež po­se­dieť si v útul­nej čo­ko­lá­dovni či ka­viarni.

Ak máte radi jed­no­du­chý a štý­lový in­te­riér, od­po­rú­čam nav­ští­viť ka­via­reň Aca­cia v časti Ves­terbro, kde ser­ví­rujú zdravé ve­gán­ske jedlo. Ešte mu­sím spo­me­núť ka­via­reň Krô­y­ers, ktorá je nie­lenže krásne za­ria­dená, ale má aj skvelú lo­ka­litu, na­chá­dza sa v jed­nej z ti­chých uli­čiek cen­trál­nej časti Chris­tians­havn. Ak si chcete od­dých­nuť od mest­ského ru­chu, mô­žete nav­ští­viť je­den z mno­hých par­kov alebo bo­ta­nickú záh­radu. Veľmi pekný park je na­prí­klad Bis­peb­jerg Park alebo Fre­de­riks­berg Gar­dens.

Kde hľa­dáš in­špi­rá­ciu ty?

Čo sa týka mo­jich kre­sieb, in­špi­rá­ciu na­chá­dzam najmä na Ins­ta­grame a Pin­te­reste. Väč­ši­nou však in­špi­rá­ciu náj­dem v bež­nom ži­vote. Na­prí­klad, keď som pri po­tá­paní v Thaj­sku vi­dela me­dúzy, ja­vili sa mi ako ne­jaké úžasné ga­lak­tické by­tosti, a tak som ich na­kres­lila me­dzi hviez­dami.

Po­máha ti v práci backg­round z mar­ke­tingu?

Áno po­máha, keďže práca gra­fic­kého di­zaj­néra je úzko spo­jená s mar­ke­tin­gom. Rada zvyk­nem pra­co­vať ako sú­časť mar­ke­tin­go­vého od­de­le­nia, vďaka kto­rému si mô­žem obo­ha­co­vať ve­do­mosti a sle­do­vať trendy.

Zvyk­neš si nie­kde do­pĺňať vzde­la­nie? Koho sa podľa teba oplatí sle­do­vať, čí­tať?

Čí­tam rôzne blogy o tren­doch v di­zajne a mo­men­tálne hlavne o UX di­zajne. Dobré blogy sú na­prí­klad ux­pla­net.org, me­dium.com a theb­log.adobe.com.

Na Ins­ta­grame máš vyše 24-ti­síc fol­lo­we­rov, ako sa ti to po­da­rilo?

Sama ne­viem a to som sa ani veľmi ne­sna­žila. Ta­jom­stvo je asi kres­liť si pre ra­dosť a zdie­ľať to s os­tat­nými. Zís­ka­va­nie fol­lo­we­rov by ne­mal byť pr­votný cieľ. Aj keď je pravda, že čím viac fol­lo­we­rov, tým je jed­no­duch­šie čosi na kres­bách aj za­ro­biť. Mys­lím si, že dô­le­žité je vy­tvo­riť si svoj­ský a kon­zis­tentný štýl a po­sto­vať fotky a vi­deá v tom svo­jom štýle. Všimla som si, že ľu­dia radi vi­dia pro­ces tvorby, takže na­prí­klad zrých­lené vi­deá za­chy­tá­va­júce pro­ces pri­ná­šajú veľa zá­ujmu a teda aj fol­lo­we­rov.

Mnohé tvoje ilus­trá­cie, či po­tlače už možno kú­piť. Kam naj­ďa­lej ces­to­vala tvoja tvorba a dá sa tým za­ro­biť?

Naj­väčší zá­u­jem majú o moju tvorbu v USA, Aus­trá­lii a An­glicku. Už som ale po­sie­lala ilus­trá­cie aj do In­die, Arab­ských Emi­rá­tov, či Juž­nej Kó­rey. Čo sa týka pro­jek­tov, za­tiaľ moja naj­väč­šia zá­kazka bola pre hu­dobnú sku­pinu Go­jira, kto­rej som kres­lila di­zajn na tričko alebo na­po­sledy to bola kresba pre ma­ga­zín Wi­red. Za­tiaľ mám kres­le­nie len ako hobby popri práci a tak mi to na­te­raz vy­ho­vuje, lebo gra­fický di­zajn mi­lu­jem a tiež som rada me­dzi ľuďmi. Bod­ko­va­nie je dosť osa­melá ak­ti­vita, ktorú síce zbož­ňu­jem, ale nie som si istá, či by som to chcela ro­biť na plný úvä­zok. Ale uvi­dím čo bu­dúc­nosť pri­ne­sie. Mys­lím, že uži­viť sa kres­le­ním dá, len treba na to čas. Ins­ta­gram v tom vie jed­no­značne po­môcť, hlavne keď do­siah­nete ur­čitý po­čet fol­lo­we­rov, mys­lím, že ta­kých 50-ti­síc. Vtedy si vás jed­no­duch­šie ve­dia vy­hľa­dať rôzne firmy. Ži­viť sa ume­ním ale vy­ža­duje veľa práce, od­hod­la­nia a tr­pez­li­vosti.

Aké máš plány do bu­dúcna? Čo mô­žeme nové ča­kať od Pet & Dot?

Do bu­dúcna plá­nu­jem na­ďa­lej kres­liť, mám veľa ná­pa­dov, ktoré ča­kajú na re­a­li­zá­ciu. Hviezdy a ves­mír sú však stále hlav­nou in­špi­rá­ciou, takže mô­žete oča­ká­vať viac ga­lak­tic­kých kús­kov :) .

Tvorbu Pet & Dot mô­žeš sle­do­vať na Ins­ta­grame alebo na Tum­blr. Ak chceš oz­do­biť stenu či šat­ník kús­kom ga­la­xie, nav­štív https://pe­tand­dot.com/ 

Pridať komentár (0)