Slovenská firma svojou reklamou dokonale reaguje na nášho kapitána a jeho rigorózku

Linda Cebrová / 8. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzu, o kto­rej ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to
zdroj: youtube.com/SNS, fb:Zomri
  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzu, o kto­rej ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to

Z ku­lo­á­rov už dnes pre­sa­kuje zvesť, že ri­go­rózna práca pána ka­pi­tána Danka je vraj na­ozaj pla­giát. Slo­váci sa na jed­nej strane z jed­ného z na­šich naj­vyš­ších ústav­ných či­ni­te­ľov smejú, no v ko­neč­nom dô­sledku ide o tra­gi­ko­mé­diu, ktorá je smut­ným od­ra­zom na­šej spo­loč­nosti. Naj­väčší Slo­vák na 58. mieste sa stal v na­šej kra­jine po­sta­vou, ktorú ne­možno pre­hliad­nuť. Niet po­chýb o tom, že na Slo­ven­sku púta po­zor­nosť a vy­vo­láva dis­ku­siu.

Ide o dva fak­tory, ktoré by mala spĺňať aj dobre uro­bená re­klama. Vie to ur­čite aj tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť An­well, ktorá spus­tila kam­paň po­sta­venú práve na škan­dále ka­pi­tána Danka a jeho ri­go­róz­nej práce. Tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť vy­slala do svete bil­bordy s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ktorá však ne­sie trefné a zá­ro­veň vtipné po­sols­tvo.

Na­koľko jed­nou z pri­már­nych slu­žieb, ktoré An­well po­sky­tuje je ko­pí­ro­va­nie štu­dent­ských prác, na škan­dál ka­pi­tána Danka do­ká­zali ša­lá­mún­sky re­a­go­vať. Zá­kaz­ní­kov lá­kajú na to, aby do­tiahni svoje štú­dium do úspeš­ného konca a vy­tla­čili si svoju dip­lo­movku či ri­go­rózku práve u nich.

O kva­lite ich slu­žieb má na­po­ve­dať dvoj­zmy­selný slo­gan: „Aj keď nie sme ka­pi­táni, ko­pí­ru­jeme jak páni. A to do­konca bez ob­me­dzení a hod­ností.“

 

Pridať komentár (0)