Slovenské mesto ide príkladom. Celkom zakázalo cirkusy so zvieratami

Linda Cebrová / 11. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Cir­ku­sové zvie­ratá strá­via na ces­tách 10 me­sia­cov v roku
  • V lete im pri­tom hrozí pre­hria­tie, na­koľko v prí­ve­sov sa môže vy­špl­hať tep­lota aj na 60 °C
  • Mesto Pe­zi­nok sa roz­hodlo dať cir­ku­som so zvie­ra­tami de­fi­ni­tívnu stopku
zdroj: pixabay.com
  • Cir­ku­sové zvie­ratá strá­via na ces­tách 10 me­sia­cov v roku
  • V lete im pri­tom hrozí pre­hria­tie, na­koľko v prí­ve­sov sa môže vy­špl­hať tep­lota aj na 60 °C
  • Mesto Pe­zi­nok sa roz­hodlo dať cir­ku­som so zvie­ra­tami de­fi­ni­tívnu stopku

Cir­kusy sú aj na­priek oko­li­tému vý­voju na poli tzv. šou­biz­nisu ukáž­kou zá­bavy, ktorá vzdo­ruje času. Od­ha­le­nie sku­toč­nej re­a­lity cir­ku­sov, kru­tých zá­ku­lis­ných prak­tík a pri­bú­da­jú­cej ini­cia­tívy ochran­cov zvie­rat na ce­lom svete už pri­ná­šajú prvé úspe­chy a zdá sa, že po­stupné zá­kazy cir­ku­sov so zvie­ra­tami v jed­not­li­vých kra­ji­nách na­štar­to­vali ukon­če­nie jed­nej smut­nej éry.

Dobré správy naj­nov­šie pri­chá­dzajú z mesta Pe­zi­nok. Nový pri­má­tor Igor Hia­nik dal stopku cir­kusu na území mesta. Svoje roz­hod­nu­tie za­miet­nuť žia­dosť cir­kusu, ktorý tu každý rok vy­stu­puje, ozná­mil pri­má­tor aj na svo­jej fa­ce­bo­oko­vej stránke.

“To,že prišla žia­dosť , vcelku na­rýchlo, to by sme ešte ve­deli zme­ne­žo­vať.  Ale dali sme si pod­mienku, že v po­riadku, keď ne­budú sú­čas­ťou cir­kusu zvie­ratá. Keďže táto pod­mienka ne­bola spl­nená. Žia­dosť bola za­miet­nutá,” vy­svet­ľuje Igor Hia­nik. 

zdroj: pi­xa­bay.com

Roz­hod­nu­tie mesta Pe­zi­nok a ta­moj­šie pri­má­tora víta aj Slo­boda zvie­rat, ktorá na­báda aj ďal­šie slo­ven­ské mestá k po­dob­nému zmýš­ľa­niu. “Ví­tame roz­hod­nu­tie mest­ského za­stu­pi­teľ­stva Pe­zinka a jeho pri­má­tora Igora Hia­nika, ne­uzat­vo­riť s cir­ku­som so zvie­ra­tami zmluvu o pre­nájme ve­rej­ného prie­s­trans­tva! Je to dô­le­žitý pre­ce­dens a ve­ríme, že aj in­špi­rá­cia pre ďal­šie slo­ven­ské mestá,” píše Slo­boda zvie­rat na svo­jom webe. 

Slo­boda zvie­rat však upo­zor­ňuje, aby sa ve­rej­nosť ne­dala zmiasť me­dia­li­zo­va­ným zá­ka­zom vy­stu­po­va­nia voľne ži­jú­cich zvie­rat v cir­ku­soch. Ten Slo­boda zvie­rat pre­sa­dila v roku 2018 a týka sa ce­lého Slo­ven­ska. Keďže sa však stále čaká na vy­hlášku mi­nis­ter­stva pô­do­hos­po­dár­stva, zá­kon za­tiaľ nie je možné vy­uží­vať.

Veci sa po­maly hýbu do­predu

Utr­pe­nie z bo­les­ti­vej dre­zúry, dl­hých tran­s­por­tov z kra­jiny do kra­jiny a ži­vot strá­vený v sties­ne­ných kliet­kach už ob­me­dzilo mnoho kra­jín a úplne za­sta­vilo Grécko. Od 2012 ne­smú v Grécku v cir­ku­soch vy­stu­po­vať žiadne zvie­ratá, a to nie­len di­vo­ži­júce ako slony, opice či tigre, ale ani spo­lo­čen­ské druhy, ako mačky, psy či kone a zá­kaz platí pre všetky druhy ve­rej­ných vy­stú­pení v kra­jine.

zdroj: wi­ki­pe­dia.org

Rôzne ob­me­dze­nia pri vy­uží­vaní zvie­rat v cir­ku­soch pla­tia dnes už v 20 kra­ji­nách EÚ (Nór­sko, Švéd­sko, Poľ­sko), v ďal­ších 11 kra­ji­nách EÚ platí úplný zá­kaz po­u­ží­va­nia všet­kých di­vo­ži­jú­cich dru­hov zvie­rat (napr. Ra­kúsko, Ho­land­sko, Bel­gicko, Lo­tyš­sko, Slo­vin­sko, Cyp­rus, Malta, Chor­vát­sko atď).

Prak­tiky cir­ku­so­vých kro­ti­te­ľov sú pred zrakmi ve­rej­nosti často ukryté, do­ku­men­tov o za­ob­chá­dzaní s cir­ku­so­vými zvie­ra­tami však pri­búda. Po­zriete si sve­dec­tvo za­mest­nanca cir­kusu vo fil­mo­vom do­ku­mente me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cia Ani­mal De­fen­ders In­ter­na­ti­onal.

zdroj:slo­bo­daz­vie­rat.sk,peta.org.up

Pridať komentár (0)