Slovenské mesto zaviedlo MHD zadarmo, chce menej áut na cestách

Linda Cebrová / 10. januára 2019 / Zaujímavosti

zdroj: fb:SAD Dunajská Streda a.s.
  • Ro­di­čia v Se­redi svoje deti do škôl či ma­ter­ských škô­lok rad­šej od­vezú au­tom, akoby ich mali po­slať na au­to­bus
  • Mesto chce MHD za­trak­tív­niť a ve­rejnú do­pravu bude preto za­darmo
  • Ušet­ria aj po­be­ra­te­lia dô­chod­kov, in­for­má­ciu pri­nie­sol por­tál se­re­don­line.sk

Kva­lita vzdu­chu vo väč­šine európ­skych met­ro­pol je za po­sledné roky na his­to­ric­kom mi­nime. Zvy­šu­júci sa po­čet osob­ných au­to­mo­bi­lov v cen­trách so se­bou pri­náša množ­stvo emi­sií v ovzduší. S týmto fak­tom sa snaží bo­jo­vať nie­koľko štá­tov EÚ. Svo­jou troš­kou však od za­čiatku tohto roku pris­peje aj mesto Se­reďTo sa za­via­zalo, že bude de­ťom, žia­kom a štu­den­tom do 15 ro­kov, ako aj po­be­ra­te­ľom všet­kých dru­hov dô­chod­kov (ok­rem vý­slu­ho­vých) jazdu MHD po­sky­to­vať za­darmo.

Prečo sa mesto roz­hodlo pre tento krok?

„Mesto Se­reď pra­vi­delne uhrá­dzalo miest­nemu do­prav­covi stratu, ktorá vzni­kala pri za­bez­pe­čo­vaní mest­skej hro­mad­nej do­pravy. Po­stu­pom ro­kov do­pravca uplat­ňo­val  vyš­šie straty, ktoré sú­vi­seli najmä s kle­sa­jú­cim po­čtom pre­pra­ve­ných osôb na dvoch mest­ských lin­kách. Pre rok 2019 je strata do­dá­va­teľa do­prav­ných slu­žieb vy­čís­lená v čias­tke 65 000 eur.“ in­for­mo­val zá­stupca pri­má­tora Ľu­bo­mír Ve­se­lický

Ako ús­tre­tový krok voči ob­ča­nom  ako aj v zá­ujme vy­tvo­re­nia pod­mie­nok pre väč­šie vy­uži­tie miest­nej au­to­bu­so­vej do­pravy sa ve­de­nie mesta do­hodlo s pre­vádz­ko­va­te­ľom, že deti do 15 ro­kov, žiaci a štu­denti den­ného štú­dia  a po­be­ra­te­lia všet­kých dru­hov dô­chod­kov ok­rem vý­slu­ho­vých budú na týchto lin­kách ces­to­vať zdarma.

Cie­ľom tohto opat­re­nia je teda snaha o zvý­še­nie zá­ujmu o mest­skú hro­madnú do­pravu pro­stred­níc­tvom  bez­plat­nej do­pravy vy­bra­ných osôb. Do akej miery sa táto po­nuka od­razí na zvý­še­nom po­čte pre­pra­ve­ných osôb sa ukáže pri hod­no­tení jej účin­nosti po šies­tich me­sia­coch roku 2019.

Ná­rok na bez­platnú pre­pravu sa pre­uka­zuje:

  • pre­uka­zom ŤZP, ŤZP – S
  • iden­ti­fi­kač­ným do­kla­dom s fo­to­gra­fiou pre dô­chod­cov s ve­kom 65 ro­kov a viac
  • do­prav­nou kar­tou (DK) vy­da­nou do­prav­com, po­kiaľ dô­chodca ne­do­vŕ­šil vek 65 ro­kov ( vy­ba­vuje sa na au­to­bu­so­vej sta­nici v Se­redi )

zdroj:se­re­don­line.sk

Pridať komentár (0)