Slo­ven­ské špor­tia­ky: Od vzni­ku cez úspech a slá­vu až po sme­tis­ko dejín za 10 rokov

Michal Šášky / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Pod­ni­ka­nie v auto­mo­bi­lom sve­te nie je pre­chádz­ka ružo­vou záh­ra­dou. Pre malé fir­my z malých kra­jín to pla­tí obzvlášť.

Písal sa rok 2004, keď sa syn zná­me­ho slo­ven­ské­ho ved­ca Richar­da Kvet­ňan­ské­ho Dick roz­ho­dol zalo­žiť v Devín­skej Novej Vsi spo­loč­nosť K-1 Engi­ne­e­ring, s cie­ľom vyrá­bať špor­to­vé vozid­lá. Slo­vák s ame­ric­kým pasom a veľ­kou nák­lon­nos­ťou k rých­lym autám mal sko­ro všet­ko — víziu, plán, zruč­nos­ti i dob­ré­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka, dizaj­né­ra Jura­ja Mit­ru. Chý­bal len kva­lit­ný spon­zor, kto­ré­ho mies­to časom zastú­pil auto­mo­bi­lo­vý nad­še­nec Marek Hudák.

Dick Kvet­ňan­ský začal žiť svoj auto­mo­bi­lo­vý sen už ako štu­dent. Začiat­kom 90. rokov sa počas let­ných práz­dnin dostal do ame­ric­kej fir­my, kde vyrá­ba­li repli­ky áut pre hol­ly­wo­od­ske fil­my. V roku 1995 pod jeho vede­ním vyro­bi­li dokon­ca Ferar­ri 355 do fil­mu Ska­la (The Rock) s Nico­la­som Cage­om. Dick chcel vyrá­bať pojazd­né repli­ky na Slo­ven­sku a pre­dá­vať ich za oce­án, no ten­to biz­nis mu nevy­šiel, a tak sa roz­ho­dol vyvi­núť vlast­ný model.

VLUU L200 / Samsung L200

Slo­ven­ský špor­tiak K-1 Attack, foto: thefactoryfiveforum.com

Cez Kated­ru dizaj­nu VŠVU sa dostal k Jura­jo­vi Mit­ro­vi, s kto­rým spo­loč­ne vytvo­ri­li model Evo­lu­zi­one. Po výsta­ve v Ame­ri­ke násled­ne zača­li pri­pra­vo­vať prvú ver­ziu špor­tia­ku K-1 Attack. Vývoj však bol poma­lý, pro­to­typ zosta­vi­li len v dvo­j­ici. Pra­co­va­li čas­to aj 400 hodín mesač­ne a prak­tic­ky zadar­mo. Dick dokon­ca taj­ne pre­dal byt, kto­rý mu kúpi­li rodi­čia a penia­ze vlo­žil do vývo­ja auto­mo­bi­lu.

Pôvod­ne išlo o skla­dač­ky, tzv. „kit cars“. Fun­go­va­lo to tak, že si zákaz­ník kúpil motor z iné­ho ojaz­de­né­ho vozid­la a keď mu priš­li zo Slo­ven­ska ostat­né súčias­t­ky, pos­kla­dal si z toho vlast­né vozid­lo. Táto éra však časom skon­či­la, o Attack mali záu­jem ľudia vyko­ná­va­jú­ce také pro­fe­sie, pri kto­rých nema­li čas a zruč­nos­ti, aby si ho mon­to­va­li vo svo­jej gará­ži.

Tak priš­la doho­da s ame­ric­kou auto­mo­bil­kou Ford, od kto­rej zís­ka­li mož­nosť pou­ží­vať motor a zákaz­ní­ci mali mož­nosť ser­vi­so­vať Attack v kto­rom­koľ­vek auto­ri­zo­va­nom ser­vi­se Ford na sve­te. Už o dva roky vznik­lo úpl­ne nové auto s množ­stvom novi­niek. Svo­jou kva­li­tou pred­či­lo aj nie­koľ­ko­ná­sob­ne drah­šiu kon­ku­ren­ciu, pri­čom azda 90 per­cent súčas­tí vozid­la bolo „made in Slo­va­kia“. Popu­la­ri­ta rástla, vozid­lá sa vyvá­ža­li do USA, Spo­je­ných arab­ských Emi­rá­tov či kra­jín Bene­lu­xu.

V roku 2007 mali 35 zamest­nan­cov, objed­náv­ku na 50 áut a vízie na sto­per­cent­ný rast v budú­com roku, plus nový model ultraš­por­tia­ku Attack F-one. V máji však pri tra­gic­kej uda­los­ti zahy­nul hlav­ný spon­zor, pod­ni­ka­teľ Marek Hudák. Ako desia­ty Slo­vák sko­nal na Hima­lá­jach za záhad­ných okol­nos­tí, pri­čom sa jeho telo dodnes nenaš­lo.

01_K1-Attack_racing

foto: archív star­ti­tup

Kvet­ňan­ský musel hľa­dať nové­ho inves­to­ra pre fir­mu a novým kona­te­ľom sa stal Libor Čer­ven­ka. Krás­ny auto­mo­bi­lo­vý sen sa rozp­lý­val na naras­ta­jú­cich spo­roch a nez­ho­dách vnút­ri fir­my. Hovo­ri­lo sa o pod­vo­doch i chý­ba­jú­com auto­mo­bi­lo­vom duchu, jed­no­du­ché pre fir­mu nebo­lo ani zru­še­nie výro­by moto­rov znač­ky Ford, kto­ré časom nahra­di­li moto­ry BMW.

Per­so­nál­ne nez­ho­dy a finanč­né ťaž­kos­ti dosta­li per­spek­tív­nu fir­mu až pred súdy. Zakla­da­teľ a tvor­ca nápa­dov Dick Kvet­ňan­ský odišiel a fir­ma postup­ne pre­šla do kon­kur­zu. Desať rokov po vzni­ku defi­ni­tív­ne pre­sta­la vyrá­bať špor­to­vé auto­mo­bi­ly. Spo­loč­nosť si vybu­do­va­la isté meno, zís­ka­la mno­ho fanú­ši­kov dra­hých áut po celom sve­te, no dnes je na sme­tis­ku dejín. A vyze­rá to tak, že ju už nič neza­chrá­ni.

d120eefebfad7f4761749395f5b71fb1

foto: pinterest.com

Viac o slo­ven­ských špor­tia­koch sa môžeš dočí­tať aj v našom star­šom roz­ho­vo­re o znač­ke Attack!

zdroj: wiki­pe­dia,zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)