Slovensko získalo na najprestížnejšej svetovej súťaži vín desiatky zlatých medailí

Linda Cebrová / 11. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Slo­ven­sko do­ká­zalo, že sme síce ma­lou kra­ji­nou, no s veľ­kými ví­nami
  • Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les patrí vo svete me­dzi najp­rís­nej­šie sú­ťaže vín
  • Ne­kom­pro­misná 126 členná ko­mi­sia eno­ló­gov sa však ne­chala na­šími ví­nami ob­mäkk­čiť
zdroj: unsplash.com
  • Slo­ven­sko do­ká­zalo, že sme síce ma­lou kra­ji­nou, no s veľ­kými ví­nami
  • Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les patrí vo svete me­dzi najp­rís­nej­šie sú­ťaže vín
  • Ne­kom­pro­misná 126 členná ko­mi­sia eno­ló­gov sa však ne­chala na­šími ví­nami ob­mäkk­čiť

Pa­ríž­ska Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les je 5-dňo­vou šnú­rou de­gus­tá­cií, po­čas kto­rých vy­be­rajú na­juz­ná­va­nejší de­gus­tá­tori pod prí­snym do­hľa­dom Me­dzi­ná­rod­nej únie eno­ló­gov to naj­lep­šie z viac ako 3300 vín zo 45. kra­jín. Slo­ven­sko na sú­ťaži za­stu­po­vala eno­lo­gička Edita Ďur­čová, ktorá bola do­konca člen­kou vo sve­tovo uzná­va­nej ko­mi­sii.

Tento rok me­ral cestu do Pa­ríža re­kordný po­čet na­šich vín. Sú­ťaže sa zú­čast­nilo tak­mer 250 slo­ven­ských re­pre­zen­tan­tov, ktorí nám vo svete uro­bili aj tento rok veľmi dobré meno. Dnes už vieme kom­pletné vý­sledky 25. roč­níka vý­stavy, v kto­rej sa úspe­chu doč­kali len sku­toční ma­ta­dori vi­nár­skeho prie­myslu.

zdroj: unsp­lash.com

Château To­poľ­čianky sa opäť stalo na­jús­peš­nej­ším slo­ven­ským vi­nár­stvom zo zis­kom 4 zla­tých a 2 strie­bor­ných me­dailí, ne­za­os­tá­valo ani vi­nár­stvo Mrva & Stanko.

Veľkú ra­dosť máme z úspe­chu mla­dých vín z roč­níka 2018. Velt­lín­ske ze­lené KRYO opäť po­tvr­dilo svoje kva­lity a po mi­nu­lo­roč­nom úspe­chu na pa­ríž­skej vý­stave nám zís­kalo spo­ločne s Riz­lin­gom rýn­skym z roč­níka 2016 zlatú me­dailu. Strie­bornú me­dailu zís­kal ru­žový Ca­ber­net Sau­vig­non, slo­ven­ský no­voš­ľach­te­nec De­vín a Char­don­nay, všetky tri z roč­níka 2018,“ vy­jad­rilo sa na svo­jom blogu vi­nár­stvo Mrva & Stanko.

Oce­ne­nie si od­niesli aj vi­nár­stva Ma­vin, Zá­mocké vi­nár­stvo alebo Kar­pat­ská Perla, ktorá zís­kala zlato za po­lo­sladký Riz­ling rýn­sky 2017 zo Su­chého vr­chu a Au­re­lius 2017, ci­bé­bový vý­ber. Po­strieb­rené sú mladé vína roč­níka 2018 – Sau­vig­non a Ir­sai Oli­ver.

Veľ­kým vi­ná­rom vý­borne se­kun­duje Da­niel Ši­mo­no­vič, kto­rému jeho vína zís­kali 3 strie­borné oce­ne­nia. Naj­star­ším oce­ne­ním ví­nom, bolo ako inak, To­kaj­ské víno z roč­níka 2003, ktoré zís­kalo zlatú me­dailu.

Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les 2019 v čís­lach:

  •        cel­kový po­čet me­dailí: 56
  •        Zlatá me­daila: 24 x
  •        Strie­borná me­daila: 32 x

Zvi­di­teľ­ne­nie lo­kál­nych vín pred ce­lým sve­tom

Rok čo rok slo­ven­ské vi­nár­stva do­ka­zujú, že víno sa pre cu­dzin­cov stáva vy­ni­ka­jú­cou po­zván­kou na náv­števu na­šej kra­jiny. To či sem ľu­dia prídu za vín­nou tu­ris­ti­kou, zá­leží z veľ­kej časti aj od toho, ako sa o na­šich ví­nach ho­vorí na me­dzi­ná­rod­ných sú­ťa­žiach.

zdroj: unsp­lash.com

U nás doma by tento fakt, mal byť pre nás vý­zvou, aby sme vi­noh­rady dá­vali do po­riadku, ne­sta­vali v nich vily a diaľ­nice, ale in­ves­to­vali do vi­noh­rad­níc­kej in­fra­štruk­túry a za­cho­va­nia hod­not­ných tra­dí­cií.

Know-how sve­to­vého for­mátu

Na Slo­ven­sku sme mali pred­ne­dáv­nom tú česť hos­tiť aj ge­ne­rál­neho ria­di­teľa Me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie pre vi­nič a víno.

Ten prácu na­šich vi­ná­rov a ich víno ohod­no­til pre mrsr.sk takto: „Vaša kra­jina do­rába veľmi kva­litné vína, pre­tože vaši vi­nári a vi­noh­rad­níci do­ká­zali vďaka know-how zú­ro­čiť pôdne a ďal­šie kli­ma­tické da­nosti va­šich vi­nár­skych ob­lastí. Sú to ti­síce ro­kov, ktoré uply­nuli, od­kedy vi­noh­rad­níc­tvo vzniklo na území Slo­ven­ska. Vaše vi­noh­rad­níc­tvo sa môže oprieť o fan­tas­tické da­nosti kon­krét­nej ob­lasti, ako aj o zruč­nosti vi­ná­rov a vi­noh­rad­ní­kov,“ do­dáva Jean-Ma­rie Au­rand.

Kom­pletný zo­znam me­dai­lo­vých vín náj­deš TU.

zdroj: vi­na­lies-in­ter­na­ti­ona­les.com

Pridať komentár (0)