Slo­ven­ský pár zalo­žil pro­jekt, vďaka kto­rému môžeme mať čis­tej­šiu kra­jinu

Linda Cebrová / 20. marca 2017 / Eko

zdroj: wastebusters.sk

Všetci ho vidíme, kaž­dému vadí, no len nie­ktorí sa ho roz­hodnú odstrá­niť z vlast­nej ini­cia­tívy a na vlastnú päsť. Reč je o odpade našom kaž­do­den­nom. V praxi je to často tak, že ak nie je kôš v bez­pro­stred­nej blíz­kosti, akoby bolo v poriadku odho­diť ten obal z bagety tam, kde nám odpadne z ruky. Kde je však prob­lém? Je to v mys­lení ľudí, igno­rá­cii alebo až prí­liš­nej pohodl­nosti nero­biť okolo seba nepo­ria­dok?

Aké by to pri­tom mohlo byť jed­no­du­ché, zba­viť aspoň svoje najb­liž­šie oko­lie odpad­kov. Ak by naprí­klad v takej Bra­ti­slave každý člo­vek s trva­lým poby­tom zodvi­hol aspoň jeden odpad denne, hneď by bolo hlavné mesto čis­tej­šie o 472 966 smetí.

Na indi­vi­du­ál­nej zod­po­ved­nosti a hesla každý deň jeden odpad, vzni­kol skvelý pro­jekt Was­te­bus­ters. Stoja za ním dvaja man­že­lia Rasťo Kruľ a Vero­nika z Rovinky pri Bra­ti­slave, ktorí sa už nemohli poze­rať na vša­dep­rí­tomné odpadky v meste ale aj v prí­rode.

zdroj:wastebusters.sk

Rasťa už pred nie­koľ­kými rokmi zau­jala Zelená hliadka, ktorá fun­guje v Bra­ti­slave. Tá pra­vi­delne orga­ni­zuje nie­koľ­ko­ho­di­nové bri­gády pre širokú verej­nosť. Cez víkend sa stretne nie­koľko ľudí a spo­ločne čis­tia mesto, vyzb­ro­jení len vre­ciami, napi­cho­va­cími pali­cami a víziou čis­tého mesta.

Nie kaž­dému to však cez víkendy vyho­vuje a nie každý má mož­nosť obe­to­vať nie­koľko hodín z víkendu. Presne toto bol aj Ras­ťov prí­pad, a preto sa roz­ho­dol tento pro­jekt upra­viť podľa seba. Pove­dal si, že nebude zbe­rať smeti 3 alebo 4 hodiny raz za mesiac, ale rad­šej každý jeden deň zodvihne kus odpadu a hodí ho do koša.

zdroj:wastebusters.sk

Myš­lien­kou jeho pro­jektu Was­te­bus­ters, je, že každý člo­vek prejde za deň určitú trasu a je tak­mer pra­vid­lom, že po ceste natrafí na nejakú formu smetí a prav­de­po­dobne vždy je na tejto trase aj smetný kôš. Ide teda len o sekundu jeho času, kedy odpad zodvihne a odne­sie do najb­liž­šieho koša.V tomto prí­pade platí, že ak chceme niečo zme­niť, naj­skôr treba začať od seba. Možno práve pri veciach ako je táto, to platí sto­ná­sobne.

zdroj:wastebusters.sk

Vždy je to predsa o jed­not­liv­coch. Kon­krétny člo­vek odpad zahodí a potom ho kon­krétny dob­ro­voľ­ník alebo iná dobrá duša odstráni. Síce tu máme rôzne typy pokút a záko­nov, avšak kým sa nezmení naše zmýš­ľa­nie a men­ta­lita, prob­lému sa tak skoro nez­ba­víme. Pre veľa ľudí je dnes stále úplne pri­ro­dzené hocikde zaho­diť obal alebo oho­rok, veď predsa odfúkne to vie­tor, alebo sa to nie­kedy roz­loží. Ľudia aj o poku­tách vedia, ale tam to končí, nerie­šia to.

Was­te­bus­te­rom sa poda­rilo za krátky čas vybu­do­vať okolo seba silnú komu­nitu. Ľudia sa k ich ini­cia­tíve pri­dá­vajú, delia sa o svoje postrehy a posie­lajú fotky zo zbe­rov. Avšak podľa Rasťa to v teréne až tak ružové nie je. Ľudia ho síce pozdra­via ale, že by išlo o masívny prí­val zbe­ra­čov sa nedá pove­dať. Pri­dať sa k sku­pine na Face­bo­oku je predsa len jed­no­duch­šie, ako vybe­hnúť do ulíc a bojo­vať s odpa­dom.

zdroj:wastebusters.sk

Pro­jekt West­bus­ters, však už nie je len o samot­nom zbere. Ide aj o moti­vá­ciu ľudí vytvá­rať menej odpadu. Zoberme si naprí­klad, koľko z nás si denne kúpi plas­tovú fľašu s vodou. Pri­tom žijeme v kra­jine, kto­rej by našu „oby­čajnú“ vodu z kohú­tiku mohlo závi­dieť veľmi veľa kra­jín. Žitný ostrov je jeden z naj­väč­ších zdro­jov pit­nej vody v Európe. Napriek tomu ľudia kupujú vodu v plas­to­vej fľaši v obchode starú aj viac ako pol roka a pri­tom im doma tečie čerstvá z kohú­tika.

A čo ty? Mys­líš si, že sa oplatí začať od seba a pri­dať sa k ini­cia­tíve Was­te­bus­ters?

Pridať komentár (0)