Slo­ven­ský roz­hlas a iné socia­lis­tické šia­le­nosti

Martin Bohunický / 24. mája 2016 / Zo Slovenska

Archi­tek­túra polo­vice 20. sto­ro­čia je často veľmi ľahko rozo­zna­teľná, obzvlášť v kra­ji­nách s komu­nis­tic­kou minu­los­ťou.

V týchto kra­joch, zdá sa, mali archi­tekti totálne voľnú ruku. Výsled­kom sú šia­lené stavby, ktoré dodnes stoja na svo­jich mies­tach. Tu sú tie najb­láz­ni­vej­šie.

Monu­ment to the Revo­lu­tion” je pamät­ník veno­vaný ľuďom z chor­vát­skeho mesta (vtedy Juho­slá­via) Mosla­vina.
1

foto: wiki­pe­dia

Táto budova v Gru­zín­sku slú­žila minis­ter­stvu dopravy a vyzerá ako z Pho­tos­hopu. Dnes je síd­lom komerč­nej banky.
2

foto: Matt Bate­man, flickr

Domov, pri­po­mí­na­júci UFO, bol domo­vom bul­har­skej komu­nis­tic­kej strany. Leží na vrchu hory Buz­lu­dzha.
3

foto: Kam­renB Pho­tog­raphy, flickr

Forum Hotel V Kra­kowe je ďal­ším dôka­zom, že komu­nisti nemali vkus, ale sta­vať vedeli.
4

foto: Bla­žej Pin­dor, Wiki­pe­dia

Make­do­nium bol posta­vený v 70.rokoch a je pri­po­mien­kou povs­ta­nia proti Tur­kom na začiatku 20.storočia.
5

foto: ves­na­mar­koska, flickr

Tento ška­redý cir­kus v mol­dav­skej Chi­si­nau je dnes zatvo­rený.
6

foto: Wiki­pe­dia

Bul­har­ský monu­ment Shu­men je veno­vaný bul­har­skej his­tó­rii.
7

foto: Leon Hart, flickr

Tento ukra­jin­ský rezort kom­bi­nuje dva typické trendy komu­nis­tic­kých archi­tek­tov — vzhľad ako UFO a kon­štruk­cia vo vzdu­chu.
8

foto: Wiki­pe­dia

Môže chý­bať v zozname Slo­ven­ský roz­hlas? Iko­nickú budovu Bra­ti­slavy sta­vali celých 16 rokov.
9

foto: Wiki­pe­dia

Ruské výskumné cen­trum pre robo­tiku a kyber­ne­tiku v Pet­roh­rade vyzerá tro­chu ako chrám sata­nis­tov.
10

foto: Alek­sandr Zykov, flickr

Toto sú len nie­ktoré z bláz­ni­vých budov, ktoré komu­nisti nášmu svetu posta­vili. A mnohé ďal­šie šia­le­nosti mohli stáť. Ako naprí­klad tento — 500 met­rov vysoký palác, kto­rého výstavbu museli odlo­žiť, kvôli dru­hej sve­to­vej vojne.
11

foto: Wiki­pe­dia

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wiki­pe­dia

Pridať komentár (0)