Slovenský seriál očaril aj v zahraničí. Chcú ho americké aj kanadské televízie

Richard Vítkovský / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Le­gen­dárny Ju­raj Ku­kura sa v mi­nu­lom roku prek­va­pivo ob­ja­vil v no­vej ži­vot­nej úlohe svoj­ského in­špek­tora Maxa
  • Se­riál bol u nás po­merne veľ­kým úspe­chom, aj keď bu­dil roz­po­ru­plné re­ak­cie
  • Dnes je už isté, že sa bude vy­sie­lať aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska na území Ka­nady a Ame­riky
zdroj: Youtube Inšpektor Max
  • Le­gen­dárny Ju­raj Ku­kura sa v mi­nu­lom roku prek­va­pivo ob­ja­vil v no­vej ži­vot­nej úlohe svoj­ského in­špek­tora Maxa
  • Se­riál bol u nás po­merne veľ­kým úspe­chom, aj keď bu­dil roz­po­ru­plné re­ak­cie
  • Dnes je už isté, že sa bude vy­sie­lať aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska na území Ka­nady a Ame­riky

Ne­star­núci Ju­raj Ku­kura sa v prie­behu mi­nu­lého roku ob­ja­vil ako blesk z jas­ného neba v no­vom te­le­víz­nom se­riáli In­špek­tor Max. Prí­behy svoj­ráz­neho de­tek­tíva vznikli v spo­lu­práci RTVS, pro­dukč­nej spo­loč­nosti Tri­gon Pro­duc­tion a Čes­kej te­le­ví­zie.

O tom, že se­riál si všimnú aj za­hra­ničí, ne­tu­šila ani sa­motná RTVS. O práva na vy­sie­la­nie to­tiž ne­dávno pre­ja­vila zá­u­jem dis­tri­bučná spo­loč­nosť Vi­deo­p­lug­ger. Táto spo­loč­nosť patrí me­dzi sve­to­vých dis­tri­bú­to­rov di­gi­tál­neho ob­sahu a spo­lu­pra­cuje s te­le­ví­ziami vo viac ako 100 kra­ji­nách sveta.

V RTVS sa roz­hodli tejto žia­dosti vy­ho­vieť a úspešný se­riál sa do­stane na ob­ra­zovky v Ame­rike a Ka­nade. Hlavný po­diel na úspe­chu se­riálu má, sa­moz­rejme, ne­star­núci a cha­riz­ma­tický Ju­raj Ku­kura, kto­rého v mi­nu­losti mi­lo­valo mnoho dám. Aj vďaka nemu siahla brit­ská dis­tri­bučná spo­loč­nosť po prá­vach na vy­sie­la­nie bez dl­hého roz­mýš­ľa­nia. Zau­jí­ma­vos­ťou je tiež to, že za­tiaľ čo na Slo­ven­sku bol se­riál úspe­chom, naši českí su­se­dia mali presne opačný ná­zor.

„Mi­mo­riadne sa te­šíme, že po­stava svoj­ráz­neho in­špek­tora Maxa sa ne­stra­tila v zá­plave iných se­riá­lov s de­tek­tív­nou te­ma­ti­kou a že práve tento se­riál, v kto­rom je prí­tomná ne­na­po­do­bi­teľná iró­nia v do­ko­na­lom he­rec­kom stvár­není Ju­raja Ku­kuru, zau­jal dis­tri­bú­tora na zá­pad­nej po­lo­guli. Aj toto nás po­vzbu­dzuje k tomu, aby sme na­ďa­lej in­ten­zívne ro­ko­vali o mož­nej dru­hej sé­rii se­riálu,“ kon­šta­to­val ge­ne­rálny ria­di­teľ RTVS Ja­ro­slav Rez­ník.

Prvú pre­mi­é­rovú časť sle­do­valo viac ako 1,13 mi­li­óna oby­va­te­ľov Česka. O ďal­šie časti bol však kle­sa­júci zá­u­jem. Hlav­ným dô­vo­dom bol vraj de­tin­ský a vul­gárny hu­mor a ne­pre­sved­čivý vy­šet­ro­va­teľ. Se­riál, ktorý žal na Slo­ven­sku ob­rov­ské úspe­chy bol na­ozaj veľmi ná­roč­ným pro­jek­tom. S ná­me­tom na se­riál pri­šiel sa­motný Ju­raj Ku­kura spolu Iva­nom Hu­ba­čom, už pred štyrmi rokmi.

Po pr­vot­ných príp­ra­vách sa mohlo za­čať na­tá­čať. Fil­mári a herci strá­vili v te­réne tak­mer rok. Po­čas tohto času sa mno­ho­krát pre­sú­vali. Cel­kovo nav­ští­vili 200 rôz­nych miest. V se­riáli účin­ko­valo 147 her­cov. V prie­behu tohto času sa stihlo na­to­čiť cel­kovo 11 častí. Pô­vodne sa plá­no­valo 13 častí.

„Je to v pr­vom rade oce­ne­nie in­šti­tú­cií, ktoré pre re­a­li­zá­ciu se­riálu vy­tvo­rili vý­borné pod­mienky – ve­rej­no­práv­nych RTVS a Čes­kej te­le­ví­zie a rov­nako Au­di­ovi­zu­ál­neho fondu. Zá­ro­veň je to mi­mo­riadne oce­ne­nie kre­a­tív­nej a hú­žev­na­tej práce všet­kých tvor­cov, ktorí do pro­jektu vlo­žili svoj um, ta­lent, srdce a veľké množ­stvo ener­gie. A, sa­moz­rejme, Ju­raja Ku­kuru, ktorý Ma­xovi vdý­chol ži­vot ex­tra­va­gant­ného re­bela s veľ­kým srd­com. Ve­rím, že tak ako naši di­váci oce­nia se­riál aj di­váci za veľ­kou mlá­kou,“ po­zna­me­nal pro­du­cent TRI­GON PRO­DUC­TION Pat­rik Pašš.

Prvá epi­zóda bola od­vy­sie­laná 28. ja­nu­ára 2018. Ok­rem hlav­ného hr­dinu sa v se­riáli ob­ja­vili aj iní kva­litní herci, ktorí do­ko­nale se­kun­do­vali hlav­nej hviezde. K ce­lej si­tu­ácii sa vy­jad­ril aj pro­du­cent z TRI­GON PRO­DUC­TION Pat­rik Pašš. To, že o se­riál pre­ja­vil zá­u­jem za­hra­ničný dis­tri­bú­tor je podľa jeho ná­zoru ne­pria­mym oce­ne­ním všet­kých, ktorí sa na vý­robe tohto diela po­die­ľali. Sa­moz­rejme, špe­ciálne oce­ne­nie patrí hlavne Ju­ra­jovi Ku­ku­rovi.

Pridať komentár (0)