Slo­ven­ský Shield má prvú sig­ná­lu odol­nú čiap­ku

Rišo Néveri / 8. decembra 2015 / Business

Revo­luč­ná slo­ven­ská znač­ka Shield, priš­la s pôso­bi­vým kon­cep­tom čiap­ky. Nie­len, že je štý­lo­vá, ale tak­tiež udi­vu­je pou­ži­tou moder­nou tech­no­ló­gi­ou. Tá zabez­pe­ču­je ochra­nu hla­vy voči nebez­peč­ným sig­ná­lom, kto­ré sú vyža­ro­va­né z kaž­dé­ho elek­tric­ké­ho zaria­de­nia, mobi­lov, wi-fi vysie­la­čov ale­bo sate­li­tov.

Zakla­da­te­lia Shield-u prá­ve odštar­to­va­li svo­ju kam­paň na Kicks­tar­te­ri, s cie­ľom zís­kať potreb­né zdro­je na roz­ší­re­nie čiap­ky do celé­ho sve­ta. Mož­no bude pre teba Kicks­tar­ter prek­va­pe­ním, keď­že na plat­for­me sú slo­vens­té pro­jek­ty rari­tou. Táto cro­wd­fun­din­go­vá plat­for­ma totiž nie je dostup­ná pre náš trh a dostať sa na ňu vyža­du­je naozaj veľa úsi­lia.

Kam­paň cha­la­nov náj­deš tu. Shield vstu­pu­je na trh s pro­duk­tom, kto­rý nasta­vu­je lat­ku vyš­šie už dlho zau­ží­va­ným štan­dar­dom. Kla­die dôraz na vyso­ko-kva­lit­ný dizajn, kom­fort a štýl sa mu nedá zaprieť. Aby shield odo­lal sig­ná­lom, pou­ží­va špe­ciál­nu strie­bor­nú lát­ku pôvod­ne vyvi­nu­tú pre armád­ne úče­ly. Tá navy­še zabez­pe­ču­je anti­bak­te­riál­ne, anti­mik­ro­biál­ne, anti­zá­pa­cho­vé a anti­sta­tic­ké vlast­nos­ti čiap­ky.

Uni­kát­nou vlast­nos­ťou čiap­ky Shield je, že chrá­ni hla­vu pred škod­li­vý­mi sig­nál­mi. Pre­cíz­ne a dôklad­né vpra­co­va­nie strieb­ra do čiap­ky ťa ochrá­ni pred žia­re­nia­mi z mobi­lov, wi-fi rou­te­rov a vo vše­obec­nos­ti dras­tic­ky redu­ku­je nega­tív­ne efek­ty elek­tro­mag­ne­tic­kej radiá­cie. Myš­lien­ka na vývoj takej­to čiap­ky pochá­dza z alar­mu­jú­cich šta­tis­tík vply­vu tele­fó­nov a iných vysie­la­čov na zdra­vie člo­ve­ka, kto­ré si zakla­da­te­lia Shield-u dôklad­ne pre­skú­ma­li a roz­hod­li sa pred nimi aspoň čias­toč­ne chrá­niť.

5

Pod­ľa štú­dií je radiá­cia z mobi­lu a wi-fi vysie­la­čov zod­po­ved­ná za množ­stvo cho­rôb ako je naprí­klad nespa­vosť, nesú­stre­de­nosť ale­bo dege­ne­rá­cie buniek, kto­rá môže viesť až k tra­gic­kým zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám. Je doká­za­né, že vysta­ve­nie podob­ným žia­re­niam môže zvý­šiť šan­cu tumo­ru v moz­gu. Zakla­da­te­lia Marek a Igor sa po štú­diu všet­kých nepriaz­ni­vých vply­vov roz­hod­li pri­niesť túto revo­luč­nú čiap­ku na verej­nosť. „V súčas­nos­ti je bež­né tele­fo­no­vať aj šty­ri hodi­ny den­ne a ten­to zvyk asi len ťaž­ko zme­ní­me. Pre­to by sme mali hľa­dať spô­so­by ako sa aspoň pred nebez­peč­ný­mi účin­ka­mi chrá­niť.“ hovo­rí Marek.

2

Výho­dou Shield čiap­ky je teda okrem skve­lé­ho dizaj­nu a jed­no­du­chos­ti aj ochra­na. Pre­čo si namies­to oby­čaj­nej čiap­ky nedať na hla­vu Shield? Tvor­co­via sa necha­li inšpi­ro­vať rodin­ným zná­mym, kto­rý mal prob­lém zaspať nie­koľ­ko nocí za sebou a pri­su­dzo­val to všet­kým mobi­lom a wi-fi sie­ťam naoko­lo. Zná­my si všet­ky zaria­de­nia na noc vypí­nal, jeho suse­dia však nie.

Pôvod­ne sa jed­na­lo teda iba o čiap­ku na spa­nie, ale po hlb­šej štú­dii ju Marek, Igor a Mar­tin zo Shiel­du roz­ší­ri­li na vše­obec­né pou­ži­tie. Elek­tro­mag­ne­tic­ké vlny číha­jú pred­sa vša­de naoko­lo. Naprí­klad využi­tie náj­de aj v letec­kej dopra­ve, pre­to­že pri jed­nom trans­at­lan­tic­kom lete je člo­vek vysta­ve­ný také­mu žia­re­niu aké telo dosta­ne pri absol­vo­va­ní ôsmich ron­tge­nov pľúc ale­bo dva­nás­tich ron­tge­nov zubov.

6

Mate­riál čiap­ky je kva­lit­ný a veľ­mi pohodl­ný. Tvor­co­via nápa­du ho nech­cú pre­zen­to­vať kon­špi­rač­ne, ani vyvo­lá­vať pani­ku z mobi­lov a wi-fi rou­te­rov. Neho­vo­ria ani, že je to sto per­cent­ná ochra­na, ale chcú len upo­zor­niť na ten­to začí­na­jú­ci prob­lém elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho smo­gu a poskyt­núť ľuďom ochra­nu a byť pred­ví­da­ví.

Tím zo Shield-u za sebou nemá žiad­ne­ho inves­to­ra a pro­jekt si finan­cu­je a pri­pra­vu­je sám. Aby sa na Kicks­tar­ter vôbec dosta­li, muse­li zalo­žiť spo­loč­nosť v Bri­tá­nii, čo im spô­so­bi­lo naj­väč­šie zdr­ža­nie.

1819

Čiap­ka nabra­la svo­ju finál­nu podo­bu až po pol roku vývo­ja. Skla­dá sa z čis­tej bavl­ny a čis­té­ho strieb­ra. Dizajn čia­pok shield vychá­dza zo štý­lu „bea­nie“ čia­pok a tak­tiež pri­chá­dza­jú aj so šil­tov­kou, kto­rá má „snap­back“ tvar, obľú­be­ný naj­mä u ame­ric­kých rape­rov. Tím si mys­lí, že fun­go­va­nie tech­no­ló­gie si je kaž­dý schop­ný pred­sta­viť sám, jej tajom­stvo teda nebu­dú zby­toč­ne rozo­be­rať. Naj­ťaž­šie bolo ušiť čiap­ku tak, aby strie­bor­ná vrstva nebo­la bada­teľ­ná pri vizu­ál­nom kon­tak­te a mani­pu­lá­cii.

2426

Cena čia­piek sa začí­na na 25 eurách pre det­skú veľ­kosť, na 30 eurách pre dospe­lú veľ­kosť a na 32 eurách pre šil­tov­ku. K dis­po­zí­cii sú šty­ri fareb­né kom­bi­ná­cie a dva typy šil­to­viek. Na spus­te­nie výro­by a pre­da­ja čia­piek potre­bu­jú vyzbie­rať 20 tisíc eur, čo zna­me­ná pre­dať oko­lo 700 čia­piek. K dis­po­zí­cii sú tak­tiež takz­va­né „ear­ly birds“ ale­bo „dis­tri­bu­tor packs“. Ak sa ti kam­paň páci, môžeš ju pod­po­riť kúpou jed­né­ho z tých­to pro­duk­tov. V schrán­ke sa ti obja­via už v janu­ári.

Pod­por kam­paň na tom­to odka­ze!

922231527

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)