Slo­ven­ský Shield má prvú sig­nálu odolnú čiapku

Rišo Néveri / 8. decembra 2015 / Business

Revo­lučná slo­ven­ská značka Shield, prišla s pôso­bi­vým kon­cep­tom čiapky. Nie­len, že je štý­lová, ale tak­tiež udi­vuje pou­ži­tou moder­nou tech­no­ló­giou. Tá zabez­pe­čuje ochranu hlavy voči nebez­peč­ným sig­ná­lom, ktoré sú vyža­ro­vané z kaž­dého elek­tric­kého zaria­de­nia, mobi­lov, wi-fi vysie­la­čov alebo sate­li­tov.

Zakla­da­te­lia Shield-u práve odštar­to­vali svoju kam­paň na Kicks­tar­teri, s cie­ľom zís­kať potrebné zdroje na roz­ší­re­nie čiapky do celého sveta. Možno bude pre teba Kicks­tar­ter prek­va­pe­ním, keďže na plat­forme sú slo­vensté pro­jekty rari­tou. Táto cro­wd­fun­din­gová plat­forma totiž nie je dostupná pre náš trh a dostať sa na ňu vyža­duje naozaj veľa úsi­lia.

Kam­paň cha­la­nov náj­deš tu. Shield vstu­puje na trh s pro­duk­tom, ktorý nasta­vuje latku vyš­šie už dlho zau­ží­va­ným štan­dar­dom. Kla­die dôraz na vysoko-kva­litný dizajn, kom­fort a štýl sa mu nedá zaprieť. Aby shield odo­lal sig­ná­lom, pou­žíva špe­ciálnu strie­bornú látku pôvodne vyvi­nutú pre armádne účely. Tá navyše zabez­pe­čuje anti­bak­te­riálne, anti­mik­ro­biálne, anti­zá­pa­chové a anti­sta­tické vlast­nosti čiapky.

Uni­kát­nou vlast­nos­ťou čiapky Shield je, že chráni hlavu pred škod­li­vými sig­nálmi. Pre­cízne a dôkladné vpra­co­va­nie striebra do čiapky ťa ochráni pred žia­re­niami z mobi­lov, wi-fi rou­te­rov a vo vše­obec­nosti dras­ticky redu­kuje nega­tívne efekty elek­tro­mag­ne­tic­kej radiá­cie. Myš­lienka na vývoj takejto čiapky pochá­dza z alar­mu­jú­cich šta­tis­tík vplyvu tele­fó­nov a iných vysie­la­čov na zdra­vie člo­veka, ktoré si zakla­da­te­lia Shield-u dôkladne pre­skú­mali a roz­hodli sa pred nimi aspoň čias­točne chrá­niť.

5

Podľa štú­dií je radiá­cia z mobilu a wi-fi vysie­la­čov zod­po­vedná za množ­stvo cho­rôb ako je naprí­klad nespa­vosť, nesú­stre­de­nosť alebo dege­ne­rá­cie buniek, ktorá môže viesť až k tra­gic­kým zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám. Je doká­zané, že vysta­ve­nie podob­ným žia­re­niam môže zvý­šiť šancu tumoru v mozgu. Zakla­da­te­lia Marek a Igor sa po štú­diu všet­kých nepriaz­ni­vých vply­vov roz­hodli pri­niesť túto revo­lučnú čiapku na verej­nosť. „V súčas­nosti je bežné tele­fo­no­vať aj štyri hodiny denne a tento zvyk asi len ťažko zme­níme. Preto by sme mali hľa­dať spô­soby ako sa aspoň pred nebez­peč­nými účin­kami chrá­niť.“ hovorí Marek.

2

Výho­dou Shield čiapky je teda okrem skve­lého dizajnu a jed­no­du­chosti aj ochrana. Prečo si namiesto oby­čaj­nej čiapky nedať na hlavu Shield? Tvor­co­via sa nechali inšpi­ro­vať rodin­ným zná­mym, ktorý mal prob­lém zaspať nie­koľko nocí za sebou a pri­su­dzo­val to všet­kým mobi­lom a wi-fi sie­ťam naokolo. Známy si všetky zaria­de­nia na noc vypí­nal, jeho suse­dia však nie.

Pôvodne sa jed­nalo teda iba o čiapku na spa­nie, ale po hlb­šej štú­dii ju Marek, Igor a Mar­tin zo Shieldu roz­ší­rili na vše­obecné pou­ži­tie. Elek­tro­mag­ne­tické vlny číhajú predsa všade naokolo. Naprí­klad využi­tie nájde aj v letec­kej doprave, pre­tože pri jed­nom trans­at­lan­tic­kom lete je člo­vek vysta­vený takému žia­re­niu aké telo dostane pri absol­vo­vaní ôsmich ron­tge­nov pľúc alebo dva­nás­tich ron­tge­nov zubov.

6

Mate­riál čiapky je kva­litný a veľmi pohodlný. Tvor­co­via nápadu ho nechcú pre­zen­to­vať kon­špi­račne, ani vyvo­lá­vať paniku z mobi­lov a wi-fi rou­te­rov. Neho­vo­ria ani, že je to sto per­centná ochrana, ale chcú len upo­zor­niť na tento začí­na­júci prob­lém elek­tro­mag­ne­tic­kého smogu a poskyt­núť ľuďom ochranu a byť pred­ví­daví.

Tím zo Shield-u za sebou nemá žiad­neho inves­tora a pro­jekt si finan­cuje a pri­pra­vuje sám. Aby sa na Kicks­tar­ter vôbec dostali, museli zalo­žiť spo­loč­nosť v Bri­tá­nii, čo im spô­so­bilo naj­väč­šie zdr­ža­nie.

1819

Čiapka nabrala svoju finálnu podobu až po pol roku vývoja. Skladá sa z čis­tej bavlny a čis­tého striebra. Dizajn čia­pok shield vychá­dza zo štýlu „bea­nie“ čia­pok a tak­tiež pri­chá­dzajú aj so šil­tov­kou, ktorá má „snap­back“ tvar, obľú­bený najmä u ame­ric­kých rape­rov. Tím si myslí, že fun­go­va­nie tech­no­ló­gie si je každý schopný pred­sta­viť sám, jej tajom­stvo teda nebudú zby­točne rozo­be­rať. Naj­ťaž­šie bolo ušiť čiapku tak, aby strie­borná vrstva nebola bada­teľná pri vizu­ál­nom kon­takte a mani­pu­lá­cii.

2426

Cena čia­piek sa začína na 25 eurách pre det­skú veľ­kosť, na 30 eurách pre dospelú veľ­kosť a na 32 eurách pre šil­tovku. K dis­po­zí­cii sú štyri farebné kom­bi­ná­cie a dva typy šil­to­viek. Na spus­te­nie výroby a pre­daja čia­piek potre­bujú vyzbie­rať 20 tisíc eur, čo zna­mená pre­dať okolo 700 čia­piek. K dis­po­zí­cii sú tak­tiež takz­vané „early birds“ alebo „dis­tri­bu­tor packs“. Ak sa ti kam­paň páci, môžeš ju pod­po­riť kúpou jed­ného z týchto pro­duk­tov. V schránke sa ti obja­via už v janu­ári.

Pod­por kam­paň na tomto odkaze!

922231527

Zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)