Smar­fó­ny jed­né­ho dňa upad­nú do zabud­nu­tia. A potom začne šia­len­stvo

Kristína Vavrová / 8. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/pexels.com

Keď sa pre­sta­nú pou­ží­vať smart­fó­ny, zme­ní sa náš kaž­do­den­ný život a mož­no na rad nastú­pi ume­lá inte­li­gen­cia, kto­rej sa sta­ne­me súčas­ťou.

Všet­ky smart­fó­ny raz zmiz­nú. Ten­to deň sa síce zrej­me neude­je v najb­liž­šom desať­ro­čí, avšak Elon Musk, Mic­ro­soft, Face­bo­ok, či Ama­zon ho pred­po­ve­da­jú už teraz. Poď­me sa pozrieť na poma­lý a postup­ný pro­ces k už spo­mí­na­né­mu dňu vymre­tia smart­fó­nov a čo bude potom.

zdroj: pexels.com

Krát­ka budúc­nosť

Ľudia roz­mýš­ľa­jú nad smart­fón­mi ako nad revo­luč­ný­mi zaria­de­nia­mi = dosta­toč­ne malé, aby sme ich mali vždy so sebou, dosta­toč­ne moc­né aby zvlád­li nespo­čet­né množ­stvo den­ných úloh.

Avšak nové smar­fó­ny, kto­ré aktu­ál­ne vychá­dza­jú, sú už len zdo­ko­na­le­nia a nija­ké výraz­né revo­lú­cie nepri­ná­ša­jú. Naj­nov­šou tech­no­ló­gi­ou, kto­rú sa sna­žia výrob­co­via zakom­po­no­vať, je hla­so­vé ovlá­da­nie apli­ká­cií. Tým­to sa sna­žia pri­niesť vir­tu­ál­nu a roz­ší­re­nú rea­li­tu do kaž­do­den­né­ho živo­ta.

zdroj: pexels.com

A keď­že vir­tu­ál­na rea­li­ta sa stá­va veľ­kým tren­dom (zober si naprí­klad Ama­zon Echo ale­bo Sony Pla­y­Sta­ti­on VR), môže­me oča­ká­vať nový prí­liv expe­ri­men­tov z tej­to oblas­ti.

zdroj: pexels.com

Neskôr

Je pred­po­ve­da­né, že tie­to expe­ri­men­ty sa budú len roz­ras­tať. Mic­ro­soft, Face­bo­ok, či Goog­le už teraz pra­cu­jú na výro­be head­se­tov pri­ná­ša­jú­ce 3D obraz pria­mo pred oči uží­va­te­ľa. Verej­ne sa špe­ku­lu­je nad tým, že také­to zaria­de­nia môžu časom nahra­diť smart­fó­ny, TV, a všet­ky ostat­né zaria­de­nia s obra­zov­kou. Veď ťaž­ko budeš potre­bo­vať zvlášť počí­tač, keď všet­ky hovo­ry, cha­ty, fil­my a hry sa ti pre­hra­jú pria­mo pred oča­mi a zakry­jú svet oko­lo.

zdroj: pexels.com

Časom k apli­ká­ciám nebu­de­me len hovo­riť, ale budú nám aj odpo­ve­dať. Počí­ta­če by mali doslo­va pre­brať kon­tro­lu nad naši­mi zmys­la­mi, roz­diel medzi reál­nym a digi­tál­nym sve­tom si ani nevšim­ne­me. Troš­ku stra­ši­del­né.

Naozaj bláz­ni­vé pred­po­ve­de do budúc­na

Ak počkáš ešte nie­koľ­ko desať­ro­čí, je mož­né, že žiad­ne zaria­de­nia so sebou už nebu­deš nosiť. Spo­loč­nosť Neura­link, kto­rú spo­lu­za­kla­dal Elon Musk, už pra­cu­je na vývo­ji počí­ta­čov, kto­ré budú zakom­po­no­va­né pria­mo do ľud­ské­ho moz­gu.

zdroj: pinterest.com

Pre veľa ľudí je toto logic­ký koniec ces­ty, kto­rú zača­li smart­fó­ny. Roz­voj ume­lej inte­li­gen­cie zna­me­ná, že ľudia sa musia stať jej súčas­ťou, ak chcú držať krok.

Tak­že keď smart­fó­ny naozaj upad­nú do zabud­nu­tia, nebu­de to koniec len jed­nej éry. Bude to koniec všet­kých zaria­de­ní, kto­ré teraz nosí­me so sebou.

Už teraz mno­ho špe­cia­lis­tov tvr­dí, že smar­fó­ny nám dáva­jú neuve­ri­teľ­né schop­nos­ti, kto­ré sia­ha­jú ďale­ko za to, čo nám dala prí­ro­da. V urči­tých prí­pa­doch zakom­po­no­va­nie roz­ší­re­nej rea­li­ty by bolo len zväč­še­ním tých­to schop­nos­tí. Je to však veľ­ký otáz­nik budúc­nos­ti.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)