Smart appka Inbox od Googlu

LUKY GAŠPARÍK JR. / 23. október 2014 / Business

Google pred pár dňami pred­sta­vil novú apli­ká­ciu s náz­vom Inbox, za kto­rou stojí tím vývo­já­rov z Gmailu. Nová apli­ká­cia bude však dia­met­rálne odlišná od ich hlav­ného emai­lo­vého kli­enta.

Inbox má nie­koľko kľú­čo­vých fun­kcií: Bund­les, High­lights, Remin­ders, Assists a Sno­oze.

Fun­kcia Bund­les zlu­čuje určité druhy správ, ako sú naprí­klad ban­kové výpisy alebo fak­túry, do jed­ného zväzku, tak že sa v nich budete môcť ľahko a jed­no­du­cho orien­to­vať. Google bude vaše správy zlu­čo­vať auto­ma­ticky do zväz­kov, ale v prí­pade potreby si viete nasta­viť rôzne pra­vidlá pre zlu­čo­va­nie.

Na vyhľa­da­nie kľú­čo­vých infor­má­cií, ako sú naprí­klad letové infor­má­cie, uda­losti, fotky od pria­te­ľov a rodiny, slúži fun­kcia High­lights. Apli­ká­cia je schopná vytiah­nuť infor­má­cie z inter­netu aj prí­pade, že tie neboli obsa­hom emailu a to všetko v reál­nom čase.

S fun­kciami Remin­ders, AssistsSno­oze budete môcť vypus­tiť mnohé veci z hlavy. Apli­ká­cia dokáže podľa vami zada­ných infor­má­cií sama sle­do­vať a ukla­dať kľú­čové infor­má­cie, ktoré potre­bu­jete na spl­ne­nie vašich úloh. Naprí­klad ak ste si zadali pri­po­mienku, že potre­bu­jete zavo­lať obchod­nému par­tne­rovi, tak apli­ká­cia sama pri­loží jeho kon­taktné infor­má­cie z emailu k pri­po­mienke.

Týmto spô­so­bom Inbox v sebe spája prvky z apli­ká­cie Gmail s fun­kciami Google Now a Google Keep. Momen­tálne je Inbox dostupný len ako mobilná apli­ká­cia, avšak Google plá­nuje v blíz­kej dobe spus­tiť aj jeho desk­to­povú ver­ziu.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)