Smart­fón Goog­le “Pixel” — toto o ňom vie­me

Timotej Vančo / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po odpre­zen­to­va­ní nové­ho iPho­ne 7, na rad pri­chá­dza vlaj­ko­vá loď od Goog­le.

Teraz, keď už na nový iPho­ne 7 padol prach, môže­me si nie­čo pove­dať o najb­liž­šom pred­sta­ve­ní smart­fó­nu z diel­ne Goog­le. Bude to ďal­ší model Nexus ale­bo sa všet­ko aj s jeho menom zme­ní? Poď­me teda na to:

S vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou budú pred­sta­ve­né dva mode­ly s roz­diel­ny­mi veľ­kos­ťa­mi.

there-will-be-two-models-with-different-screen-sizes

Foto: businessinsider.com

Tie­to smart­fó­ny majú zatiaľ tech­nic­ké ozna­če­nie ako T50 a T55. Z čoho sa dá pred­po­kla­dať, že jeden bude mať 5 pal­co­vú obra­zov­ku a dru­hý 5,5 pal­co­vú.

Mož­ná zme­na náz­vu.

google-will-ditch-the-nexus-name-and-go-with-something-different

Foto: businessinsider.com

Na zákla­de pred­po­kla­dov od Andro­id Poli­ce, Goog­le zme­ní názov z „Nexus“ na „Pixel“, tak ako to uro­bi­li aj pri ich tab­le­toch ale­bo Chro­me­bo­okoch. Z toho ďalej vychá­dza­li, že prvý, men­ší dosta­ne názov „Pixel“ a dru­hý, väč­ší dosta­ne názov „Pixel XL“.

Vyrá­bať ich bude HTC a Huawei.

htc-and-huawei-might-be-making-them

Foto: businessinsider.com

Dote­raz boli smart­fó­ny od Goog­lu, ako naprí­klad Nexus 5X ale­bo Nexus 6P, vždy vyrá­ba­né v LG ale­bo v Huawei. K tým­to dvom výrob­com, by sa mal pri­dať aj HTC. Stá­le sa ešte nevie, kto­rý typ mobi­lu, aká fir­ma bude vyrá­bať.

Mini­mál­ne jeden „Pixel“ smart­fón bude z hli­ní­ku a skla.

at-least-one-of-the-new-pixel-phones-will-be-made-of-metal-and-glass

Foto: businessinsider.com

V Andro­id Aut­ho­ri­ty veria, že men­ší model Pixel-u bude vyro­be­ný z hli­ní­ku a skla.

Budú výkon­né.

they-will-be-powerful

Foto: businessinsider.com

Na zákla­de dote­raj­ších zis­te­ní sa tvr­dí, že smart­fó­ny Pixel pobe­žia na pro­ce­so­roch Snapd­ra­gon 820 ale­bo ich vylep­še­ných ver­ziách Snapd­ra­gon 821.

Môžeš oča­ká­vať 12 mega­pi­xlo­vú zadnú a 8 mega­pi­xlo­vú pred­nú kame­ru.

expect-12-megapixels-in-the-rear-camera-and-8-megapixels-on-the-front

Foto: businessinsider.com

S tou­to pres­nou infor­má­ci­ou pri­šiel den­ník Llab­To­oFeR, v kto­rej tvr­dí, že nové Pixel smart­fó­ny budú obsa­ho­vať pred­nú 12 a zadnú 8 mega­pi­xlo­vú kame­ru.

Väč­ší model by mal obsa­ho­vať super kva­lit­ný disp­lej.

the-larger-model-could-have-a-super-sharp-screen

Foto: businessinsider.com

Väč­ší model bude prav­de­po­dob­ne pod­ľa Stve Hem­mers­tof­fer-a obsa­ho­vať kva­lit­ný disp­lej s 2K roz­lí­še­ním. Men­ší Pixel bude obsa­ho­vať disp­lej s roz­lí­še­ním iba 1080p.

Budú mať jack pre slú­chad­lá.

theyll-have-headphone-jacks

Foto: businessinsider.com

Aj keď App­le pri­šiel s novin­kou v podo­be odstrá­ne­nia jac­ku na iPho­ne 7 a cha­rak­te­ri­zo­va­li to ako guráž spra­viť nie­čo také­to, Goog­le sa nechys­tá na zme­nu pri počú­va­ní hud­by.

Oba Pixe­ly, budú obsa­ho­vať USB-C.

theyll-use-usb-c

Foto: businessinsider.com

Goog­le plá­nu­je pre­stať pou­ží­vať mic­roUSB a nahra­dí ho s uni­ver­zál­nym por­tom USB-C.

Pobe­žia na naj­nov­šej ver­zii Andro­idu.

theyll-run-the-latest-version-of-android

Foto: businessinsider.com

Na toto mys­lím nepot­re­bu­je žiad­ne potvr­de­nia ale­bo doha­dy. V Goog­le by boli hlú­pi, ak by na ich naj­nov­ší smart­fón neda­li aj naj­nov­ší Andro­id 7.0 Nou­gat.

Pred­sta­ve­ný bude 4. Októb­ra a pri­pra­ve­ný na pre­daj 20, Októb­ra.

6069205-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5-650-53c212670e-1471444040

Foto: businessinsider.com

Zdroj člán­ku: businessinsider.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)