Smart­fón Google “Pixel” — toto o ňom vieme

Timotej Vančo / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po odpre­zen­to­vaní nového iPhone 7, na rad pri­chá­dza vlaj­ková loď od Google. 

Teraz, keď už na nový iPhone 7 padol prach, môžeme si niečo pove­dať o najb­liž­šom pred­sta­vení smart­fónu z dielne Google. Bude to ďalší model Nexus alebo sa všetko aj s jeho menom zmení? Poďme teda na to:

S vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou budú pred­sta­vené dva modely s roz­diel­nymi veľ­kos­ťami.

there-will-be-two-models-with-different-screen-sizes

Foto: businessinsider.com

Tieto smart­fóny majú zatiaľ tech­nické ozna­če­nie ako T50 a T55. Z čoho sa dá pred­po­kla­dať, že jeden bude mať 5 pal­covú obra­zovku a druhý 5,5 pal­covú.

Možná zmena názvu.

google-will-ditch-the-nexus-name-and-go-with-something-different

Foto: businessinsider.com

Na základe pred­po­kla­dov od Android Police, Google zmení názov z „Nexus“ na „Pixel“, tak ako to uro­bili aj pri ich tab­le­toch alebo Chro­me­bo­okoch. Z toho ďalej vychá­dzali, že prvý, menší dostane názov „Pixel“ a druhý, väčší dostane názov „Pixel XL“.

Vyrá­bať ich bude HTC a Huawei.

htc-and-huawei-might-be-making-them

Foto: businessinsider.com

Dote­raz boli smart­fóny od Googlu, ako naprí­klad Nexus 5X alebo Nexus 6P, vždy vyrá­bané v LG alebo v Huawei. K týmto dvom výrob­com, by sa mal pri­dať aj HTC. Stále sa ešte nevie, ktorý typ mobilu, aká firma bude vyrá­bať.

Mini­málne jeden „Pixel“ smart­fón bude z hli­níku a skla.

at-least-one-of-the-new-pixel-phones-will-be-made-of-metal-and-glass

Foto: businessinsider.com

V Android Aut­ho­rity veria, že menší model Pixel-u bude vyro­bený z hli­níku a skla.

Budú výkonné.

they-will-be-powerful

Foto: businessinsider.com

Na základe dote­raj­ších zis­tení sa tvrdí, že smart­fóny Pixel pobe­žia na pro­ce­so­roch Snapd­ra­gon 820 alebo ich vylep­še­ných ver­ziách Snapd­ra­gon 821.

Môžeš oča­ká­vať 12 mega­pi­xlovú zadnú a 8 mega­pi­xlovú prednú kameru.

expect-12-megapixels-in-the-rear-camera-and-8-megapixels-on-the-front

Foto: businessinsider.com

S touto pres­nou infor­má­ciou pri­šiel den­ník Llab­To­oFeR, v kto­rej tvrdí, že nové Pixel smart­fóny budú obsa­ho­vať prednú 12 a zadnú 8 mega­pi­xlovú kameru.

Väčší model by mal obsa­ho­vať super kva­litný disp­lej.

the-larger-model-could-have-a-super-sharp-screen

Foto: businessinsider.com

Väčší model bude prav­de­po­dobne podľa Stve Hem­mers­tof­fer-a obsa­ho­vať kva­litný disp­lej s 2K roz­lí­še­ním. Menší Pixel bude obsa­ho­vať disp­lej s roz­lí­še­ním iba 1080p.

Budú mať jack pre slú­chadlá.

theyll-have-headphone-jacks

Foto: businessinsider.com

Aj keď Apple pri­šiel s novin­kou v podobe odstrá­ne­nia jacku na iPhone 7 a cha­rak­te­ri­zo­vali to ako guráž spra­viť niečo takéto, Google sa nechystá na zmenu pri počú­vaní hudby.

Oba Pixely, budú obsa­ho­vať USB-C.

theyll-use-usb-c

Foto: businessinsider.com

Google plá­nuje pre­stať pou­ží­vať mic­roUSB a nahradí ho s uni­ver­zál­nym por­tom USB-C.

Pobe­žia na naj­nov­šej ver­zii Andro­idu.

theyll-run-the-latest-version-of-android

Foto: businessinsider.com

Na toto mys­lím nepot­re­buje žiadne potvr­de­nia alebo dohady. V Google by boli hlúpi, ak by na ich naj­novší smart­fón nedali aj naj­novší Android 7.0 Nou­gat.

Pred­sta­vený bude 4. Októbra a pri­pra­vený na pre­daj 20, Októbra.

6069205-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5-650-53c212670e-1471444040

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku: businessinsider.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)