Snap­chat chce pri svo­jom IPO zís­kať 4 miliar­dy dolá­rov

Dárius Polák / 27. októbra 2016 / Business

Snap­chat vôbec nie je skrom­ný a na ďal­ší rok pred­po­ve­dá rais­nu­tie ďal­šej obrov­skej sumy.

Snap­chat pôvod­ne mal prí­sť s ponu­kou akcií pre verej­nosť pri svo­jom IPO nie­ke­dy v mar­ci nasle­du­jú­ce­ho roka 2017 s cel­ko­vo hod­no­tou spo­loč­nos­ti vo výš­ke 25 miliárd dolá­rov. Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cii sa táto hod­no­ta môže ešte navý­šiť a bude vo výš­ke 35 až 40 miliárd dolá­rov.

Pod­ľa všet­ké­ho budú IPO viesť pre­dov­šet­kým spo­loč­nos­ti Mor­gan Stan­ley a Gold­man Sachs, po kto­rých budú nasle­do­vať JPMor­gan, Deuts­che Bank, Allen & Co., Barc­la­ys a Cre­dit Suis­se ako joint book­run­ners (spo­loč­nos­ti s pred­kup­ným prá­vom udá­va­jú­ci hod­no­tu akcií na zákla­de dopy­tu a počtu záu­jem­cov o akcie).

2

Star­tup usíd­le­ný v Los Ange­les zís­kal v súkrom­nom fun­do­va­ní v máji 1,81 miliar­dy dolá­rov, čo jeho hod­no­tu posu­nu­lo nie­kde medzi 18 až 22 miliárd dolá­rov. Pokiaľ zís­ka svo­je pred­po­ve­da­né 4 miliar­dy dolá­rov, pred­be­hol by v reb­ríč­ku IPO Twit­ter, kto­rý zís­kal 1,82 miliar­dy dolá­rov v roku 2013. Pri porov­na­ní s jeho hlav­ným riva­lom Face­bo­okom by to však ani z ďale­ka nesta­či­lo, tomu sa totiž poda­ri­lo v roku 2012 zís­kať 16 miliárd dolá­rov.

Snap­chat svo­jim inves­to­rom pove­dal, že môžu ten­to rok oča­ká­vať trž­by z adver­ti­sin­gu pri­bliž­ne vo výš­ke 250 — 350 miliárd dolá­rov. Pod­ľa sprá­vy eMar­ke­ter má spo­loč­nosť dosiah­nuť v roku 2017 trž­by tak­mer vo výš­ke 1 miliar­dy dolá­rov, čo zna­me­ná, že suma IPO by bola 35x väč­šia ako tie­to pred­po­ve­da­né trž­by. Pre porov­na­nie, Face­bo­ok mal v roku 2012, keď išiel otvo­re­ne na bur­zu zís­kať na trž­bách z adver­ti­sin­gu 5 miliárd dolá­rov, zatiaľ čo jeho hod­no­ta bola vo výš­ke 104 miliárd dolá­rov.

3

Snap­chat pred­sta­vu­je jeden z naj­ho­rú­cej­ších star­tu­pov posled­nej doby, kedy sa pri­dal do rodi­ny sociál­nych médii, kde však zau­jal odliš­ný prí­stup — zatiaľ čo jeho hlav­ný rival Face­bo­ok sa zame­ria­va na to, aby si na inter­ne­te odpre­zen­to­val sám seba čo naj­viac, Snap­chat vyz­dvi­hu­je pra­vý opak — dôle­ži­tosť súkro­mia. Toto pra­vid­lo potvr­dzu­je i samot­ný výkon­ný ria­di­teľ Evan Spie­gel, kto­rý zo svoj­ho živo­ta prí­liš veľa nez­die­ľa.

Ja osob­ne som na Snap­chat nara­zil prvý­krát v roku 2012 počas svoj­ho Eraz­mu­su v Írsku. Snap­chat sa momen­tál­ne na Slo­ven­sku roz­bie­ha v plnom prú­de, kedy spo­loč­nos­ti začí­na­jú zúžit­ko­vať jeho poten­ciál, pred 4 rok­mi oňho však málo­kto zako­pol. Pre zau­jí­ma­vosť, kto­rú som neskôr zis­til, zo všet­kých kra­jín na sve­te sa využí­va naj­viac medzi mla­dý­mi prá­ve v Írsku.

Snap­chat roz­hod­ne má poten­ciál na zís­ka­nie 4 miliárd pri svo­jom IPO, musí sa však sústre­diť na boj so svo­jim úhlav­ným nepria­te­ľom — Face­bo­okom, kto­rý nedáv­no v pod­sta­te zobral hlav­né fun­kcie Snap­cha­tu a imple­men­to­val ich na Ins­ta­gram a Face­bo­ok. Uvi­dí­me, ako boj tých­to sociál­nych médii o našu pozor­nosť bude pokra­čo­vať ďalej.

1

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)