Snap­chat chce pri svo­jom IPO zís­kať 4 miliardy dolá­rov

Dárius Polák / 27. októbra 2016 / Business

Snap­chat vôbec nie je skromný a na ďalší rok pred­po­vedá rais­nu­tie ďal­šej obrov­skej sumy.

Snap­chat pôvodne mal prísť s ponu­kou akcií pre verej­nosť pri svo­jom IPO nie­kedy v marci nasle­du­jú­ceho roka 2017 s cel­kovo hod­no­tou spo­loč­nosti vo výške 25 miliárd dolá­rov. Podľa naj­nov­ších infor­má­cii sa táto hod­nota môže ešte navý­šiť a bude vo výške 35 až 40 miliárd dolá­rov.

Podľa všet­kého budú IPO viesť pre­dov­šet­kým spo­loč­nosti Mor­gan Stan­ley a Gold­man Sachs, po kto­rých budú nasle­do­vať JPMor­gan, Deuts­che Bank, Allen & Co., Barc­lays a Cre­dit Suisse ako joint book­run­ners (spo­loč­nosti s pred­kup­ným prá­vom udá­va­júci hod­notu akcií na základe dopytu a počtu záu­jem­cov o akcie).

2

Star­tup usíd­lený v Los Ange­les zís­kal v súkrom­nom fun­do­vaní v máji 1,81 miliardy dolá­rov, čo jeho hod­notu posu­nulo nie­kde medzi 18 až 22 miliárd dolá­rov. Pokiaľ získa svoje pred­po­ve­dané 4 miliardy dolá­rov, pred­be­hol by v reb­ríčku IPO Twit­ter, ktorý zís­kal 1,82 miliardy dolá­rov v roku 2013. Pri porov­naní s jeho hlav­ným riva­lom Face­bo­okom by to však ani z ďaleka nesta­čilo, tomu sa totiž poda­rilo v roku 2012 zís­kať 16 miliárd dolá­rov.

Snap­chat svo­jim inves­to­rom pove­dal, že môžu tento rok oča­ká­vať tržby z adver­ti­singu pri­bližne vo výške 250 — 350 miliárd dolá­rov. Podľa správy eMar­ke­ter má spo­loč­nosť dosiah­nuť v roku 2017 tržby tak­mer vo výške 1 miliardy dolá­rov, čo zna­mená, že suma IPO by bola 35x väč­šia ako tieto pred­po­ve­dané tržby. Pre porov­na­nie, Face­book mal v roku 2012, keď išiel otvo­rene na burzu zís­kať na trž­bách z adver­ti­singu 5 miliárd dolá­rov, zatiaľ čo jeho hod­nota bola vo výške 104 miliárd dolá­rov.

3

Snap­chat pred­sta­vuje jeden z naj­ho­rú­cej­ších star­tu­pov posled­nej doby, kedy sa pri­dal do rodiny sociál­nych médii, kde však zau­jal odlišný prí­stup — zatiaľ čo jeho hlavný rival Face­book sa zame­riava na to, aby si na inter­nete odpre­zen­to­val sám seba čo naj­viac, Snap­chat vyz­dvi­huje pravý opak — dôle­ži­tosť súkro­mia. Toto pra­vidlo potvr­dzuje i samotný výkonný ria­di­teľ Evan Spie­gel, ktorý zo svojho života prí­liš veľa nez­dieľa.

Ja osobne som na Snap­chat nara­zil prvý­krát v roku 2012 počas svojho Eraz­musu v Írsku. Snap­chat sa momen­tálne na Slo­ven­sku roz­bieha v plnom prúde, kedy spo­loč­nosti začí­najú zúžit­ko­vať jeho poten­ciál, pred 4 rokmi oňho však málo­kto zako­pol. Pre zau­jí­ma­vosť, ktorú som neskôr zis­til, zo všet­kých kra­jín na svete sa využíva naj­viac medzi mla­dými práve v Írsku.

Snap­chat roz­hodne má poten­ciál na zís­ka­nie 4 miliárd pri svo­jom IPO, musí sa však sústre­diť na boj so svo­jim úhlav­ným nepria­te­ľom — Face­bo­okom, ktorý nedávno v pod­state zobral hlavné fun­kcie Snap­chatu a imple­men­to­val ich na Ins­ta­gram a Face­book. Uvi­díme, ako boj týchto sociál­nych médii o našu pozor­nosť bude pokra­čo­vať ďalej.

1

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)