Snap­chat vs. Face­book: Úsvit boja o úži­va­te­ľov

Michal Ondro / 8. apríla 2016 / Business

Už nejakú tú dobu pre­bieha jeden z naj­väč­ších gla­diá­tor­ských súbo­jov v rámci sociál­nych sietí. Snap­chat proti Face­bo­oku. Evan Spie­gel proti Mar­kovi Zuc­ker­ber­govi. Ako takýto boj pre­bieha, kto dis­po­nuje akými zbra­ňami a kto zatiaľ víťazí? 

Face­book vo feb­ru­ári tohto roku kúpil appku Masqu­e­rade, ktorá sa v mno­hom až nápadne podobá práve Snap­chatu, resp. nie­kto­rým jeho vymo­že­nos­tiam. Snap­chat pre­šiel do pro­ti­ú­toku tým, že kúpil Bits­trips, teda tvorcu popu­lár­nych Bit­mo­jis. Tí sa začali šíriť virálne a zme­nili sa v seri­ózny biz­nis v roku 2013, práve vďaka ich popu­lár­nosti na Face­bo­oku. To bol pre Zuc­ker­berga jasný sig­nál: Firma známa vďaka miz­nú­cim fot­kám sa zme­nila na seri­óz­neho súpera o uží­va­teľa. Nie je to seri­ózna hrozba len pre Face­book, ale aj pre jeho uží­va­te­ľov a inze­ren­tov. Bojové línie sa neus­tále pre­kres­ľujú a posú­vajú, a bojuje sa o mili­óny dolá­rov.

Boj pre­bieha nasle­dovne:

Kolo 1.: Pri­lá­kať uží­va­te­ľov

3Snapchat_Facebook

foto: elbanota.com

Posie­la­nie správ a video, to sú dve naj­väč­šie bojové polia, v kto­rých tieto dve spo­loč­nosti zvá­dzajú boj o srd­cia uží­va­te­ľov. Face­book sa už dlho snaží o totálne ovlád­nu­tie trhu posie­la­nia správ. Pomo­cou appky What­sApp dobýja svet v zámorí a Mes­sen­ger pre­mieňa pomaly na sebes­tačnú a plno­hod­notnú appku, ktorá nebude od samot­ného Face­bo­oku závislá.

Face­book pop­ri­dá­val veci ako stic­kers, popu­lárny dopl­nok z ázij­ských apli­ká­cií, alebo mož­nosť zavo­lať si Uber. Okrem toho si tu stále môžeš nahrať zvu­kové správy, zavo­lať si alebo sa poroz­prá­vať z očí do očí cez video chat.

Snap­chat kedysi ble­dol pred Face­bo­okom závis­ťou. No dnes je už všetko inak. Spo­loč­nosť pri­dala tak­mer všetko, čím dis­po­nuje Face­book. Náj­deš tu audio, video poznámky, tele­fo­no­va­nie a aj popu­lárne stic­kers.

Nebo­juje sa teda len v rámci posie­la­nia správ.

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., listens as Narendra Modi, India's prime minister, not pictured, speaks during a town hall meeting at Facebook headquarters in Menlo Park, California, U.S., on Sunday, Sept. 27, 2015. Prime Minister Modi plans on connecting 600,000 villages across India using fiber optic cable as part of his "dream" to expand the world's largest democracy's economy to $20 trillion. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg *** Local Caption *** Mark Zuckerberg

foto: prnewsonline.com

V prvej línii boja o video je to veľmi vyrov­nané. Obaja totiž tvr­dia, že sa denne môžu pochvá­liť až 8 miliar­dami videní rôz­nych videí.

Uží­va­te­lia Snap­chatu majú v obľube sek­cie Live Sto­ries a Dis­co­very, vďaka kto­rým dostá­vajú tro­chu iný pohľad na uda­losti vo svete. Tieto videá sú špe­ciálne vytvá­rané na ver­ti­kálny for­már Snap­chat videí.

To bola jasná pro­vo­ká­cia zamie­rená proti Face­bo­oku, ktorý má tak­tiež veľké ambí­cie v rámci videa na svo­jej stránke.

Odpo­veď Face­bo­oku bola jed­no­značná. Výsled­kom zdvoj­ná­so­be­nia snáh bolo upred­nost­ňo­va­nie pro­fe­si­onál­nych tvor­cov videí, ktorí sa budú zobra­zo­vať na nástenke uží­va­teľa. Tak­tiež sa pozor­nosť zame­rala na stre­a­mo­va­nie live videí, teda na ten „in the moment feel“, ktorý fanú­ši­ko­via Snap­chatu tak zbož­ňujú. Face­book dokonca údajne platí celeb­ri­tám za to, aby túto mož­nosť pou­ží­vali a pri­lá­kali tak čo naj­viac nových fanú­ši­kov.

Kolo 2.: Pri­tiah­nuť doláre z reklamy

the-fabulous-life-of-evan-spiegel-ceo-of-billion-dollar-startup-snapchat

foto: businessinsider.com

Obe spo­loč­nosti sa sna­žia hlavne o to, aby ich appku ľudia pou­ží­vali pra­vi­delne počas celého dňa. Čím viac uží­va­te­ľov a čím viac náv­štev, tým viac inze­ren­tov bude mať záu­jem o uve­rej­ňo­va­nie reklamy.

Snap­chat sa tra­dične diš­tan­cuje od rôz­nych podôb cie­le­nej reklamy, ktorá je pra­vid­lom na Face­bo­oku. Evan Spie­gel, Snap­chat CEO, si o štan­dard­ných prak­ti­kách online reklamy myslí, že sú stra­ši­delné.

Namiesto toho sa roz­ho­dol pou­žiť tele­ví­ziu ako vzor pre svoj reklamný biz­nis. Snap­chat reklama na Gato­rade, v kto­rej mohli ľudia pred­stie­rať, že sa okú­pali v tomto nápoji, dosiahla 160-mili­ó­nov videní počas Super Bowl nedele. Uží­va­te­lia Snap­chatu neboli v tomto prí­pade zacie­lení podľa toho, či nie­kedy sle­do­vali ame­rický fut­bal alebo nie. Namiesto toho bolo táto reklama rele­vantná z dôvodu, že každý vie, čo je Super Bowl a že na konci sa na tré­nera víťaz­ného tímu leje nádoba s Gato­rade-om.

Boj o doláre z reklamy je neúp­rosný.

millward-brown-2015_social-share_1200x630

foto: millwardbrown.com

Snap­chat spo­lu­pra­co­val so spo­loč­nos­ťou Mil­lward Brown (odkiaľ sa mu tiež poda­rilo zís­kať jed­ného z vysoko-posta­ve­ných ľudí), aby im pomohla pri výskume pohla­via uží­va­te­ľov podľa toho, čo poze­rajú v sek­cii Dis­co­very a cel­kovo v apli­ká­cii. Spo­loč­nosť sa po novom už aj pýta uží­va­te­ľov na ich vek. Inze­renti už vedia aj to, kde sa uží­va­teľ nachá­dza, na akom zaria­dení Snap­chat pou­žíva a aký obsah na ňom vyhľa­dáva.

Zatiaľ nie je nikto KO

landscape-1435683371-facebook-snapchat

foto: seventeen.com

Od roku 2012 utra­til Face­book mili­óny len na to, aby dohnal Snap­chat, ktorý aj napriek tomu ras­tie a hrozí stále viac a viac. Zuc­ker­ber­govi naháňa strach najmä to, že uží­va­te­ľov Snap­chatu je nie­len veľké množ­stvo, ale aj to, že na tejto appke strá­via denne v prie­mere 25 až 30 minút. To je fakt, ktorý Face­book nemôže igno­ro­vať.

Face­book sa dote­raz sna­žil dohá­ňať Snap­chat hlavne napo­dob­ňo­va­ním, no teraz si bude musieť obrá­niť svoje zlaté vajce — mili­óny dolá­rov od inze­ren­tov. Na dru­hej strane Snap­chat, ako som už spo­mí­nal, sa snaží o doko­nalé spoz­na­nie svojho uží­va­teľa. Spo­lu­práca s rôz­nymi spo­loč­nos­ťami im k tomu s urči­tos­ťou dopo­môže.

Ak sa Snap­chatu podarí pre­sved­čiť inze­ren­tov, že ich stra­té­gia fun­guje, mohol by sa pozme­niť tok mili­ó­nov dolá­rov a Face­book by začal mierne strá­cať.

if-this-theory-s-true-then-jon-snow-is-definitely-dead-607536

foto: images-cdn.moviepilot.com

Treba však uznať, že cel­ková „popu­lá­cia“ Face­bo­oku stále zatie­ňuje tú Snap­cha­tov­skú. Exis­tuje šanca, že je dokonca o jeden krok pop­redu vďaka zave­de­niu mož­nosti roz­prá­va­nia sa s ume­lou inte­li­gen­ciou – takz­va­nými botmi. Ide v pod­state o to, že Homer Sim­pson ťa bude povzbu­dzo­vať v pití piva Duff alebo Jon Snow sa opýta, či su už poze­ral poslednú časť Game of Thro­nes. Žeby eso v rukáve v podaní Face­bo­oku?

Hlav­nou úlo­hou oboch spo­loč­ností bude aj do budúcna udr­žia­va­nie pozor­nosti svo­jich uží­va­te­ľov. Za to, že má túto úlohu Face­book o dosť sťa­ženú, sa môže poďa­ko­vať práve Snap­chatu.

Čo si mys­líš, kto sa bude smiať ako posledný?

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)