Snap­chat vs. Face­bo­ok: Úsvit boja o úži­va­te­ľov

Michal Ondro / 8. apríla 2016 / Business

Už neja­kú tú dobu pre­bie­ha jeden z naj­väč­ších gla­diá­tor­ských súbo­jov v rám­ci sociál­nych sie­tí. Snap­chat pro­ti Face­bo­oku. Evan Spie­gel pro­ti Mar­ko­vi Zuc­ker­ber­go­vi. Ako taký­to boj pre­bie­ha, kto dis­po­nu­je aký­mi zbra­ňa­mi a kto zatiaľ víťa­zí?

Face­bo­ok vo feb­ru­ári toh­to roku kúpil app­ku Masqu­e­ra­de, kto­rá sa v mno­hom až nápad­ne podo­bá prá­ve Snap­cha­tu, resp. nie­kto­rým jeho vymo­že­nos­tiam. Snap­chat pre­šiel do pro­ti­ú­to­ku tým, že kúpil Bits­trips, teda tvor­cu popu­lár­nych Bit­mo­jis. Tí sa zača­li šíriť virál­ne a zme­ni­li sa v seri­óz­ny biz­nis v roku 2013, prá­ve vďa­ka ich popu­lár­nos­ti na Face­bo­oku. To bol pre Zuc­ker­ber­ga jas­ný sig­nál: Fir­ma zná­ma vďa­ka miz­nú­cim fot­kám sa zme­ni­la na seri­óz­ne­ho súpe­ra o uží­va­te­ľa. Nie je to seri­óz­na hroz­ba len pre Face­bo­ok, ale aj pre jeho uží­va­te­ľov a inze­ren­tov. Bojo­vé línie sa neus­tá­le pre­kres­ľu­jú a posú­va­jú, a boju­je sa o mili­ó­ny dolá­rov.

Boj pre­bie­ha nasle­dov­ne:

Kolo 1.: Pri­lá­kať uží­va­te­ľov

3Snapchat_Facebook

foto: elbanota.com

Posie­la­nie správ a video, to sú dve naj­väč­šie bojo­vé polia, v kto­rých tie­to dve spo­loč­nos­ti zvá­dza­jú boj o srd­cia uží­va­te­ľov. Face­bo­ok sa už dlho sna­ží o totál­ne ovlád­nu­tie trhu posie­la­nia správ. Pomo­cou app­ky What­sApp dobý­ja svet v zámo­rí a Mes­sen­ger pre­mie­ňa poma­ly na sebes­tač­nú a plno­hod­not­nú app­ku, kto­rá nebu­de od samot­né­ho Face­bo­oku závis­lá.

Face­bo­ok pop­ri­dá­val veci ako stic­kers, popu­lár­ny dopl­nok z ázij­ských apli­ká­cií, ale­bo mož­nosť zavo­lať si Uber. Okrem toho si tu stá­le môžeš nahrať zvu­ko­vé sprá­vy, zavo­lať si ale­bo sa poroz­prá­vať z očí do očí cez video chat.

Snap­chat kedy­si ble­dol pred Face­bo­okom závis­ťou. No dnes je už všet­ko inak. Spo­loč­nosť pri­da­la tak­mer všet­ko, čím dis­po­nu­je Face­bo­ok. Náj­deš tu audio, video poznám­ky, tele­fo­no­va­nie a aj popu­lár­ne stic­kers.

Nebo­ju­je sa teda len v rám­ci posie­la­nia správ.

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., listens as Narendra Modi, India's prime minister, not pictured, speaks during a town hall meeting at Facebook headquarters in Menlo Park, California, U.S., on Sunday, Sept. 27, 2015. Prime Minister Modi plans on connecting 600,000 villages across India using fiber optic cable as part of his "dream" to expand the world's largest democracy's economy to $20 trillion. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg *** Local Caption *** Mark Zuckerberg

foto: prnewsonline.com

V prvej línii boja o video je to veľ­mi vyrov­na­né. Oba­ja totiž tvr­dia, že sa den­ne môžu pochvá­liť až 8 miliar­da­mi vide­ní rôz­nych videí.

Uží­va­te­lia Snap­cha­tu majú v obľu­be sek­cie Live Sto­ries a Dis­co­ve­ry, vďa­ka kto­rým dostá­va­jú tro­chu iný pohľad na uda­los­ti vo sve­te. Tie­to videá sú špe­ciál­ne vytvá­ra­né na ver­ti­kál­ny for­már Snap­chat videí.

To bola jas­ná pro­vo­ká­cia zamie­re­ná pro­ti Face­bo­oku, kto­rý má tak­tiež veľ­ké ambí­cie v rám­ci videa na svo­jej strán­ke.

Odpo­veď Face­bo­oku bola jed­no­znač­ná. Výsled­kom zdvoj­ná­so­be­nia snáh bolo upred­nost­ňo­va­nie pro­fe­si­onál­nych tvor­cov videí, kto­rí sa budú zobra­zo­vať na násten­ke uží­va­te­ľa. Tak­tiež sa pozor­nosť zame­ra­la na stre­a­mo­va­nie live videí, teda na ten „in the moment feel“, kto­rý fanú­ši­ko­via Snap­cha­tu tak zbož­ňu­jú. Face­bo­ok dokon­ca údaj­ne pla­tí celeb­ri­tám za to, aby túto mož­nosť pou­ží­va­li a pri­lá­ka­li tak čo naj­viac nových fanú­ši­kov.

Kolo 2.: Pri­tiah­nuť dolá­re z rekla­my

the-fabulous-life-of-evan-spiegel-ceo-of-billion-dollar-startup-snapchat

foto: businessinsider.com

Obe spo­loč­nos­ti sa sna­žia hlav­ne o to, aby ich app­ku ľudia pou­ží­va­li pra­vi­del­ne počas celé­ho dňa. Čím viac uží­va­te­ľov a čím viac náv­štev, tým viac inze­ren­tov bude mať záu­jem o uve­rej­ňo­va­nie rekla­my.

Snap­chat sa tra­dič­ne diš­tan­cu­je od rôz­nych podôb cie­le­nej rekla­my, kto­rá je pra­vid­lom na Face­bo­oku. Evan Spie­gel, Snap­chat CEO, si o štan­dard­ných prak­ti­kách onli­ne rekla­my mys­lí, že sú stra­ši­del­né.

Namies­to toho sa roz­ho­dol pou­žiť tele­ví­ziu ako vzor pre svoj reklam­ný biz­nis. Snap­chat rekla­ma na Gato­ra­de, v kto­rej moh­li ľudia pred­stie­rať, že sa okú­pa­li v tom­to nápo­ji, dosiah­la 160-mili­ó­nov vide­ní počas Super Bowl nede­le. Uží­va­te­lia Snap­cha­tu nebo­li v tom­to prí­pa­de zacie­le­ní pod­ľa toho, či nie­ke­dy sle­do­va­li ame­ric­ký fut­bal ale­bo nie. Namies­to toho bolo táto rekla­ma rele­vant­ná z dôvo­du, že kaž­dý vie, čo je Super Bowl a že na kon­ci sa na tré­ne­ra víťaz­né­ho tímu leje nádo­ba s Gato­ra­de-om.

Boj o dolá­re z rekla­my je neúp­ros­ný.

millward-brown-2015_social-share_1200x630

foto: millwardbrown.com

Snap­chat spo­lu­pra­co­val so spo­loč­nos­ťou Mil­lward Bro­wn (odkiaľ sa mu tiež poda­ri­lo zís­kať jed­né­ho z vyso­ko-posta­ve­ných ľudí), aby im pomoh­la pri výsku­me pohla­via uží­va­te­ľov pod­ľa toho, čo poze­ra­jú v sek­cii Dis­co­ve­ry a cel­ko­vo v apli­ká­cii. Spo­loč­nosť sa po novom už aj pýta uží­va­te­ľov na ich vek. Inze­ren­ti už vedia aj to, kde sa uží­va­teľ nachá­dza, na akom zaria­de­ní Snap­chat pou­ží­va a aký obsah na ňom vyhľa­dá­va.

Zatiaľ nie je nikto KO

landscape-1435683371-facebook-snapchat

foto: seventeen.com

Od roku 2012 utra­til Face­bo­ok mili­ó­ny len na to, aby dohnal Snap­chat, kto­rý aj napriek tomu ras­tie a hro­zí stá­le viac a viac. Zuc­ker­ber­go­vi nahá­ňa strach naj­mä to, že uží­va­te­ľov Snap­cha­tu je nie­len veľ­ké množ­stvo, ale aj to, že na tej­to app­ke strá­via den­ne v prie­me­re 25 až 30 minút. To je fakt, kto­rý Face­bo­ok nemô­že igno­ro­vať.

Face­bo­ok sa dote­raz sna­žil dohá­ňať Snap­chat hlav­ne napo­dob­ňo­va­ním, no teraz si bude musieť obrá­niť svo­je zla­té vaj­ce — mili­ó­ny dolá­rov od inze­ren­tov. Na dru­hej stra­ne Snap­chat, ako som už spo­mí­nal, sa sna­ží o doko­na­lé spoz­na­nie svoj­ho uží­va­te­ľa. Spo­lu­prá­ca s rôz­ny­mi spo­loč­nos­ťa­mi im k tomu s urči­tos­ťou dopo­mô­že.

Ak sa Snap­cha­tu poda­rí pre­sved­čiť inze­ren­tov, že ich stra­té­gia fun­gu­je, mohol by sa pozme­niť tok mili­ó­nov dolá­rov a Face­bo­ok by začal mier­ne strá­cať.

if-this-theory-s-true-then-jon-snow-is-definitely-dead-607536

foto: images-cdn.moviepilot.com

Tre­ba však uznať, že cel­ko­vá „popu­lá­cia“ Face­bo­oku stá­le zatie­ňu­je tú Snap­cha­tov­skú. Exis­tu­je šan­ca, že je dokon­ca o jeden krok pop­re­du vďa­ka zave­de­niu mož­nos­ti roz­prá­va­nia sa s ume­lou inte­li­gen­ci­ou – takz­va­ný­mi bot­mi. Ide v pod­sta­te o to, že Homer Sim­pson ťa bude povzbu­dzo­vať v pití piva Duff ale­bo Jon Snow sa opý­ta, či su už poze­ral posled­nú časť Game of Thro­nes. Žeby eso v ruká­ve v poda­ní Face­bo­oku?

Hlav­nou úlo­hou oboch spo­loč­nos­tí bude aj do budúc­na udr­žia­va­nie pozor­nos­ti svo­jich uží­va­te­ľov. Za to, že má túto úlo­hu Face­bo­ok o dosť sťa­že­nú, sa môže poďa­ko­vať prá­ve Snap­cha­tu.

Čo si mys­líš, kto sa bude smiať ako posled­ný?

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)