Solárna tru­bica — zázrak schopný pre­me­niť slanú vodu na pitnú

Richard Vitkovský / 25. februára 2017 / Tech a inovácie

Kali­for­nia je naj­ľud­na­tejší štát v Sever­nej Ame­rike. Mnoho ľudí sníva o živote práve v tomto štáte vďaka obrov­ským mož­nos­tiam, ktoré tu na kaž­dého môžu i nemu­sia čakať. Z veľ­kej kon­cen­trá­cie ľudí však vyplý­vajú prob­lémy v podobe smogu a obrov­ských náro­kov na pitnú vodu, kto­rej nikdy nie je dosta­tok pre veľké suchá. Tento prob­lém sa sna­žia rie­šiť odbor­níci a výsled­kom ich práce je naprí­klad aj solárna tru­bica na pre­menu vody.

A práve preto sa v Kali­for­nii kaž­do­ročne koná podu­ja­tie s náz­vom LAGI. Cie­ľom tohto podu­ja­tia je spo­jiť šikov­ných ľudí, ako fyzi­kov, ved­cov a iné osob­nosti pre dobrú vec a dosiah­nuť výsle­dok v podobe nie­čoho, čo pomôže pri­lá­kať turis­tov, ale záro­veň to bude neškodné pre prí­rodu a pri­ne­sie to úži­tok pre tisícky domác­ností. Spo­je­nie úžitku a ume­nia. Zelená ener­gia má zelenú. Na posled­nom podu­jatí sa obja­vila aj solárna tru­bica, kto­rej schop­nosti sú veľmi zau­jí­mavé a vyzerá úžasne aj po stránke dizajnu.

solárna

zdroj foto­gra­fie: inhabitat.com

Solárna ener­gia — úžasný pomoc­ník

Kali­for­nia má slnečné dni po väč­šinu roka, takže túto ener­giu treba využiť, keď jej je dosta­tok. Zázračná tru­bica je pohá­ňaná slneč­nou ener­giou a je skvos­tom pre oči milov­ní­kov ume­nia. Veď si len pred­stavte vidieť niečo takéto plá­vať na hla­dine oce­ánu v Santa Monike.

Celá táto paráda pra­cuje na elek­tro­mag­ne­tic­kom prin­cípe fil­trá­cie. Je schopná zba­viť soli viac ako 4,5 miliardy lit­rov vody ročne, čo je nesku­točné číslo. Solárne panely dokážu vypro­du­ko­vať 10 000 MHh ener­gie, ktorá sa pou­žije na spra­co­va­nie a fil­trá­ciu vody. Vo výsledku vznikne pitná voda a 12 per­centný soľný roz­tok. Pitná voda sa hlav­ným potru­bím jed­no­du­cho pre­miestni na miesto urče­nia a zby­tok sa jed­no­du­cho vypláchne späť do oce­ánu. Všetko bez škod­li­vých vply­vov na životné pro­stre­die.

solárna

zdroj foto­gra­fie: inhabitat.com

Za týmto vyná­le­zom stojí kanad­ská firma s krko­lom­ným náz­vom Abdo­la­ziz Kha­lili and Asso­cia­tes. Zau­jí­mavé je to, že jej špe­cia­li­zá­ciou okrem úpravy vody je aj spra­co­va­nie rast­lín do formy vhod­nej pre kon­zu­má­ciu.

Okrem tohto úžas­ného nápadu sa na podu­jatí obja­vili aj ďal­šie zau­jí­ma­vosti. Naprí­klad vyhliad­kový balón, ktorý gene­ruje elek­trickú ener­giu zo slnka, alebo obrov­ské sochy labutí plá­va­júce na hla­dine oce­ánu, ktoré pre­mie­ňajú ener­giu z vĺn na čistú ener­giu.

solárna

zdroj foto­gra­fie: inhabitat.com

Budúc­nosť je teda zelená a je naozaj pote­šu­júce vidieť prvé las­to­vičky, ku kto­rým sa postupne určite pri­dajú ďal­šie nápady. Veď je sku­točne kraj­šie vidieť naprí­klad elek­trá­reň, ktorá nie je tou kla­sic­kou ška­re­dou stav­bou ukry­tou nie­kde na odľah­lých mies­tach, ale je umiest­nená v obý­va­ných oblas­tiach a obdi­vo­vaná turis­tami ako atrak­cia.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)