Spa­ceX čaká naj­ťaž­šia skúš­ka ves­mír­nej lode na Mars

Dárius Polák / 25. októbra 2016 / Business

Menej ako pred mesia­com sa Elon Musk pode­lil o svoj ambi­ci­óz­ny plán dostať mili­ón ľudí na Mars a ešte ďalej, a to v sna­he zachrá­niť ľud­stvo pred ska­zou na Zemi, do kto­rej sa rúti.

Mus­ko­va 63-minú­to­vá pre­zen­tá­cia pred­vied­la zlo­ži­té počí­ta­čo­vé ren­de­ro­va­nie rakiet a ves­mír­nych lodí — všet­ko súčasť tzv. Medzi­pla­ne­tár­ne­ho tran­s­port­né­ho sys­té­mu. Pre­to­že však vyne­chal veľ­ké množ­stvo tech­nic­kých detai­lov, pri­hlá­sil sa na Red­dit a odpo­ve­dal záu­jem­com na otáz­ky.

Na Red­di­te odha­lil dôle­ži­tý test Spa­ceX, kto­rý je naplá­no­va­ný na nasle­du­jú­ci týž­deň — napl­niť enorm­né množ­stvo nádr­že s mate­riá­lom z uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­rá bude tvo­riť základ ves­mír­nej lode. Nádrž, kto­rá sa zdá byť zákla­dom štruk­tú­ry ves­mír­nej lode, oko­lo kto­ré­ho je všet­ko vybu­do­va­né má vydr­žať pod obrov­ským množ­stvom tla­ku a napä­tím v extrém­ne níz­kych tep­lo­tách — inak by moh­la explo­do­vať.

1

Samot­ný Musk pove­dal, že toto bude na vytvo­re­nie tá naj­ťaž­šia časť ves­mír­nej lode. Zvyš­né čas­ti by sa mali zvlád­nuť rela­tív­ne v poriad­ku, no táto nádrž je tá najz­lo­ži­tej­šia úlo­ha, a pre­to ju chce tím Spa­ceX dokon­čiť ako prvú. Tak­to vyze­rá cel­ko­vý dizajn ves­mír­nej lode:

2

Nádrž vyro­be­ná z uhlí­ko­vých vlá­kien nie je novým kon­cep­tom, Boeing a NASA na ňom zača­li pra­co­vať už v roku 2014. Ešte sme však nemoh­li byť sved­ka­mi takej veľ­kej nádr­že, akú má Spa­ceX — meria 40 stôp (12 met­rov) v šír­ke.

Tak­to vyze­rá zvnút­ra:

3

Inži­nie­ri sa roz­hod­li pre uhlí­ko­vé vlák­na kvô­li tomu, že mate­riál je ľah­ší, scvr­ká­va sa menej a je sil­nej­ší než oce­ľo­vé zlia­ti­ny tvo­ria­ce veľ­kú časť kry­o­gén­nych nádr­ží pali­va. Pred­po­kla­dom teda je, že umož­ní ľah­šiu pre­pra­vu na Mars s pou­ži­tím men­šie­ho množ­stva pali­va, avšak pri vyš­ších nákla­doch na kon­štruk­ciu. S mate­riá­lom sa však nepra­cu­je ľah­ko. Hoci je uhlí­ko­vé vlák­no neuve­ri­teľ­ne sil­né, pri zmie­ša­ní s extrém­ne chlad­ným kva­pal­ným kys­lí­kom a kva­pal­ným metá­nom je náchyl­né k pras­ka­niu a násled­nej expló­zii.

Musk takis­to naz­na­čil blí­žia­ci sa test v nasle­du­jú­cich týžd­ňoch. Test by sa mal usku­toč­niť na vod­nej plo­ši­ne, tak ako pri pred­chá­dza­jú­cich tes­toch, kto­ré Spa­ceX vyko­nal. Dopo­siaľ ešte nie je jas­né, ako Spa­ceX plá­nu­je pri svo­jom tes­te nádrž natla­ko­vať. Môže to byť s oby­čaj­ným sta­rým vzdu­chom ale­bo pali­vom urče­ným pre Mars — hor­ľa­vý (a výbuš­ný) metán. Oča­ká­va sa však, že prá­ve pre­to sa Spa­ceX roz­ho­dol na test upro­stred oce­ánu — pokiaľ by pri tes­te nádrž vybuch­la, niko­mu by sa nič nesta­lo. Vod­né bár­ky Spa­ceX v minu­los­ti doká­za­li, že sú schop­né odo­lať extrém­nym výbu­chom.

Musk navy­še potvr­dil, že Spa­ceX vyko­nal počia­toč­né tes­ty s kry­o­gén­nou pohon­nou hmo­tou, s kto­rý­mi bol tím spo­koj­ný — nedoš­lo k žiad­ne­mu prask­nu­tiu, úni­ku ale­bo veľ­kým prob­lé­mom. Pokiaľ už spo­loč­nosť do svo­jej nádr­že metán napum­po­va­la, nič jej neb­rá­ni v tomu, aby to skú­si­la zno­va.

Elon a Spa­ceX — celý svet vám drží pal­ce!4

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)