Spa­ceX čaká naj­ťaž­šia skúška ves­mír­nej lode na Mars

Dárius Polák / 25. októbra 2016 / Business

Menej ako pred mesia­com sa Elon Musk pode­lil o svoj ambi­ci­ózny plán dostať milión ľudí na Mars a ešte ďalej, a to v snahe zachrá­niť ľud­stvo pred ska­zou na Zemi, do kto­rej sa rúti.

Mus­kova 63-minú­tová pre­zen­tá­cia pred­viedla zlo­žité počí­ta­čové ren­de­ro­va­nie rakiet a ves­mír­nych lodí — všetko súčasť tzv. Medzi­pla­ne­tár­neho tran­s­port­ného sys­tému. Pre­tože však vyne­chal veľké množ­stvo tech­nic­kých detai­lov, pri­hlá­sil sa na Red­dit a odpo­ve­dal záu­jem­com na otázky.

Na Red­dite odha­lil dôle­žitý test Spa­ceX, ktorý je naplá­no­vaný na nasle­du­júci týž­deň — napl­niť enormné množ­stvo nádrže s mate­riá­lom z uhlí­ko­vých vlá­kien, ktorá bude tvo­riť základ ves­mír­nej lode. Nádrž, ktorá sa zdá byť zákla­dom štruk­túry ves­mír­nej lode, okolo kto­rého je všetko vybu­do­vané má vydr­žať pod obrov­ským množ­stvom tlaku a napä­tím v extrémne níz­kych tep­lo­tách — inak by mohla explo­do­vať.

1

Samotný Musk pove­dal, že toto bude na vytvo­re­nie tá naj­ťaž­šia časť ves­mír­nej lode. Zvyšné časti by sa mali zvlád­nuť rela­tívne v poriadku, no táto nádrž je tá najz­lo­ži­tej­šia úloha, a preto ju chce tím Spa­ceX dokon­čiť ako prvú. Takto vyzerá cel­kový dizajn ves­mír­nej lode:

2

Nádrž vyro­bená z uhlí­ko­vých vlá­kien nie je novým kon­cep­tom, Boeing a NASA na ňom začali pra­co­vať už v roku 2014. Ešte sme však nemohli byť sved­kami takej veľ­kej nádrže, akú má Spa­ceX — meria 40 stôp (12 met­rov) v šírke.

Takto vyzerá zvnútra:

3

Inži­nieri sa roz­hodli pre uhlí­kové vlákna kvôli tomu, že mate­riál je ľahší, scvr­káva sa menej a je sil­nejší než oce­ľové zlia­tiny tvo­riace veľkú časť kry­o­gén­nych nádrží paliva. Pred­po­kla­dom teda je, že umožní ľah­šiu pre­pravu na Mars s pou­ži­tím men­šieho množ­stva paliva, avšak pri vyš­ších nákla­doch na kon­štruk­ciu. S mate­riá­lom sa však nepra­cuje ľahko. Hoci je uhlí­kové vlákno neuve­ri­teľne silné, pri zmie­šaní s extrémne chlad­ným kva­pal­ným kys­lí­kom a kva­pal­ným metá­nom je náchylné k pras­ka­niu a násled­nej expló­zii.

Musk takisto naz­na­čil blí­žiaci sa test v nasle­du­jú­cich týžd­ňoch. Test by sa mal usku­toč­niť na vod­nej plo­šine, tak ako pri pred­chá­dza­jú­cich tes­toch, ktoré Spa­ceX vyko­nal. Dopo­siaľ ešte nie je jasné, ako Spa­ceX plá­nuje pri svo­jom teste nádrž natla­ko­vať. Môže to byť s oby­čaj­ným sta­rým vzdu­chom alebo pali­vom urče­ným pre Mars — hor­ľavý (a výbušný) metán. Oča­káva sa však, že práve preto sa Spa­ceX roz­ho­dol na test upro­stred oce­ánu — pokiaľ by pri teste nádrž vybuchla, nikomu by sa nič nestalo. Vodné bárky Spa­ceX v minu­losti doká­zali, že sú schopné odo­lať extrém­nym výbu­chom.

Musk navyše potvr­dil, že Spa­ceX vyko­nal počia­točné testy s kry­o­gén­nou pohon­nou hmo­tou, s kto­rými bol tím spo­kojný — nedošlo k žiad­nemu prask­nu­tiu, úniku alebo veľ­kým prob­lé­mom. Pokiaľ už spo­loč­nosť do svo­jej nádrže metán napum­po­vala, nič jej neb­ráni v tomu, aby to skú­sila znova.

Elon a Spa­ceX — celý svet vám drží palce!4

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)