Špe­ná­to­vý list našiel nové využi­tie. Nahra­dí srd­co­vé tka­ni­vo?

Richard Vitkovský / 5. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com/articlecube.com

Pre­slá­vil ho hlav­ne Pepek námor­ník. Špe­nát je plný zdra­viu pros­peš­ných látok a mal by byť súčas­ťou zdra­vej výži­vy. Ved­ci sa však neza­sta­via a skú­ma­jú všet­ko, čo im prí­de pod ruku. Inak by nepriš­li na úpl­ne nové využi­tie tej­to chut­nej zele­ni­ny. Špe­ná­to­vý list sa tak mož­no v budúc­nos­ti sta­ne záchran­com mno­hých ľud­ských živo­tov.

Vytvo­riť ľud­ské tka­ni­vo plné jem­ných vlá­soč­níc a žiliek bolo ťaž­ko rea­li­zo­va­teľ­né. Pre­bie­ha­li rôz­ne poku­sy, avšak bez úspe­chu. Najb­liž­šie sa ved­ci dosta­li pri pou­ži­tí 3D tla­če. Ale k doko­na­los­ti ešte mno­ho chý­ba­lo. Nako­niec nám nepo­moh­li moder­né tech­no­ló­gie, ale prí­ro­da. Ved­ci využi­li oby­čaj­ný špe­ná­to­vý list. A zatiaľ to vyze­rá tak, že špe­nát nám bude dob­rým pomoc­ní­kom nie­len v kuchy­ni, ale naprí­klad aj pri lie­če­ní srd­co­vých prob­lé­mov.

Špe­ná­to­vý list a jeho pre­me­na na „ľud­ské tka­ni­vo“

Neve­ril by si, ale ľud­ské tka­ni­vo a rast­li­ny majú naozaj mno­ho spo­loč­né­ho. A to hlav­ne pre­to, že sú pop­ret­ká­va­né jem­ný­mi vlá­soč­ni­ca­mi a žil­ka­mi, kto­ré slú­žia na roz­vá­dza­nie krvi a živín. A hoci je tam odliš­nosť v dis­tri­bú­cii vyš­šie uve­de­ných látok, obe­ho­vý sys­tém je veľ­mi podob­ný.

špenátový list

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Toto neda­lo pokoj ved­com, kto­rí sa sna­ži­li dlho, avšak bez­ús­peš­ne, vytvo­riť náh­ra­du ľud­ské­ho tka­ni­va. Veď čo, ak jem­né žil­ky doká­žu pra­co­vať naprí­klad aj pri roz­vá­dza­ní krvi? Čo ak nie­čo také­to naozaj fun­gu­je? Odváž­nym pra­je šťas­tie a špe­nát mož­no zachrá­ni mno­ho ľudí pos­ti­hnu­tých naprí­klad infar­ktom. Ako sa ved­ci dopra­co­va­li k výsled­ku?

Najprv je potreb­né zba­viť ešte zele­ný lís­tok špe­ná­tu všet­kých rast­lin­ných buniek. Ten­to pro­ces sa nazý­va dece­lu­la­ri­zá­cia a využí­va sa pri ňom špe­ciál­na lát­ka. Výsled­kom je pries­vit­ný špe­ná­to­vý list, kde pek­ne vidieť jed­not­li­vé vlá­soč­ni­ce. Tie­to osta­nú zacho­va­né.

Ved­ci násled­ne skú­si­li napl­niť obe­ho­vý sys­tém upra­ve­né­ho lís­t­ku lát­kou pri­po­mí­na­jú­cou ľud­skú krv. Násled­ne doš­lo k nasa­de­niu ľud­ských buniek, vďa­ka kto­rým je mož­né pre­po­jiť cie­vy rast­lin­né s ľud­ský­mi a vypes­to­vať tak funkč­nú náh­ra­du poško­de­né­ho povr­chu.

Výskum­ní­ci veria, že vďa­ka tomu­to obja­vu bude mož­né vytvo­riť úpl­ne nové tka­ni­vo. A to hlav­ne srd­co­vé, pre­to­že pri infar­kte je čas­to poško­de­ný povrch srd­ca. Ten­to objav umož­ní vytvo­re­nie nové­ho zdra­vé­ho tka­ni­va na poško­de­nom mies­te.

Zatiaľ sa nevie, kedy sa také­to nie­čo dosta­ne do pra­xe. Ako sa vyjad­ril pro­fe­sor Glenn Gau­det­te z Poly­tech­nic­ké­ho inšti­tú­tu vo Wor­ces­tri: „Máme pred sebou ešte veľa prá­ce, ale zatiaľ všet­ko vyze­rá veľ­mi sľub­ne.“

zdroj: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)