Spoločne organizujú večierky pre slobodných: Po „offline“ zoznámeniach je veľký dopyt

Soňa Otajovičová / 8. februára 2019 / Rozhovory

  • Hana Po­lia­či­ková a Hana Kob­líš­ková or­ga­ni­zujú sin­gles party v Prahe a v Bra­ti­slave
  • Hlavná je zá­bava, ni­kto ni­koho ne­tlačí do zo­zna­mo­va­nia
  • Prísť môže každý, kto hľadá aj ne­hľadá par­tnera
  • Hana Po­lia­či­ková a Hana Kob­líš­ková or­ga­ni­zujú sin­gles party v Prahe a v Bra­ti­slave
  • Hlavná je zá­bava, ni­kto ni­koho ne­tlačí do zo­zna­mo­va­nia
  • Prísť môže každý, kto hľadá aj ne­hľadá par­tnera

Čo vás in­špi­ro­valo k vy­tvo­re­niu kon­ceptu Te­šíMa?

K vy­tvo­re­niu par­ties pre ne­za­da­ných nás viedla úspešná prvá ak­cia, na ktorú prišlo tak­mer 700 ľudí. Zis­tili sme, že je tu do­pyt, že mož­ností, kde sa môžu stret­núť sin­gle ľu­dia, nie je veľa.

Ako dlho už ve­čierky or­ga­ni­zu­jete?

Toto je už naša ôsma sin­gles party a or­ga­ni­zu­jeme ich tretí rok. Za­čali sme na Va­len­tína v roku 2016.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Or­ga­ni­zá­torky Te­šíMa

Čo musí člo­vek pod­nik­núť, aby sa mo­hol party zú­čast­niť?

Mal by byť sin­gle, kú­piť si lís­tok v pred­pre­daji alebo na mieste a byť dobre na­la­dený alebo na­la­dená. Ako ho­vo­ríme, sme tu pre kaž­dého, kto hľadá aj ne­hľadá par­tnera alebo par­tnerku.

V akej ce­no­vej re­lá­cii sa po­hy­bujú vstu­penky?

Lís­tky sú v pred­pre­daji od 18€, na mieste stoja 20€.

Ako to celé pre­bieha?

Cie­ľom je vy­tvo­riť párty, kde je dobrá hudba, ľu­dia sa ba­via a nič ich ne­ruší v kon­ver­zá­cií či spoz­ná­vaní. Hry, ktoré sú na rozp­tý­le­nie a zá­bavu, be­žia na po­zadí v na­šej ap­li­ká­cii a sú dob­ro­voľné. Má­lo­kto sa však ne­za­pojí, lebo je to sranda.

Pri­ťa­hujú tieto ak­cie ne­jaký ur­čitý typ ľudí?

Te­šíMa je pro­jekt ve­no­vaný sin­gle ľu­ďom hlavne po 30-tke, ktorí sa radi ba­via, sú úspešní a ná­roční nie­len na seba, ale aj svoje oko­lie. Ve­dia oce­niť kva­litu a radi si do­prajú.

Kto vy­hľa­dáva ve­čierky, viac muži či ženy?

Sna­žíme sa, aby bol po­čet vy­rov­naný. Ženy ku­pujú lís­tky hro­madne, muži po jed­nom a skôr na mieste.

Koľko ľudí pri­bližne chodí na párty?

V prie­mere to je 300 – 400, zá­leží na pries­tore v kto­rom hos­ťu­jeme.

Or­ga­ni­zu­jete aj ne­jaké iné ak­cie?

Hana Kob­liš­ková or­ga­ni­zuje talks­how pre 130 – 300 di­vá­kov. Sit Down La­dies Co­medy naj­viac oslo­vuje ženy vo veku 35+, ale cho­dia aj od­vážni muži. Sit Down Sto­ries má di­vá­kov od 25 ro­kov, aj v tomto prí­pade je to viac žien. Už mo­de­rá­tor­ským ob­sa­de­ním sme pred­ví­dali cie­ľovku. Máme tiež ve­čer s náz­vom Pro­fil zlo­činu, ktorý má úplne iný roz­mer a aj di­vá­kov. Chceme, aby sa ľu­dia do­zve­deli viac o krimi prí­pa­doch a ich rie­še­niach z po­hľadu od­bor­ní­kov. Co­ming out je show pre kaž­dého, jej prvá časť nám uká­zala, že prí­jemný ve­čer môžu spolu pre­ží­vať aj dve ge­ne­rá­cie.

Akým spô­so­bom po­má­hate ľu­ďom pre­ko­nať po­čia­točný os­tych?

Na pre­ko­na­nie os­ty­chu máme na­šich pria­te­ľov, ktorí sú So­cia­li­zační ka­ta­ly­zá­tory a po­má­hajú s pr­vot­nými kon­ver­zá­ciami alebo na­vedú hostí na hry, ktoré máme cez našu ap­li­ká­ciu Myia. Appka slúži do 22:00 na hry, čo stme­ľujú ľudí.

Všimli ste sa ne­jaké roz­diely me­dzi tým, ako sa zo­zna­mujú muži a ženy? Ako ich pre­ko­nať?

Muži väč­ši­nou cho­dia sami, takže sa im sna­žíme po­má­hať pre­ko­nať os­tych a oslo­viť sku­pinku žien. Na druhú stranu nie sme zo­znamka, a tak to ne­chá­vame na na­šich hos­ťoch a za­siah­neme len, ak nás o to po­žia­dajú. Vždy sa však sna­žíme iba pre­lo­miť po­čia­točnú ba­ri­éru a ďa­lej sa ne­sta­ráme, či sa daná dvo­j­ica dala na­ozaj do­kopy.

Čo na ta­kýchto ak­ciách v rámci zo­zna­mo­va­nia fun­guje a čo vô­bec nie?

Vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, ne­báť sa oslo­viť nie­koho, kto ich zaujme a ak sa ne­cí­tia dobre sami, treba zo­brať na ak­ciu aj ne­ja­kého ka­moša alebo ka­mošku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Te­šíMa Fa­ce­book

Najb­liž­šie or­ga­ni­zu­jete party v Bra­ti­slave, ako re­a­gujú Slo­váci na ta­kýto typ zo­zna­mo­va­nia? Sme v nie­čom iní ako Česi?

Ľu­dia sa vo vše­obec­nosti te­šia na naše ak­cie, do­konca sa nám ozý­vajú za­daní, či by ne­mohli prísť. Slo­váci sú viac ot­vo­rení kon­ceptu ta­kejto párty než Česi. Pra­žáci boli veľmi kon­zer­va­tívni a ne­dô­ver­číví.

Kde všade svoje party or­ga­ni­zu­jete?

Za­tiaľ len v Prahe a v Bra­ti­slave.

Za­ro­bia si party samé na seba?

Sme síce zis­koví, no pre nás je to skôr zá­bava. Nie­kto by sa tým zrejme uži­viť ve­del, no pre nás to ni­kdy ne­bolo cie­ľom.

Z čoho fi­nan­cu­jete party? Je to hlavne na zá­klade vstu­pe­niek alebo máte ne­ja­kých spon­zo­rov?

Párty fi­nan­cu­jeme z vy­zbie­ra­ného vstup­ného a z pe­ňazí od hlav­ných par­tne­rov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Fa­ce­book Te­šíMa

Podľa čoho vy­be­ráte pries­tory?

Pries­tor musí mať dušu, svoj okruh náv­štev­ní­kov a hrať štýl hudby, ktorý je nám blízky.

Osved­čili sa vám ne­jaké kluby alebo té­ma­tiky, ktoré pri­lá­kajú viac ľudí?

Nu Spi­rit Club aj KC Du­naj do­ko­nale ladí s na­šou fi­lo­zo­fiou. Téma Dres­sed in Black edi­tion mala veľký úspech a ur­čite bu­deme an­ti­va­len­tín­skymi par­ties po­kra­čo­vať v tomto du­chu.

Ako to vy­zerá na trhu pre sin­gle ľudí? Majú zá­u­jem zo­zna­mo­vať sa?

Na trhu je mnoho ap­lí­ká­cií a ľu­dia v dneš­nej dobe majú via­cero prí­le­ži­tostí. Na druhú stranu ví­tajú akú­koľ­vek ďal­šiu off­line prí­le­ži­tosť na zo­zná­me­nie sa. Stále máme veľký do­pyt.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Fa­ce­book Te­šíMa

Máte ne­jakú priamu kon­ku­ren­ciu? Exis­tuje do­sta­tok ak­cií, kde sa môžu ľu­dia takto stre­tá­vať?

Kon­ku­ren­ciou je pre nás na­prí­klad Lás­kaTu, tá sa však vý­razne za­me­riava na zo­zna­mo­va­nie ľudí, ich ak­cie sú za­me­rané na spe­ed­da­ting.

Hana Kob­liš­ková je au­tor­kou značky SIT DOWN, ako vzni­kol tento kon­cept a kedy sa do­stal hl­b­šie do po­ve­do­mia ľudí?

Sit down la­dies co­medy je pro­jekt, ktorý vzni­kol v roku 2016. Od jeho za­čiatku ho uvá­dza Lujza Ga­ra­jová Sch­ra­me­ková a Di­diana. Rok po úspeš­ných, kaž­do­me­sač­ných pred­sta­ve­niach sme sa roz­hodli ve­no­vať pries­tor aj prí­be­hom a in­špi­ra­tív­nym že­nám v pro­jekte Sit down sto­ries s Ve­ro­ni­kou Cif­ro­vou Ostri­ho­ňo­vou. Oslo­vili sme ju preto, lebo je in­te­li­gentná a roz­hľa­dená. Spro­stred­kúva roz­ho­vory so zau­jí­ma­vými a úspeš­nými hos­ťami o ich je­di­neč­ných, in­špi­ra­tív­nych či ne­tra­dič­ných prí­be­hoch. Vždy jedna žena so sil­ným prí­be­hom, me­diálne známy muž a hu­dobný hosť, ktorý uzat­vára dvoj­ho­di­nový prí­beh plný emó­cií.

Pridať komentár (0)