Spoločnosť Spotify prekvapila negatívnych analytikov. Minulý rok zavŕšila rekordným ziskom

Richard Vítkovský / 7. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Po­pu­lárna služba na stre­a­mo­va­nie hudby skon­čila v po­sled­nom štvrť­roku mi­nu­lého roka v re­kord­nom zisku
  • Podľa od­ha­dov „múd­rych“ ana­ly­ti­kov však tomu malo byť inak, keďže pred­po­ve­dali stratu 16 mi­li­ó­nov do­lá­rov
zdroj: flickr
  • Po­pu­lárna služba na stre­a­mo­va­nie hudby skon­čila v po­sled­nom štvrť­roku mi­nu­lého roka v re­kord­nom zisku
  • Podľa od­ha­dov „múd­rych“ ana­ly­ti­kov však tomu malo byť inak, keďže pred­po­ve­dali stratu 16 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Mi­lov­níci hudby mi­lujú stre­a­mo­va­ciu službu Spo­tify viac ako ana­ly­tici. Spo­loč­nosť, ktorá pri­náša mož­nosť po­čú­va­nia a sťa­ho­va­nia akej­koľ­vek hudby za po­pla­tok to­tiž uzav­rela po­sledný štvrť­rok mi­nu­lého roka s re­kord­ným zis­kom. Jed­nalo sa o ma­sív­nych 94 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Vše­ve­diaci ana­ly­tici však pred­po­ve­dali priam čierne vý­sledky. Mys­leli si to­tiž, že Spo­tify ne­do­siahne žia­den zisk a ocitne sa v mí­nu­sový čís­lach. Firma mala podľa ich pred­po­vedí skon­čiť v strate 16 mi­li­ó­nov eur.

Ana­ly­tici však mali na čierne pred­po­vede vážne dô­vody. Spo­loč­nosť to­tiž skon­čila v po­sled­nom štvrť­roku 2017 so stra­tou 87 mi­li­ó­nov eur. Od­hady sa­mot­nej spo­loč­nosti sa však od po­hľadu ana­ly­ti­kov lí­šili a vy­hliadky mali byť po­zi­tív­nej­šie, čo sa na­ko­niec na­ozaj na­pl­nilo. V po­sled­nom štvrť­roku mi­nu­lého roka stúpli tržby o pek­ných 30 %.

Od­hady na tento rok však na prek­va­pe­nie nie sú vô­bec ru­žové. Spo­tify oča­káva po­kles a do­konca pred­po­kladá, že skončí v strate me­dzi 200 až 360 mi­li­ónmi eur. Ana­ly­tici tak môžu ko­nečne smelo pred­po­ve­dať ne­ga­tívny vý­voj. Zisky za po­sledný štvrť­rok ur­čite po­te­šili in­ves­to­rov. Naj­nov­šie pred­po­vede sa­mot­nej spo­loč­nosti na tento rok však ur­čite nie.

Smutné pred­po­vede na tento rok ne­te­šia in­ves­to­rov

Ak sa po­zrieme na cel­kový vý­voj, tržby spo­loč­nosti v prie­behu ro­kov po­maly, ale isto kle­sajú. V roku 2016 po­sko­čili o 52 %, o rok ne­skôr iba o 39 % a v roku 2018 o 29 %. Ak­cie sú tiež o 6 % niž­šie v po­rov­naní s ap­rí­lom mi­nu­lého roka, kedy spo­loč­nosť vstú­pila na ne­wy­or­skú burzu.

Stre­a­mo­va­cia služba má v sú­čas­nosti re­kord­ných 96 mi­li­ó­nov pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov a je na­jús­peš­nej­šou služ­bou svojho druhu na ce­lom svete. Len pre po­rov­na­nie, Apple mu­sic má tak­mer o po­lo­vicu nižší po­čet pred­pla­ti­te­ľov. Kon­krétne je to 50 mi­li­ó­nov pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov.  Po tak­mer tri­nás­tich ro­koch svojho pô­so­be­nia tak Spo­tify ko­nečne za­ro­bila pekné pe­niaze.

Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nosti tvr­dia, že v sú­čas­nosti im nejde pri­oritne o zisk, ale skôr o do­sia­hnu­tie sta­bil­ného rastu. Ten im za­ručí aj ak­vi­zí­cia iných spo­loč­ností, ktoré majú čo po­núk­nuť. Spo­tify chce to­tiž do svo­jej po­nuky za­ra­diť ob­ľú­bené pod­casty. V stredu spo­loč­nosť ozná­mila ak­vi­zí­ciu spo­loč­ností Gim­let Me­dia a An­chor, ktoré sú v tejto ob­lasti na vr­chole.

zdroj: the­verge.com

Pridať komentár (0)