Spoz­naj naj­ta­jom­nej­šiu miliar­dárku sveta, ktorú pri­rov­ná­vajú k Ste­vovi Job­sovi

Ľudovít Nastišin / 13. júla 2015 / Business

Je tomu len asi jeden rok, čo sme spoz­nali a mohli začať obdi­vo­vať sve­tovo najm­lad­šiu miliar­dárku Eli­za­beth Hol­mes. Neuve­ri­teľne netra­dičná biz­nis stra­té­gia jej viac ako desať­ro­čie umož­ňo­vala lie­tať mimo záber radaru a vybu­do­vať revo­lučnú spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa krv­nými tes­tami, The­ra­nos.

Momen­tálne je Hol­me­sová na prvej priečke Sili­con Val­ley 100, Busi­ness Insi­der zoznamu najp­ro­mi­nen­tnej­ších (a naj­co­olo­vej­ších) ľudí zo Sili­con Val­ley.

Tu si môžeš pre­čí­tať 21 prek­va­pu­jú­cich fak­tov o naj­co­olo­vej­šej ame­ric­kej mul­ti­mi­liar­dárke , ktoré si možno ani netu­šil:

1. Patrí jej 110. pozí­cia v zozname For­bes 400 za rok 2014. Za rok 2015 sa Hol­me­sová dostala na vrchol America´s Self-Made Women s trho­vou hod­no­tou $4 miliardy.

2. Naro­dila sa v roku 1984. Vzhľa­dom k jej neuve­ri­teľ­ným dote­raz dosia­hnu­tým výsled­kom je tento fakt pre mno­hých sám o sebe prek­va­pu­júci.

Čo sku­točne chcem od života, je obja­viť niečo nové, niečo o čom si ľud­stvo mys­lelo, že to nie je možné”.

3. Keď mala 9 rokov, Hol­me­sová napí­sala list svojmu otcovi “Čo sku­točne chcem od života, je obja­viť niečo nové, niečo o čom si ľud­stvo mys­lelo, že to nie je možné”.

4. Už na stred­nej absol­vo­vala 3 uni­ver­zitné kurzy man­da­rín­skej čín­štiny a spo­lu­pra­co­vala s čín­skymi uni­ver­zi­tami.

5. Hol­me­sová šla na Stan­ford štu­do­vať che­mické inži­nier­stvo a už počas jej štú­dia zís­kala svoj prvý patent. Ešte pred dru­hým roč­ní­kom však štú­dium ukon­čila.

6. Raz odces­to­vala do Sin­ga­púru, aby mohla celé leto pra­co­vať v Genome Ins­ti­tu­te­labs na výskume SARS.

7. Počas svo­jich prvých 11 rokov kari­éry si svoje súkro­mie naozaj strá­žila. Vodu zamú­tila, keď sa obja­vila na titulke časo­pisu For­tune minulé leto.

8. Názov jej spo­loč­nosti The­ra­nos pozos­táva z kom­bi­ná­cie slov “the­rapy” a “diag­nose”.

9. Od spus­te­nia v roku 2003 vyvi­nul The­ra­nos krvné testy schopné zis­tiť desiatky indi­ká­to­rov zdra­vot­ného stavu, vrá­tane vyso­kého cho­les­te­rolu a rako­viny. To všetko len vďaka dvom kvap­kám krvi z tvojho prsta.

10. Jej inšpi­rá­cia z časti pochá­dzala z jej aver­zii voči ihlám. Jej mama a babka pri pohľade na ihlu odpa­dá­vali.

11. Hol­me­sová dala dokopy all-star board naozaj skú­se­ných a rele­vant­ných ľudí z kor­po­rát­neho sveta: George Schultz, Bill Perry, Henry Kis­sin­ger, Sam Nunn, Bill First a nie­koľko ďal­ších.

12. Sun­nyho Balwa­niho (neskor­šieho COO jej spo­loč­nosti) stretla v Pekingu počas leta po skon­čení stred­nej školy. V tom čase si robil MBA na Ber­ke­ley.

13. Často je pri­rov­ná­vaná k vizi­oná­rovi Ste­vovi Job­sovi a pre Mer­cury News pove­dala, že svoju spo­loč­nosť zalo­žila po tom, ako si “pre­mys­lela, čo by mohla byť naj­väč­šia zmena, ktorú by mohla na svete uro­biť”.

14. Presne ako Jobs, Hol­me­sová nosí dennú “uni­formu” — čierne sako a čierny bavl­nený rolák.

15. Vo výhľade nemá len domi­nan­ciu na trhu s tes­to­va­ním krvi. Chce vytvo­riť úplne nový trh s náz­vom “tech­no­ló­gie pre zdra­vie spot­re­bi­te­ľov”, v kto­rom budú ľudia viac zahr­nutí do sta­rost­li­vosti o svoje zdra­vie.

16. Do minu­lého roka mala Hol­me­sová na svoje meno 84 paten­tov (18 U.S. a 66 mimo U.S.)

17. Podľa CBS News trávi vše­tok svoj čas vo svo­jej kan­ce­lá­rii a doma nevlastní ani tele­ví­ziu.

18. V marci tohto roku sa Hol­me­sová stala vôbec najm­lad­šou oso­bou oce­ne­nou Aso­ciá­ciou Hora­tia Algera celo­ži­vot­ným člen­stvom v Dis­tin­gu­is­hed Ame­ra­cans.

19. Podľa The New Yor­ker, Hol­me­sová vie “z hlavy odre­ci­to­vať Jane Aus­ten, [ale] už neve­nuje čas číta­niu noviel či pria­te­ľom, nerandí, nemá tele­ví­ziu a nebola na dovo­lenke posled­ných 10 rokov… Je vegánka a nie­koľ­ko­krát za deň pije práš­kový odvar z uho­riek, petrž­lenu, kapusty, špe­nátu, rím­skeho šalátu a zeleru. ”

20. Absti­nuje od kofe­ínu, obme­dzuje čas na spa­nie a pra­cuje sedem dní v týždni (Insights podľa Stan­ford Busi­ness).

21. Je noto­rická taj­nos­tkárka a aj keď je za to inými z daného prie­myslu kri­ti­zo­vaná, trvá na tom, že musí svoju tech­no­ló­giu od zve­da­vých pohľa­dov jej kon­ku­ren­tov.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)