Spoz­naj naj­ta­jom­nej­šiu miliar­dár­ku sve­ta, kto­rú pri­rov­ná­va­jú k Ste­vo­vi Job­so­vi

Ľudovít Nastišin / 13. júla 2015 / Business

Je tomu len asi jeden rok, čo sme spoz­na­li a moh­li začať obdi­vo­vať sve­to­vo najm­lad­šiu miliar­dár­ku Eli­za­beth Hol­mes. Neuve­ri­teľ­ne netra­dič­ná biz­nis stra­té­gia jej viac ako desať­ro­čie umož­ňo­va­la lie­tať mimo záber rada­ru a vybu­do­vať revo­luč­nú spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa krv­ný­mi tes­ta­mi, The­ra­nos.

Momen­tál­ne je Hol­me­so­vá na prvej prieč­ke Sili­con Val­ley 100, Busi­ness Insi­der zozna­mu najp­ro­mi­nen­tnej­ších (a naj­co­olo­vej­ších) ľudí zo Sili­con Val­ley.

Tu si môžeš pre­čí­tať 21 prek­va­pu­jú­cich fak­tov o naj­co­olo­vej­šej ame­ric­kej mul­ti­mi­liar­dár­ke , kto­ré si mož­no ani netu­šil:

1. Pat­rí jej 110. pozí­cia v zozna­me For­bes 400 za rok 2014. Za rok 2015 sa Hol­me­so­vá dosta­la na vrchol America´s Self-Made Women s trho­vou hod­no­tou $4 miliar­dy.

2. Naro­di­la sa v roku 1984. Vzhľa­dom k jej neuve­ri­teľ­ným dote­raz dosia­hnu­tým výsled­kom je ten­to fakt pre mno­hých sám o sebe prek­va­pu­jú­ci.

Čo sku­toč­ne chcem od živo­ta, je obja­viť nie­čo nové, nie­čo o čom si ľud­stvo mys­le­lo, že to nie je mož­né”.

3. Keď mala 9 rokov, Hol­me­so­vá napí­sa­la list svoj­mu otco­vi “Čo sku­toč­ne chcem od živo­ta, je obja­viť nie­čo nové, nie­čo o čom si ľud­stvo mys­le­lo, že to nie je mož­né”.

4. Už na stred­nej absol­vo­va­la 3 uni­ver­zit­né kur­zy man­da­rín­skej čín­šti­ny a spo­lu­pra­co­va­la s čín­sky­mi uni­ver­zi­ta­mi.

5. Hol­me­so­vá šla na Stan­ford štu­do­vať che­mic­ké inži­nier­stvo a už počas jej štú­dia zís­ka­la svoj prvý patent. Ešte pred dru­hým roč­ní­kom však štú­dium ukon­či­la.

6. Raz odces­to­va­la do Sin­ga­pú­ru, aby moh­la celé leto pra­co­vať v Geno­me Ins­ti­tu­te­labs na výsku­me SARS.

7. Počas svo­jich prvých 11 rokov kari­é­ry si svo­je súkro­mie naozaj strá­ži­la. Vodu zamú­ti­la, keď sa obja­vi­la na titul­ke časo­pi­su For­tu­ne minu­lé leto.

8. Názov jej spo­loč­nos­ti The­ra­nos pozos­tá­va z kom­bi­ná­cie slov “the­ra­py” a “diag­no­se”.

9. Od spus­te­nia v roku 2003 vyvi­nul The­ra­nos krv­né tes­ty schop­né zis­tiť desiat­ky indi­ká­to­rov zdra­vot­né­ho sta­vu, vrá­ta­ne vyso­ké­ho cho­les­te­ro­lu a rako­vi­ny. To všet­ko len vďa­ka dvom kvap­kám krvi z tvoj­ho prs­ta.

10. Jej inšpi­rá­cia z čas­ti pochá­dza­la z jej aver­zii voči ihlám. Jej mama a bab­ka pri pohľa­de na ihlu odpa­dá­va­li.

11. Hol­me­so­vá dala doko­py all-star board naozaj skú­se­ných a rele­vant­ných ľudí z kor­po­rát­ne­ho sve­ta: Geor­ge Schultz, Bill Per­ry, Hen­ry Kis­sin­ger, Sam Nunn, Bill First a nie­koľ­ko ďal­ších.

12. Sun­ny­ho Balwa­ni­ho (neskor­šie­ho COO jej spo­loč­nos­ti) stret­la v Pekin­gu počas leta po skon­če­ní stred­nej ško­ly. V tom čase si robil MBA na Ber­ke­ley.

13. Čas­to je pri­rov­ná­va­ná k vizi­oná­ro­vi Ste­vo­vi Job­so­vi a pre Mer­cu­ry News pove­da­la, že svo­ju spo­loč­nosť zalo­ži­la po tom, ako si “pre­mys­le­la, čo by moh­la byť naj­väč­šia zme­na, kto­rú by moh­la na sve­te uro­biť”.

14. Pres­ne ako Jobs, Hol­me­so­vá nosí den­nú “uni­for­mu” — čier­ne sako a čier­ny bavl­ne­ný rolák.

15. Vo výhľa­de nemá len domi­nan­ciu na trhu s tes­to­va­ním krvi. Chce vytvo­riť úpl­ne nový trh s náz­vom “tech­no­ló­gie pre zdra­vie spot­re­bi­te­ľov”, v kto­rom budú ľudia viac zahr­nu­tí do sta­rost­li­vos­ti o svo­je zdra­vie.

16. Do minu­lé­ho roka mala Hol­me­so­vá na svo­je meno 84 paten­tov (18 U.S. a 66 mimo U.S.)

17. Pod­ľa CBS News trá­vi vše­tok svoj čas vo svo­jej kan­ce­lá­rii a doma nevlast­ní ani tele­ví­ziu.

18. V mar­ci toh­to roku sa Hol­me­so­vá sta­la vôbec najm­lad­šou oso­bou oce­ne­nou Aso­ciá­ci­ou Hora­tia Alge­ra celo­ži­vot­ným člen­stvom v Dis­tin­gu­is­hed Ame­ra­cans.

19. Pod­ľa The New Yor­ker, Hol­me­so­vá vie “z hla­vy odre­ci­to­vať Jane Aus­ten, [ale] už neve­nu­je čas číta­niu noviel či pria­te­ľom, neran­dí, nemá tele­ví­ziu a nebo­la na dovo­len­ke posled­ných 10 rokov… Je vegán­ka a nie­koľ­ko­krát za deň pije práš­ko­vý odvar z uho­riek, petrž­le­nu, kapus­ty, špe­ná­tu, rím­ske­ho šalá­tu a zele­ru. ”

20. Absti­nu­je od kofe­ínu, obme­dzu­je čas na spa­nie a pra­cu­je sedem dní v týžd­ni (Insights pod­ľa Stan­ford Busi­ness).

21. Je noto­ric­ká taj­nos­tkár­ka a aj keď je za to iný­mi z dané­ho prie­mys­lu kri­ti­zo­va­ná, trvá na tom, že musí svo­ju tech­no­ló­giu od zve­da­vých pohľa­dov jej kon­ku­ren­tov.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)