Spoz­naj obchod­níka, ktorý pre­ko­nal naj­bo­hat­šieho muža pla­néty

Martina Horváthová / 22. septembra 2016 / Business

War­ren Buf­fet, či Bill Gates sú staré dobre známe mená, avšak je tu jedno meno, ktoré bojuje o prven­stvo v zozname sve­to­vých miliar­dá­rov. Meno, ktoré možno uniklo vašej pozor­nosti.

Aman­cio Ortega stojí za veľmi obľú­be­nou znač­kou Zara. Tento milý, nená­padný pán pred­be­hol zakla­da­teľa spo­loč­nosti Mic­ro­soft a začiat­kom mesiaca sa stal naj­bo­hat­ším mužom sveta.

1x-1

foto: bloomberg.com

Buf­fet je maj­ster verej­ných vzťa­hov a médií, Gates zasa rád uve­rej­ňuje zoznamy jeho obľú­be­ných kníh. Na dru­hej strane je tu špa­niel­sky miliar­dár, ktorý sa rád vyhýba médiám a hro­madí osobné ima­nie, ktoré sa vyšpl­hali na 77 miliárd dolá­rov. Jeho módna ríša je posta­vená na pev­ných zákla­doch 7000 pre­dajní v tak­mer 100 kra­ji­nách po celom svete. Značky Zara, Mas­simo Dutti a Pull & Bear zaro­bili za posledný fiš­kálny rok 20 miliárd dolá­rov.

Ortega zalo­žil značku Zara v roku 1975 a obrá­til svet malo­ob­chodu hore nohami. Trvalo mesiace, kým šaty prišli od návrhára a pred­vá­dza­cích mól do obcho­dov. Pri­šiel s plá­nom, ako to uro­biť rých­lej­šie ako kto­koľ­vek iný. Jeho „fast fas­hion“ stra­té­gia spo­čí­vala v obno­vo­vaní zásob v obcho­doch dva­krát týž­denne a vyba­vo­va­nie objed­ná­vok do 48 hodín. Táto rých­losť sa stala cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom Orte­govho pod­ni­ka­nia a boľa­vým bodom kon­ku­ren­cie.

TO GO WITH AFP STORY BY JEAN LIOU A shop

foto: inquisitr.com

Vo výroč­nej správe z roku 2010, kedy odstú­pil z pozí­cie pred­sedu, napí­sal: „Musíme pokra­čo­vať v tom, aby zákaz­ník bol cen­trom našej pozor­nosti pri tvorbe kolek­cií, pri návrhoch našich pre­dajní, pri logis­tic­kých sys­té­moch a pri akej­koľ­vek inej čin­nosti.“ Módna pre­zie­ra­vosť jeho značky pochá­dza z pozo­ro­va­nia toho, čo ľudia nosia a z počú­va­nia toho, po čom túžia. Zara nesle­duje iné módne značky či pre­hliadky, sle­duje blo­ge­rov a načúva zákaz­ní­kom.

Zatiaľ čo ostatné módne firmy nechá­vajú oble­če­nie šiť v Číne, väč­šina výrob­kov z dielne Ortegu sa šije v Špa­niel­sku, Por­tu­gal­sku a Maroku. Dizajny sú rezané z hoto­vých mate­riá­lov a spra­co­vané v lisov­niach. Potom sa šijú v sieti lokál­nych obcho­dov. Táto skrá­tená dodá­va­teľ­ská reťaz umož­ňuje spo­loč­nosti rýchlo rea­go­vať na nové trendy, záro­veň sa nas­klad­ňuje tovar, ktorý zákaz­níci naozaj kupujú.

11zara1-superjumbo

foto: nytimes.com

Naro­dil sa do chu­dob­nej rodiny, kde jeho otec pra­co­val na želez­nici a jeho matka bola slúžka. Keď mal 14 rokov, musel opus­tiť školu a začať pra­co­vať. Nápad zalo­žiť módnu značku pri­šiel po tom, ako sa jeho prvá man­želka sťa­žo­vala na nekva­litnú spodnú bie­li­zeň dostupnú pre oby­čaj­ných ľudí. V roku 1963 si spolu otvo­rili obchod GOA, pre­dá­vali pyžamá a spodnú bie­li­zeň.

slide_459654_6198936_free

foto: huffingtonpost.es

Napriek jeho obrov­ským majet­kom zostal stáť nohami na zemi. Nikdy nemal kan­ce­lá­riu, namiesto nej sedí pri stole s dizaj­nérmi, odbor­níkmi a obchod­níkmi. V jeho 80-tych rokoch nav­šte­vuje kan­ce­lá­riu väč­šinu dní v týždni vo svo­jom nená­pad­nom mod­rom saku, bie­lej košeli a šedých noha­vi­ciach.

Zara vyrobí ročne 850 mili­ó­nov kusov oble­če­nia. Asi si viete pred­sta­viť, aký dopad to má na životné pro­stre­die. Preto sa pred nie­koľ­kými rokmi zapo­jili do kam­pane, ktorú orga­ni­zo­valo Gre­en­pe­ace. Zis­tili, že vo všet­kých fast-fas­hion znač­kách sa nachá­dzali toxické a veľmi toxické far­bivá. Naj­hor­šie však dopadla práve Zara. Po týchto zis­te­niach Zara vyhlá­sila, že pre­stane pou­ží­vať všetky toxické látky.

h-and-m-greenpeace-detox-4

foto: ecouterre.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)