Spoz­naj obchod­ní­ka, kto­rý pre­ko­nal naj­bo­hat­šie­ho muža pla­né­ty

Martina Horváthová / 22. septembra 2016 / Business

War­ren Buf­fet, či Bill Gates sú sta­ré dob­re zná­me mená, avšak je tu jed­no meno, kto­ré boju­je o prven­stvo v zozna­me sve­to­vých miliar­dá­rov. Meno, kto­ré mož­no unik­lo vašej pozor­nos­ti.

Aman­cio Orte­ga sto­jí za veľ­mi obľú­be­nou znač­kou Zara. Ten­to milý, nená­pad­ný pán pred­be­hol zakla­da­te­ľa spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a začiat­kom mesia­ca sa stal naj­bo­hat­ším mužom sve­ta.

1x-1

foto: bloomberg.com

Buf­fet je maj­ster verej­ných vzťa­hov a médií, Gates zasa rád uve­rej­ňu­je zozna­my jeho obľú­be­ných kníh. Na dru­hej stra­ne je tu špa­niel­sky miliar­dár, kto­rý sa rád vyhý­ba médiám a hro­ma­dí osob­né ima­nie, kto­ré sa vyšpl­ha­li na 77 miliárd dolá­rov. Jeho mód­na ríša je posta­ve­ná na pev­ných zákla­doch 7000 pre­daj­ní v tak­mer 100 kra­ji­nách po celom sve­te. Znač­ky Zara, Mas­si­mo Dut­ti a Pull & Bear zaro­bi­li za posled­ný fiš­kál­ny rok 20 miliárd dolá­rov.

Orte­ga zalo­žil znač­ku Zara v roku 1975 a obrá­til svet malo­ob­cho­du hore noha­mi. Trva­lo mesia­ce, kým šaty priš­li od návrhá­ra a pred­vá­dza­cích mól do obcho­dov. Pri­šiel s plá­nom, ako to uro­biť rých­lej­šie ako kto­koľ­vek iný. Jeho „fast fas­hi­on“ stra­té­gia spo­čí­va­la v obno­vo­va­ní zásob v obcho­doch dva­krát týž­den­ne a vyba­vo­va­nie objed­ná­vok do 48 hodín. Táto rých­losť sa sta­la cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom Orte­gov­ho pod­ni­ka­nia a boľa­vým bodom kon­ku­ren­cie.

TO GO WITH AFP STORY BY JEAN LIOU A shop

foto: inquisitr.com

Vo výroč­nej sprá­ve z roku 2010, kedy odstú­pil z pozí­cie pred­se­du, napí­sal: „Musí­me pokra­čo­vať v tom, aby zákaz­ník bol cen­trom našej pozor­nos­ti pri tvor­be kolek­cií, pri návrhoch našich pre­daj­ní, pri logis­tic­kých sys­té­moch a pri akej­koľ­vek inej čin­nos­ti.“ Mód­na pre­zie­ra­vosť jeho znač­ky pochá­dza z pozo­ro­va­nia toho, čo ľudia nosia a z počú­va­nia toho, po čom túžia. Zara nesle­du­je iné mód­ne znač­ky či pre­hliad­ky, sle­du­je blo­ge­rov a načú­va zákaz­ní­kom.

Zatiaľ čo ostat­né mód­ne fir­my nechá­va­jú oble­če­nie šiť v Číne, väč­ši­na výrob­kov z diel­ne Orte­gu sa šije v Špa­niel­sku, Por­tu­gal­sku a Maro­ku. Dizaj­ny sú reza­né z hoto­vých mate­riá­lov a spra­co­va­né v lisov­niach. Potom sa šijú v sie­ti lokál­nych obcho­dov. Táto skrá­te­ná dodá­va­teľ­ská reťaz umož­ňu­je spo­loč­nos­ti rých­lo rea­go­vať na nové tren­dy, záro­veň sa nas­klad­ňu­je tovar, kto­rý zákaz­ní­ci naozaj kupu­jú.

11zara1-superjumbo

foto: nytimes.com

Naro­dil sa do chu­dob­nej rodi­ny, kde jeho otec pra­co­val na želez­ni­ci a jeho mat­ka bola slúž­ka. Keď mal 14 rokov, musel opus­tiť ško­lu a začať pra­co­vať. Nápad zalo­žiť mód­nu znač­ku pri­šiel po tom, ako sa jeho prvá man­žel­ka sťa­žo­va­la na nekva­lit­nú spod­nú bie­li­zeň dostup­nú pre oby­čaj­ných ľudí. V roku 1963 si spo­lu otvo­ri­li obchod GOA, pre­dá­va­li pyža­má a spod­nú bie­li­zeň.

slide_459654_6198936_free

foto: huffingtonpost.es

Napriek jeho obrov­ským majet­kom zostal stáť noha­mi na zemi. Nikdy nemal kan­ce­lá­riu, namies­to nej sedí pri sto­le s dizaj­nér­mi, odbor­ník­mi a obchod­ník­mi. V jeho 80-tych rokoch nav­šte­vu­je kan­ce­lá­riu väč­ši­nu dní v týžd­ni vo svo­jom nená­pad­nom mod­rom saku, bie­lej koše­li a šedých noha­vi­ciach.

Zara vyro­bí roč­ne 850 mili­ó­nov kusov oble­če­nia. Asi si vie­te pred­sta­viť, aký dopad to má na život­né pro­stre­die. Pre­to sa pred nie­koľ­ký­mi rok­mi zapo­ji­li do kam­pa­ne, kto­rú orga­ni­zo­va­lo Gre­en­pe­a­ce. Zis­ti­li, že vo všet­kých fast-fas­hi­on znač­kách sa nachá­dza­li toxic­ké a veľ­mi toxic­ké far­bi­vá. Naj­hor­šie však dopad­la prá­ve Zara. Po tých­to zis­te­niach Zara vyhlá­si­la, že pre­sta­ne pou­ží­vať všet­ky toxic­ké lát­ky.

h-and-m-greenpeace-detox-4

foto: ecouterre.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)