Sta­čilo mu 370 dní a star­tup pre­dal za 80 mili­ó­nov

Rišo Néveri / 18. septembra 2015 / Tools a produktivita

Ako 23 ročný, sa mohol Jared Hecht pýšiť poriad­nym úspe­chom. Poda­rilo sa mu pre­dať svoj star­tup spo­loč­nosti Skype za 80 mili­ó­nov dolá­rov, čo ho naštar­to­valo do budo­va­nia nového pro­jektu a úspech zná­so­biť.

Jare­dovi sa poda­rilo svoj star­tup GroupMe pre­dať iba 370 dní potom, ako na ňom začal pra­co­vať. GroupMe od neho odkú­pil Skype v roku 2011 za 80 mili­ó­nov dolá­rov. Jed­nalo sa o apli­ká­ciu zame­ranú na sku­pi­nový chat vyví­janú Jare­dom a jeho spo­lu­za­kla­da­te­ľom Ste­vom Mar­toc­cim. Po akvi­zí­cii Sky­peom sa dvaja cha­lani ocitli v kan­ce­lá­riách komu­ni­kač­ného giganta a pra­co­vali tu dva roky. V 2013-tom sa im zachcelo nie­čoho nového, opus­tili preto spo­loč­nosť a obaja sa roz­hodli budo­vať nové pro­jekty. 

Jared Hecht CEO Fun­dera

Dnes už nie sú biz­nis par­tnermi, ale stále spo­lu­pra­cujú, keďže navzá­jom vlast­nia podiely vo firme toho dru­hého. Po opus­tení Skype-u sa Jared roz­ho­dol v minu­lom roku spus­tiť svoj nový star­tup — Fun­dera. Ako to už často býva, mladý zakla­da­teľ sa inšpi­ro­val svo­jim začiat­kom, z kto­rého sa veľmi dobre naučil, že zís­kať pre svoj pro­jekt finan­cie nie je naj­ľah­šie. Zho­dou náhod sa v rov­na­kom čase pokú­šal Jare­dov známi pop­ro­siť banku o pôžičku, tá ho však odmietla. Vedený týmito myš­lien­kami vytvo­ril plat­formu, ktorá mla­dým pod­ni­kom a star­tu­pom pomáha nakop­núť biz­nis poskyt­nu­tím potreb­ných finan­cií vo forme pôži­čiek od neban­ko­vých orga­ni­zá­cií.

Počas vče­raj­šieho dňa ohlá­sila Fun­dera zís­kanú inves­tí­ciu vo výške 11,5 mili­ó­nov dolá­rov v dru­hom kole finan­co­va­nia, ktorá naz­na­čuje, že Jared veľmi dobre vie, čo robí — aspoň to tak teraz vyzerá.. Fun­dera začiatky nemala ľahké. “Odle­pili sme sa od zeme s nespráv­nym pro­duk­tom”, tvrdí Jared. “Náš pro­dukt vyze­ral nasle­dovne: Zákaz­ník sa pri­hlá­sil na stránku, zadal svoju žia­dosť o pôžičku a Fun­dera mu ponúkla vhodné pôžičky. Prob­lém nastal, keď chceli žia­dosť potvr­diť. Odka­zo­vali sme ich na externú stránku, čím sme si ich dôveru abso­lútne stra­tili.” Našťas­tie bol nový star­tup vedomí svo­jej chyby vďaka tomu, že svo­jich zákaz­ní­kov počú­val a sna­žil sa ich aj pocho­piť, doká­zal rýchlo konať.

Kan­ce­lá­ria GroupMe

Vďaka poskyt­nu­tému feed­backu doká­zala Fun­dera za necelé tri mesiace pre­ko­pať pro­dukt a prišla s rie­še­ním. Zákaz­níci odte­raz vypĺňajú žia­dosti jedine na jej strán­kach a spo­loč­nosť potom sama žia­dosti spra­cuje a odo­siela tre­tím stra­nám. Zais­tili si tak dôveru, vyho­veli zákaz­ní­kom a prišli na jednu dôle­žitú vec — nikdy nepod­ce­ňo­vať komu­ni­ká­ciu so záka­zí­kom. Spo­loč­nosť má dedi­ko­vaný tím, ktorý je zame­raný na pomoc zákaz­ní­kom, ale ako Jared zdô­raz­ňuje nejedná sa o sup­port. Toto odde­le­nie má síce zákaz­ní­kovi pomôcť ale tak, aby to bolo naj­lep­šie práve jemu a jeho pod­ni­ka­niu — nie dru­hej strane, ktorá posky­tuje pôžičku. Tento prí­stup je veľmi roz­umný, pre­tože mnoho začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov má málo alebo dokonca žiadne skú­se­nosti s pôžič­kami pre pod­ni­ka­nie.

Od zalo­že­nia poskytla Fun­dera už vyše 60 mili­ó­nov v pôžič­kách pre stovky malých pod­ni­kov. Ich pred­po­klady koneč­nej sumy sa v tomto roku špl­hajú až na 100 mili­ó­nov dolá­rov. Fun­dera — podľa môjho názoru tra­fila kli­nec po hlave. Každý druhý deň sa sklo­ňujú rekordné čísla inves­tí­cií a dostup­ného kapi­tálu pre star­tupy, ale nie všetky mladé pod­niky nimi sú. Star­tu­pová vlna so sebou pri­náša túžbu pod­ni­kať aj pre tých, ktorý neprídu s revo­luč­ným pro­duk­tom. Možno si len chcú zalo­žiť men­šie pod­ni­ka­nie, ale jed­no­du­cho sa im z koláča pre star­tupy neujde a práve tu má Fun­dera prí­le­ži­tosť. 

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)