Stane sa Hyundai Tucson N prvým vysokovýkonným SUV značky?

Startstop.sk / 3. februára 2019 / Rozhovory

  • Brit­ský in­ter­ne­tový au­to­mo­bi­lový por­tál pri­šiel s in­for­má­ciou, že kó­rej­ská au­to­mo­bilka Hy­un­dai má svoju flo­tilu N roz­ší­riť o ďalší mo­del
  • Tento raz to bude SUV Tuc­son N
  • Bude tak pria­mym kon­ku­ren­tom pre Cupru Ateca, Audi SQ5, či VW T-Roc R
zdroj: Motor1.com
  • Brit­ský in­ter­ne­tový au­to­mo­bi­lový por­tál pri­šiel s in­for­má­ciou, že kó­rej­ská au­to­mo­bilka Hy­un­dai má svoju flo­tilu N roz­ší­riť o ďalší mo­del
  • Tento raz to bude SUV Tuc­son N
  • Bude tak pria­mym kon­ku­ren­tom pre Cupru Ateca, Audi SQ5, či VW T-Roc R

Au­to­mo­bi­lový por­tál Au­to­ex­press.com po­tvr­dil sku­toč­nosť, že Hy­un­dai má snahu pre­nik­núť so svo­jimi vy­so­ko­vý­kon­nými mo­delmi aj do ďal­šieho seg­mentu. Mo­de­lom i30 N kó­rej­ská au­to­mo­bilka svetu uká­zala, že vý­konné a dobré autá ro­biť vie. Te­raz sa sna­žia o pre­ra­ze­nie v kon­ku­ren­cii SUV. Vy­so­ko­vý­kon­ným mo­de­lom au­to­mo­bilky naj­nov­šie má byť Tuc­son N.

Hy­un­dai Tuc­son N sa má na trhu ob­ja­viť v prie­behu dvoch ro­kov. Stane sa tak ku koncu “ži­vot­ného cyklu” te­raj­šej ge­ne­rá­cie. Podľa do­stup­ného ná­hľadu mô­žeme tvr­diť, že Tuc­son N bude pria­mou kon­ku­ren­ciou pre Audi SQ5, Cupra Ateca, či VW T-Roc R.

Podľa do­stup­ných in­for­má­cií mô­žeme rá­tať s vý­ko­nom cez 340 koní a Tuc­son N do­káže z po­koja na sto­ki­lo­met­rovú hra­nicu vy­stre­liť pod šesť se­kúnd. Kó­rej­ská au­to­mo­bilka tvrdí, že nemá prob­lém vy­ví­jať vo­zidlá v jed­not­li­vých seg­men­toch, no po­kiaľ pôjde o vo­zidlá s em­blé­mom N, do­kážu sa s inými znač­kami pre­te­kať aj vo vyš­ších vý­ko­noch. Tuc­son N sa stane hlav­ným vo­zid­lom značky, po­kiaľ ne­príde nový mo­del.

In­ži­nieri au­to­mo­bilky za­tiaľ nechcú po­tvr­diť, na kto­rej plat­forme bude stáť, no zdroj blízky au­to­ex­press.com po­ve­dal: “Dá­vame si na čas, nech­ceme nič po­ka­ziť, no vieme ga­ran­to­vať, že do­káže roz­niesť v zu­boch všetko vo svo­jom seg­mente.” Keď sa na to po­zrieme spätne, tak di­ví­zia N vznikla iba pred­ne­dáv­nom a pr­vým mo­de­lom bol Hy­un­dai i30 N, ktorý tr­hal re­kordy nie­len na Slo­ven­sku.

Pred­tým, než príde Tuc­son N, plá­nuje di­ví­zia N roz­ší­riť svoje rady o mo­del i20 N. Ten sa má svetu uká­zať na za­čiatku roka 2020. Oča­káva sa vý­kon okolo 250 koní a ná­hon pred­ných ko­lies. Hy­un­dai i20 N sa tak chce do­stať do kon­ku­ren­cie pre Ford Fiesta ST, či VW Polo GTI. Kó­rej­ča­nia sú viac ako pre­sved­čení, že sa im to po­darí do­siah­nuť.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)