Sta­ne sa z toh­to kom­ple­xu za 100 miliárd dolá­rov iba mes­to duchov?

Simona Hanzelová / 17. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Sasaki

Do roku 2040 by malo na šty­roch ume­lo vytvo­re­ných malaj­zij­ských ostro­voch vyrásť nové moder­né mes­to. Uká­že­me ti, ako bude vyze­rať.

Výstav­ba Forest City, kto­ré sa bude rozp­res­tie­rať na šty­roch ume­lých malaj­zij­ských ostro­voch, má byť dokon­če­ná v roku 2040. 

zdroj: Sasa­ki

Forest City bude asi šty­ri­krát väč­šie ako Cen­tral Park a bude sa doň môcť nasťa­ho­vať až 700 000 ľudí.

zdroj: Coun­try Gar­den

Zaľud­ne­nosť bude väč­šia ako v prí­pa­de Man­hat­ta­nu,” pre­zra­dil Micha­el Gro­ve zo spo­loč­nos­ti Sasa­ki.

zdroj: Sasa­ki

Celý pro­jekt vytvo­rí asi 250 000 byto­vých jed­no­tiek. 

zdroj: Coun­try Gar­den

Ponu­ka je zatiaľ vyš­šia ako dopyt. V roku 2016 sa poda­ri­lo pre­dať iba 15 000 z 250 000 bytov.

zdroj: Coun­try Gar­den

Čína je zná­ma tým, že sa v nej nachá­dza­jú stov­ky takz­va­ných “miest duchov”. Naprí­klad v mes­te Kang­bas­hi, kto­ré bolo pôvod­ne posta­ve­né pre 500 000 oby­va­te­ľov, dopo­siaľ žije iba 100 000 ľudí.

zdroj: images.adsttc.com

Čo sa týka Forest City, deve­lo­per je opti­mis­tic­ký.

zdroj: Sasa­ki

Ide o súkrom­né­ho deve­lo­pe­ra. Nej­de o vyha­dzo­va­nie štát­nych peňa­zí. Inves­tor musí byť v tom­to prí­pa­de zod­po­ved­ný, zis­ko­vý a úspeš­ný,” pove­dal Gro­ve.

zdroj: Sasa­ki

Napriek tomu, že ide o súkrom­ný pro­jekt, malaj­zij­ská vlá­da ude­li­la deve­lo­pe­ro­vi daňo­vé sti­mu­ly na pod­po­ru roz­vo­ja úze­mia a vzni­ku nových pra­cov­ných miest. 

zdroj: Sasa­ki

Pro­jekt by mal pri­tiah­nuť pre­dov­šet­kým mla­dých ľudí z pre­ľud­ne­né­ho Sin­ga­pu­ru a ďal­ších ázij­ských kra­jín, kto­rí hľa­da­jú ceno­vú dostup­nosť a kva­lit­né býva­nie.

zdroj: Sasa­ki

Pri výstav­be takých­to miest deve­lo­pe­ri čas­to dúfa­jú, že sa do nich pre­sťa­hu­jú oby­va­te­lia pre­pl­ne­ných miest, aký­mi sú naprí­klad Peking či Šan­ghaj. Zabú­da­jú však na to, že stred­ná trie­da si život v novo­vy­bu­do­va­ných mes­tách jed­no­du­cho dovo­liť nemô­že. 

zdroj: Sasa­ki

Ako už bolo spo­me­nu­té, deve­lo­pe­ri počí­ta­jú s tým, že do Forest City sa nasťa­hu­je veľa oby­va­te­ľov Sin­ga­pu­ru. Ak by naďa­lej pra­co­va­li v Sin­ga­pu­re, do prá­ce budú môcť bez prob­lé­mov dochá­dzať vla­kom, vod­ným taxi ale­bo autom. 

zdroj: Sasa­ki

Ceny luxus­ných dvo­j­iz­bo­vých bytov sa pohy­bu­jú oko­lo 180 000 dolá­rov, čo je asi päti­na sumy, kto­rú by zapla­ti­li za byt v cen­tre Sin­ga­pu­ru.

zdroj: Sasa­ki

Dizaj­né­ri mes­to navrh­li tak, aby v ňom bolo dosta­tok verej­né­ho pries­to­ru, par­kov, chod­ní­kov pre peších, a chý­bať samoz­rej­me nemô­žu ani múzeá a kniž­ni­ce.

zdroj: Sasa­ki

Napriek tomu, že sú nie­kto­rí v súvis­los­ti s tým­to pro­jek­tom skep­tic­kí, deve­lo­per tvr­dí, že Forest City vybu­du­je. Momen­tál­ne je upro­stred výstav­by prvé­ho z ostro­vov. 

zdroj: Sasa­ki

zdroj člán­ku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)