Staňte sa úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom už počas školy

Lukáš Gašparík jr. / 7. máj 2015 / Tools a produktivita

Mark Zuc­ker­ber, Bill Gates, Larry Page či Ser­gey Brin. Všetci majú jedno spo­ločné a to, že svoje busi­nes­ses začali roz­ví­jať ešte v období, keď boli štu­dentmi.

Všetci títo páni stoja za dnes už glo­bál­nymi spo­loč­nosti, čo zna­mená, že ak máte skvelý nápad a ešte lep­šiu rea­li­zá­ciu, netreba čakať kým skon­číte škole. Začnite svoj nápad rea­li­zo­vať hneď. Na to, aby ste boli úspešný netreba čakať na skon­če­nie školy, pek­ným prí­kla­dom sú naprí­klad Mark Zuc­ker­berg či Bill Gates, ktorí školu ani nedo­kon­čili a vrhli sa rad­šej do veľ­kého biz­nisu. Ak však uva­žu­jete nad tým, že sa na pod­ni­ka­teľ­skú cestu vydáte ešte ako štu­dent, mali by ste mať jasný plán ako na to. 

Prej­dite si preto aspoň týchto 6 základ­ných bodov, ktoré síce na prvý pohľad pôso­bia jed­no­du­cho a samoz­rejme, avšak v koneč­nom dôsledku môžu roz­hod­núť o vašom úspe­chu či neús­pe­chu.

1. Rea­lis­ticky zhod­noťte svoje busi­ness skills, zna­losti a ciele

2. Náj­dite si pod­ni­ka­teľ­ský zámer, ktorý bude šitý presne na vás

3. Spravte si pries­kum trhu, zhod­noťte kon­ku­ren­ciu

4. Urobte si hviezdy biz­nis plán

5. Náj­dite si toho správ­neho men­tora

6. Zare­gis­trujte si firmu, začnite pod­ni­kať a zničte kon­ku­ren­ciu :)

Tak a teraz je to už len na vás. Veľa šťas­tia na vašej ceste pod­ni­ka­ním! :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Busi­nes­sIn­si­der

Pridať komentár (0)