Sta­rá uhoľ­ná baňa sa pre­me­ni­la na park so skry­tým význa­mom

Kristína Vavrová / 21. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: charlesjenks.com

Ten­to nový pries­tor si bez­po­chy­by obľú­bi kaž­dý milov­ník prí­ro­dy a ves­mí­ru.

22 hek­tá­rov veľ­ká baňa sa nachá­dza v škót­skom Lowt­her Hills a ešte pred­ne­dáv­nom kri­ča­la v kra­ji­ne ako päsť na oko. Oko­li­tí oby­va­te­lia teda tla­či­li na ich miest­ne­ho voj­vo­du, aby s tým nie­čo uro­bil. Nie­len­že poža­do­va­li, aby to mies­to vyze­ra­lo lep­šie. Chce­li, aby vznik­lo nie­čo, čo nahra­dí prá­cu býva­lým baní­kom. Voj­vo­da sa teda spo­jil s archi­tek­tom Char­le­som Jenck­som a spo­lu vytvo­ri­li Cra­wick Mul­ti­ver­se, pries­tor skla­da­jú­ci sa z rast­lín, hli­ny a skál.

zdroj: charlesjenks.com

Na prvý pohľad to v are­áli vyze­rá ako­by tam prá­ve pre­bie­ha­li zem­né prá­ce, člo­vek vidí len vyvý­še­ni­ny a kamen­né kru­hy. Keď sa však pozrieš na mapu zis­tíš, že vyvý­še­ni­ny pred­sta­vu­jú mlieč­nu drá­hu a gala­xiu Andro­me­da. Dva pre­pad­nu­té kru­hy repre­zen­tu­jú super-zosku­pe­nie gala­xií a gala­xiu, kto­rej súčas­ťou je aj naša Zem. Všet­ky tie­to útva­ry sú pospá­ja­né chod­ník­mi.

zdroj: charlesjenks.com

Na úze­mí sa nachá­dza­jú aj iné nebes­ké útva­ry ako naprí­klad rady skál, kto­ré pou­ka­zu­jú na dôsled­ky pada­jú­cich komét, či sku­pin­ka mega­li­tov, kto­ré na hre­be­ni vyvý­še­nín uka­zu­jú na polár­nu hviez­du.

zdroj: charlesjenks.com

Nachá­dza sa tu aj kruh zo skál, na kto­rý bolo pou­ži­tých viac než 100 bal­va­nov a kaž­dý z nich repre­zen­tu­je iný ves­mír a iné pra­vid­lo fyzi­ky. Naprí­klad jeden má nazov „Gra­vi­ty 2 strong“ a má tvar dvo­j­itej kon­vex­nej šošov­ky.

zdroj: charlesjenks.com

Kúsok ďalej v škót­skom Dum­fries sa nachá­dza Záh­ra­da koz­mic­kých špe­ku­lá­cií (The Gar­den of Cos­mic Spe­cu­la­ti­on), kto­rá je roz­lo­hou asi o polo­vi­cu men­šia než Cra­wick Mul­ti­ver­se. Záh­ra­da je plná ume­nia, orna­men­tov a záh­rad­ných prv­kov a pou­ka­zu­je na moder­nú vedu. Naprí­klad tu je men­šia záh­ra­da, kto­rá skú­ma štruk­tú­ru DNA ale­bo str­mý vodo­pád pou­ka­zu­jú­ci na his­tó­riu ves­mí­ru.

zdroj: charlesjenks.com

Archi­tekt Jencks je zná­my pre svo­je svoj­ské archi­tek­tú­ry kra­jín a verí, že sú lákad­lom pre náv­štev­ní­kov. Ako sám pove­dal, keď člo­vek vie, že kra­ji­na, kto­rá pred ním leží, má neja­ký skry­tý význam, číta ju ako otvo­re­nú kni­hu a vznik­ne tak ove­ľa viac prí­be­hov, než sa do nej pôvod­ne vlo­ži­lo.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)