Star­tup, ktorý naučí mla­dých Afri­ča­nov prog­ra­mo­vať a ešte im aj nájde prácu v top spo­loč­nos­tiach!

Ráchel Matušková / 12. júla 2015 / Tools a produktivita

Afrika má najm­lad­šiu a naj­rých­lej­šie ras­túcu popu­lá­ciu na Zemi. V prie­behu najb­liž­ších dvad­sia­tich rokov zaplaví trh práce viac ľudí z Afriky, ako z ostat­ných kra­jín sveta dokopy. Jed­no­du­cho pove­dané, Afrika je kra­jina s naj­väč­ším bazé­nom plným nevy­uži­tých talen­tov. A s tým sku­točne treba niečo robiť.

Stur­tup Andela vychá­dza z pred­po­kladu, že v Afrike je nesku­točne veľa neob­ja­ve­ných a tak nevy­uži­tých tech talen­tov. Jeremy John­son, zakla­da­teľ star­tupu Andela, hovorí, že je tomu tak z dvoch dôvo­dov. “Ľud­ská múd­rosť je rov­no­merne roz­lo­žená po celom svete, avšak prí­le­ži­tosti nie sú.” V U.S. pri­pa­dajú na jed­ného soft­vé­ro­vého deve­lo­pera štyri pra­covné miesta. Na tieto prob­lémy našiel rie­še­nie Jeremy John­son a jeho star­tup Andela. Vymys­leli prog­ram, ktorý hľadá naj­lep­ších a naj­vý­raz­nej­ších štu­den­tov alebo prog­ra­má­to­rov v Afrike, tré­nujú ich, vzde­lá­vajú a nako­niec im nájdu pra­covnú pozí­ciu v skve­lých star­tu­poch, naprí­klad Uda­city a spo­loč­nos­tiach For­tune 500 ako Mic­ro­soft.

Andela svoju cestu odštar­to­vala minulý rok v júli, a vytvo­rila úplne nový model zís­ka­va­nia talen­to­va­ných zamest­nan­cov.

Andela nebe­rie do svojho prog­ramu všet­kých uchá­dza­čov, práve naopak. Miera pri­ja­tia uchá­dza­čov do prog­ramu je na úrovni 0,7 %, čo je sku­točne nízke per­cento. Po násled­ných sériách nie­koľ­kých tes­tov spô­so­bi­lostí prejdú štu­denti inten­zív­nym tré­nin­gom, ktorý trvá šesť mesia­cov. Do prog­ramu sa môžu pri­hlá­siť osoby star­šie ako 18 rokov, prie­merný vek žia­da­te­ľov je však 25 rokov.

Andela už počas štú­dia platí svo­jim štu­den­tom mzdu, ktorá je na pomery Nigé­rie taká štedrá, že štu­den­tov zaradí medzi top 5% naj­lep­šie zará­ba­jú­cich Nigé­rij­ča­nov. A aj napriek tomu je to pre pod­niky lac­nej­šia cesta zís­ka­va­nia tech zamest­nan­cov. Práve preto je to podľa John­sona win-win situ­ácia. Mzda štu­den­tov ras­tie s tým, ako sa zdo­ko­na­ľujú vo svo­jich zruč­nos­tiach. Po ukon­čení štú­dia im Andela pomôže zalo­žiť svoje pod­niky alebo im nájde vhodnú pra­covnú pozí­ciu v pod­ni­koch.

John­son tvrdí, že vôbec nie je pravda, že Afri­ča­nia nepoz­najú inter­net a nemajú k nemu prí­stup. Promo prog­ramu Andela robili pro­stred­níc­tvom sociál­nych sietí a web stránky. Mladí Nigé­rij­ča­nia vlast­nia a pou­ží­vajú smartp­hony a tiež aktívne pra­cujú s inter­ne­tom.

Počas pilot­nej série v Nigé­rii a Lagose prišlo do Andela okolo 16 000 pri­hlá­šok. John­son zís­kal naj­lep­ších deve­lo­pe­rov na svete, naprí­klad z Google, aby v Andele pôso­bili ako men­tori. Andela však defi­ni­tívne nepri­jala žiad­neho štu­denta, pokiaľ nemali dohod­nutú spo­lu­prácu so spo­ľah­li­vými a význam­nými spo­loč­nos­ťami, ktoré poskytnú pra­covné miesta pre ukon­če­ných štu­den­tov.

Andela nedávno uzav­rela sériu A finan­co­va­nia vedenú ven­ture kapi­tá­lo­vými spo­loč­nos­ťami Spark Capi­tal, Learn Capi­tal, Omi­dyae Network a inými, ktorí sa následne pri­dali. So zís­ka­nými finan­ciami sa John­son blíži do cieľa s jeho plá­nom vycho­vať 100 000 deve­lo­pe­rov v Afrike počas nasle­du­jú­cej dekády. John­son tiež plá­nuje posie­lať Andela štu­den­tov do kra­jín Európy, kde takisto neus­tále ras­tie záu­jem o deve­lo­pe­rov.

Plá­nu­jeme zvý­šiť kapa­citu a expan­do­vať aj do iných oblastí“ pove­dal John­son. „Máme zoznam pia­tich až desia­tich kra­jín, ktoré skú­mame.“

Andela neza­búda ani na nigé­rij­ské ženy, ktoré sa chcú učiť a chcú byť úspešné. Majú pre ne Female Boot Camp.

Nigé­ria je obrov­ská kra­jina, má dokonca viac oby­va­te­ľov ako Rusko. Záko­nite v takom množ­stve ľudí musia byť šikovní a inte­li­gentní, ktorí chcú niečo dosiah­nuť. Je pekné, že Andela sa pus­tila do nároč­ného pro­cesu hľa­da­nia týchto ľudí a pomá­ha­nia im v plnení ich snov. Tro­chu smutné však je, že za svo­jou vysne­nou prá­cou musia vyces­to­vať preč zo svo­jej kra­jiny, a koniec kon­cov zís­kané vedo­mosti zrejme nevy­užijú pre roz­voj svo­jej kra­jiny. Sku­točne zau­jí­mavé je, že to, čo je pre ame­rické spo­loč­nosti lacno zís­kaná kva­li­fi­ko­vaná pra­covná sila, dáva Nigé­rij­skému štu­den­tovi vysoko nad­prie­merný prí­jem v jeho kra­jine.

Zdroj: www.businessinsider.in , www.andela.co

Pridať komentár (0)