Star­tup v San Fran­ciscu lacný nebude

Simona Babicová / 18. februára 2015 / Startupy

Čím ďalej tým viac je nákladné vybu­do­vať star­tup v San Fran­ciscu. V sku­toč­nosti je to až o dvoj­ná­so­bok drah­šie v roku 2014 ako oproti roku 2009.

Podľa úda­jov z Jones Lang LaSalle sa ceny kan­ce­lá­rií tak­mer zdvoj­ná­so­bili za posled­ných 5 rokov a to z 36 na 63 dolá­rov na jeden meter štvor­cový.

Zvy­čajné obchodné pries­tory zabe­rajú pri­bližne 150 m štvor­co­vých kan­ce­lár­skeho pries­toru na jed­ného zamest­nanca. Vzhľa­dom na sadzbu kan­ce­lár­skeho pries­toru, hypo­te­ticky 20 osôb star­tupu Série A minie 200 tisíc dolá­rov ročne na jed­ného zamest­nanca v roku 2015.

Záro­veň, star­tu­pisti a úrad­níci súčasne súpe­ria o talent stále sa zvy­šu­jú­cich náro­kov na trhu práce a vyhá­dali tak nárast prie­mer­nej mzdy tech­no­lo­gic­kého pra­cov­níka v San Fran­ciscu o 15% každý rok. Z pri­bližne 90 tisíc dolá­rov na viac ako 180 tisíc dolá­rov v roku 2014. Do miezd zamest­nan­cov sa počí­tajú platy, bene­fity, mož­nosti na trhu s cen­nými papiermi a zamest­na­necké výhody.

Mzdy pre­sta­vujú väč­šinu z pri­bú­da­jú­cich nákla­dov v star­tupe. Náklady na nehnu­teľ­nosti pri­dá­vajú po 5% zo zamest­na­nec­kých nákla­dov.

Kom­bi­ná­cia inflá­cie, nehnu­teľ­ností a mzdo­vých nákla­dov ma výrazný vplyv na pre­vádz­kové výdavky star­tu­pov. Vyš­šie uve­dený graf porov­náva hypo­te­ticky 20 osôb Série A uve­de­ných do pre­vádzky a hypo­te­ticky 80 osôb Série B sta­tup za posled­ných 5 rokov. V oboch prí­pa­doch sa výpočty zdôj­ná­so­bili v takomto poradí a to z 2,5 mil dolá­rov na 5 mil dolá­rov a z 7,9 mil dolá­rov na 15,6 mil dolá­rov.

Tieto úspory počia­toč­ných nákla­dov nado­bud­nu­tých z clou­do­vého prog­ra­mo­va­nia infra­štruk­túry alebo iné redu­ko­vané ceny tech­no­ló­gií pre­vy­šujú najmä neus­tále zvy­šo­va­nie nákla­dov na pra­covnú silu. Toto zväč­šo­va­nie nákla­dov na pod­ni­ka­nie môže vysvet­ľo­vať nie­ktoré z ras­tú­cich star­tu­po­vých čísel.

Samoz­rejme, rok 2014 bol jed­ným z naj­lep­ších z hľa­diska rizi­ko­vého fun­drai­singu za poslednú dekádu a stále viac trú­fa­lých dolá­rov hľa­da­jú­cich viac star­tup prí­le­ži­tostí v oblastí zálivu zna­me­najú ešte väčší dopyt po Top talente. Je cel­kom prav­de­po­dobné, že pod­statná inves­tí­cia týchto rizi­ko­vých dolá­rov do eko­sys­tému vytvára trhovú dyna­miku, ktorá zvy­šuje ceny na star­tup. V dôsledku toho je opod­stat­nené oča­ká­vať inflá­ciu miezd a tými tiež zaprí­či­nený rast pre­vádz­ko­vých star­tu­po­vých nákla­dov do budúcna.

Zdroj: tomtunguz.com, businessinsider.com

Pridať komentár (0)