Star­tup v San Fran­cis­cu lac­ný nebu­de

Simona Babicová / 18. februára 2015 / Startupy

Čím ďalej tým viac je náklad­né vybu­do­vať star­tup v San Fran­cis­cu. V sku­toč­nos­ti je to až o dvoj­ná­so­bok drah­šie v roku 2014 ako opro­ti roku 2009.

Pod­ľa úda­jov z Jones Lang LaSal­le sa ceny kan­ce­lá­rií tak­mer zdvoj­ná­so­bi­li za posled­ných 5 rokov a to z 36 na 63 dolá­rov na jeden meter štvor­co­vý.

Zvy­čaj­né obchod­né pries­to­ry zabe­ra­jú pri­bliž­ne 150 m štvor­co­vých kan­ce­lár­ske­ho pries­to­ru na jed­né­ho zamest­nan­ca. Vzhľa­dom na sadz­bu kan­ce­lár­ske­ho pries­to­ru, hypo­te­tic­ky 20 osôb star­tu­pu Série A minie 200 tisíc dolá­rov roč­ne na jed­né­ho zamest­nan­ca v roku 2015.

Záro­veň, star­tu­pis­ti a úrad­ní­ci súčas­ne súpe­ria o talent stá­le sa zvy­šu­jú­cich náro­kov na trhu prá­ce a vyhá­da­li tak nárast prie­mer­nej mzdy tech­no­lo­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka v San Fran­cis­cu o 15% kaž­dý rok. Z pri­bliž­ne 90 tisíc dolá­rov na viac ako 180 tisíc dolá­rov v roku 2014. Do miezd zamest­nan­cov sa počí­ta­jú pla­ty, bene­fi­ty, mož­nos­ti na trhu s cen­ný­mi papier­mi a zamest­na­nec­ké výho­dy.

Mzdy pre­sta­vu­jú väč­ši­nu z pri­bú­da­jú­cich nákla­dov v star­tu­pe. Nákla­dy na nehnu­teľ­nos­ti pri­dá­va­jú po 5% zo zamest­na­nec­kých nákla­dov.

Kom­bi­ná­cia inflá­cie, nehnu­teľ­nos­tí a mzdo­vých nákla­dov ma výraz­ný vplyv na pre­vádz­ko­vé výdav­ky star­tu­pov. Vyš­šie uve­de­ný graf porov­ná­va hypo­te­tic­ky 20 osôb Série A uve­de­ných do pre­vádz­ky a hypo­te­tic­ky 80 osôb Série B sta­tup za posled­ných 5 rokov. V oboch prí­pa­doch sa výpoč­ty zdôj­ná­so­bi­li v takom­to pora­dí a to z 2,5 mil dolá­rov na 5 mil dolá­rov a z 7,9 mil dolá­rov na 15,6 mil dolá­rov.

Tie­to úspo­ry počia­toč­ných nákla­dov nado­bud­nu­tých z clou­do­vé­ho prog­ra­mo­va­nia infra­štruk­tú­ry ale­bo iné redu­ko­va­né ceny tech­no­ló­gií pre­vy­šu­jú naj­mä neus­tá­le zvy­šo­va­nie nákla­dov na pra­cov­nú silu. Toto zväč­šo­va­nie nákla­dov na pod­ni­ka­nie môže vysvet­ľo­vať nie­kto­ré z ras­tú­cich star­tu­po­vých čísel.

Samoz­rej­me, rok 2014 bol jed­ným z naj­lep­ších z hľa­dis­ka rizi­ko­vé­ho fun­drai­sin­gu za posled­nú deká­du a stá­le viac trú­fa­lých dolá­rov hľa­da­jú­cich viac star­tup prí­le­ži­tos­tí v oblas­tí záli­vu zna­me­na­jú ešte väč­ší dopyt po Top talen­te. Je cel­kom prav­de­po­dob­né, že pod­stat­ná inves­tí­cia tých­to rizi­ko­vých dolá­rov do eko­sys­té­mu vytvá­ra trho­vú dyna­mi­ku, kto­rá zvy­šu­je ceny na star­tup. V dôsled­ku toho je opod­stat­ne­né oča­ká­vať inflá­ciu miezd a tými tiež zaprí­či­ne­ný rast pre­vádz­ko­vých star­tu­po­vých nákla­dov do budúc­na.

Zdroj: tomtunguz.com, businessinsider.com

Pridať komentár (0)