Star­tu­pisti, zimujte s roz­umom. Väč­šina vitá­mi­nov je nanič

Martin Bohunický / 26. október 2015 / Business

Znie to tak jed­no­du­cho. Počul si to už gazi­li­ón­krát. Jedz zele­ninu, cvič a pri­jí­maj vita­míny.

Alebo rad­šej nie.

Desiatky rokov výskumu nikdy nedo­ká­zali výraz­nejší vplyv pri­jí­ma­nia vita­mí­nov ako dopl­nku stravy. Naopak, pomaly sa uka­zuje, že nie­ktoré dopl­nky sú dokonca škod­livé. Mnohé sup­le­menty sú spá­jané so zvý­še­ním rizi­kom rako­viny, iné s rizi­kom vzniku oblič­ko­vých kame­ňov. Pozrel som sa teda na zúbok tým najob­ľú­be­nej­ším. Pozri sa, ktoré vita­míny by si mal brať, ktoré nepot­re­bu­ješ a kto­rým sa vyhni oblú­kom.

Mul­ti­vi­ta­míny: Nerieš

Desiatky rokov sa pova­žo­vali mul­ti­vi­ta­míny za TOP. Vita­mín C ti predsa vybo­os­tuje imu­nitu, Áčko ti ochráni oči a s Béč­kom budeš plný ener­gie.

Nie­len že tieto vita­míny v hoj­nej miere pri­jí­maš v strave, ich nad­by­tok je ešte aj škod­livý. Výskum v roku 2012 doká­zal, že ženy s vyš­ším príj­mom týchto vita­mí­nov sú skôr ohro­zené smr­tel­nými cho­ro­bami.

Vita­mín D: ÁNO!

Jeden z dvoch vita­mí­nov, ktoré sám pri­jí­mam. Vita­mín D sa nachá­dza v strave vo veľmi malom množ­stve a naj­lepší spô­sob, ako ho dostať do tela, je slnko. V lete teda nie je taký pod­statný, no v zime je to jed­no­značne voľba č.1. Ak máš brať jediný dopl­nok, tak Déčko.

Anti­oxi­danty: Rad­šej čučo­riedky

A,C a E sú anti­oxi­danty, ktoré náj­deš v ovocí, bobu­liach a zele­nine. Nerieš nejaké zby­točne drahé dopl­nky, kúp si rad­šej čučo­riedky.

Vita­mín C: Nie, nevy­lieči ťa. Daj si rad­šej poma­ranč.

Hype okolo Céčka vzni­kol v 70.rokoch. Vita­mín C nemá tak­mer nič..alebo nič s pre­ven­ciou proti pre­c­hlad­nu­tiu. Naopak, pri­veľa céčka zvy­šuje riziko oblič­ko­vých kame­ňov. Daj si rad­šej cit­rusy alebo jahody.

Vita­mín B3: Daj si lososa alebo tuniaka

Vita­mín B3 bol roky pre­zen­to­vaný ako liek na všetko. No po posled­ných štú­diach je jasné, že tento hype potre­buje pre­stať. 

Pro­bi­otiká: Rad­šej nie

Pro­bi­otiká sú drahé bak­te­riálne sup­le­menty, kto­rých jedna pilulka môže stáť aj euro. No veda ešte v tomto prí­pade nie je na takej úrovni, aby sme si mohli byť istí bene­fitmi. Daj si rad­šej kefír alebo kyslú kapustu. 

Zinok: Do toho

Naroz­diel od Céčka exis­tuje jeden vita­mín, ktorý pri chrípke naozaj pomáha — zinok. Záro­veň má celú radu bene­fi­tov — napr. zvy­šuje tes­tos­te­rón.

Vita­mín E: Nie!

Vita­mín E bol dlho pro­pa­go­vaný, ako uni­ver­zálny liek proti rako­vine. Lenže..v sku­toč­nosti je pri pri­jí­maní Éčka riziko ešte väč­šie. Miesto toho skús rad­šej špe­nát.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)