Star­tu­pis­t­ka a model­ka, kto­rá vo svo­jom apart­má­ne pes­tu­je vyše 500 rast­lín

Dárius Polák / 10. augusta 2016 / Startupy

Sum­mer Ray­ne Oakes nie je typic­ká pod­ni­ka­teľ­ka a ani typic­ká model­ka. Spi­so­va­teľ­ka, zakla­da­teľ­ka dvoch spo­loč­nos­tí a model­ka pre znač­ky ako Ave­e­no žije v Bro­ok­lyn­skom apart­má­ne, v kto­rom vytvo­ri­la pries­tor odzr­kad­ľu­jú­ci jej život­ný štýl — vo svo­jom domo­ve pes­tu­je 500 rast­lín.

Oakes sa pre­sťa­ho­va­la do apart­má­nu Wil­liams­burg pred 11 rok­mi. O svo­jom sused­stve toho moc neve­de­la, no chce­la mies­to, kde by moh­la bývať so svo­ji­mi domá­ci­mi milá­čik­mi (cho­va­la exo­tic­ký hmyz).

V tom čase pra­co­va­la ako model­ka a roz­ši­ro­va­la svo­ju prvú spo­loč­nosť — SRO, kto­rá fun­go­va­la ako výskum­ná mar­ke­tin­go­vá orga­ni­zá­cia spo­lu s envi­ron­men­tál­nou komu­ni­ká­ci­ou.

1

Roz­hod­la sa napí­sať kni­hu, kto­rá by spo­ji­la jej dve osob­né a pro­fe­si­onál­ne váš­ne — módu a život­né pro­stre­die.2

Svo­ju dru­hú spo­loč­nosť, Sour­ce­4S­ty­le (teraz Le Souk), zalo­ži­la v roku 2010. Spo­loč­nosť je onli­ne trh pre mate­riál spá­ja­jú­ci dizaj­né­rov s eco-friend­ly dodá­va­teľ­mi. Jej apart­mán slú­žil ako síd­lo už 18 rokov.

3

Nemám extra­va­gant­ný sociál­ny život, no ak máte síd­lo pod­ni­ka­nia vo svo­jom dome, ste vždy kon­štan­tne medzi ľuď­mi,” pove­da­la Oakes.

4

Po zme­ne síd­la spo­loč­nos­ti sa roz­hod­la využiť prázd­ny apart­mán, kto­rý po nej ostal. Vybu­do­va­la v nej záh­ra­du a zavla­žo­va­cí sys­tém.

5

Miest­nosť je domo­vom pre rast­li­ny ako tymián, mäta, slad­ké zemia­ky ale­bo baná­nov­ník. Rast­li­ny sú zavla­žo­va­né zvlh­čo­va­čom.

6

Oakes má blíz­ky vzťah so svo­jim otcom a túto záh­ra­du vybu­do­va­li spo­loč­ne.

7

Kuchy­ňa je v súčas­nos­ti domo­vom pre záves­né vín­ne révy, rôz­ne rast­li­ny v kve­ti­ná­čoch…

8

…ale­bo roz­ras­te­né byli­ny.

9

V dru­hej spál­ni sa nachá­dza figov­ník, kto­rý bol záro­veň prvou rast­li­nou v byte.

10

Sko­ro na kaž­dej poli­ci a para­pe­te sa nachá­dza rast­li­na.

11

Vín­ne révy sú dlhé nie­koľ­ko met­rov.

12

Kaž­dý deň sa kve­ty polie­va­jú oko­lo 30 minút pomo­cou 45-met­ro­vej hadi­ce. Oakes kaž­dý víkend strá­vi asi hodi­nu a pol času pre­re­zá­va­ním, odrez­ka­mi a niče­ním hmy­zu usíd­le­né­ho v rast­li­nách.

13

Oakes sa takis­to čas­to zapá­ja do lokál­nej food scé­ny, kde sa sna­ží vytvo­riť komu­nit­nú záh­ra­du. Pra­co­va­la aj pre farm-to-frid­ge donáš­ko­vý star­tup Good Eggs a v súčas­nos­ti vedie mar­ke­ting star­tu­pu Food­stand.

14

Po rokoch neus­tá­le­ho ces­to­va­nia, kedy pre­ces­to­va­la 200 dní za rok, je Oakes koneč­ne pri­pra­ve­ná zapus­tiť kore­ne. Momen­tál­ne dokon­ču­je kni­hu o deto­xi­ká­cii z cuk­ru a o svo­jom dome tvr­dí, že je to jeden veľ­ký kúsok udr­ža­teľ­né­ho puzz­le. “Toto je môj život­ný štýl,” hovo­rí Oakes.

15

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fot­ky: businessinsider.com

Pridať komentár (0)