Star­tu­pis­tka a modelka, ktorá vo svo­jom apart­máne pes­tuje vyše 500 rast­lín

Dárius Polák / 10. augusta 2016 / Startupy

Sum­mer Rayne Oakes nie je typická pod­ni­ka­teľka a ani typická modelka. Spi­so­va­teľka, zakla­da­teľka dvoch spo­loč­ností a modelka pre značky ako Ave­eno žije v Bro­ok­lyn­skom apart­máne, v kto­rom vytvo­rila pries­tor odzr­kad­ľu­júci jej životný štýl — vo svo­jom domove pes­tuje 500 rast­lín.

Oakes sa pre­sťa­ho­vala do apart­mánu Wil­liams­burg pred 11 rokmi. O svo­jom sused­stve toho moc neve­dela, no chcela miesto, kde by mohla bývať so svo­jimi domá­cimi milá­čikmi (cho­vala exo­tický hmyz).

V tom čase pra­co­vala ako modelka a roz­ši­ro­vala svoju prvú spo­loč­nosť — SRO, ktorá fun­go­vala ako výskumná mar­ke­tin­gová orga­ni­zá­cia spolu s envi­ron­men­tál­nou komu­ni­ká­ciou.

1

Roz­hodla sa napí­sať knihu, ktorá by spo­jila jej dve osobné a pro­fe­si­onálne vášne — módu a životné pro­stre­die.2

Svoju druhú spo­loč­nosť, Sour­ce­4S­tyle (teraz Le Souk), zalo­žila v roku 2010. Spo­loč­nosť je online trh pre mate­riál spá­ja­júci dizaj­né­rov s eco-friendly dodá­va­teľmi. Jej apart­mán slú­žil ako sídlo už 18 rokov.

3

Nemám extra­va­gantný sociálny život, no ak máte sídlo pod­ni­ka­nia vo svo­jom dome, ste vždy kon­štan­tne medzi ľuďmi,” pove­dala Oakes.

4

Po zmene sídla spo­loč­nosti sa roz­hodla využiť prázdny apart­mán, ktorý po nej ostal. Vybu­do­vala v nej záh­radu a zavla­žo­vací sys­tém.

5

Miest­nosť je domo­vom pre rast­liny ako tymián, mäta, sladké zemiaky alebo baná­nov­ník. Rast­liny sú zavla­žo­vané zvlh­čo­va­čom.

6

Oakes má blízky vzťah so svo­jim otcom a túto záh­radu vybu­do­vali spo­ločne.

7

Kuchyňa je v súčas­nosti domo­vom pre závesné vínne révy, rôzne rast­liny v kve­ti­ná­čoch…

8

…alebo roz­ras­tené byliny.

9

V dru­hej spálni sa nachá­dza figov­ník, ktorý bol záro­veň prvou rast­li­nou v byte.

10

Skoro na kaž­dej polici a para­pete sa nachá­dza rast­lina.

11

Vínne révy sú dlhé nie­koľko met­rov.

12

Každý deň sa kvety polie­vajú okolo 30 minút pomo­cou 45-met­ro­vej hadice. Oakes každý víkend strávi asi hodinu a pol času pre­re­zá­va­ním, odrez­kami a niče­ním hmyzu usíd­le­ného v rast­li­nách.

13

Oakes sa takisto často zapája do lokál­nej food scény, kde sa snaží vytvo­riť komu­nitnú záh­radu. Pra­co­vala aj pre farm-to-fridge donáš­kový star­tup Good Eggs a v súčas­nosti vedie mar­ke­ting star­tupu Food­stand.

14

Po rokoch neus­tá­leho ces­to­va­nia, kedy pre­ces­to­vala 200 dní za rok, je Oakes konečne pri­pra­vená zapus­tiť korene. Momen­tálne dokon­čuje knihu o deto­xi­ká­cii z cukru a o svo­jom dome tvrdí, že je to jeden veľký kúsok udr­ža­teľ­ného puzzle. “Toto je môj životný štýl,” hovorí Oakes.

15

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: businessinsider.com

Pridať komentár (0)