Star­tu­pový boh Paul Gra­ham: Podlí ľudia pre­hrá­vajú

Andrej Kras / 2. decembra 2014 / Tools a produktivita

Paul Gra­ham, zakla­da­teľ “továrne na star­tupy” Y com­bi­na­tor, rozp­rú­dil v tech­no­lo­gic­kom svete novú debatu svo­jou ese­jou o “pod­lých ľuďoch”. Môže to znieť ako oby­čajná myš­lienka — ale teraz, keď celý tech­no­lo­gický svet hovorí o firme Uber, ktorý je obvi­ňo­vaný za svoju neľú­tostnú tak­tiku, má to hlbší význam.

Gra­ham je význam­ným člo­ve­kom vo svete tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov. Jeho slovo má váhu. Y Com­bi­na­tor stvo­ril firmy ako Drop­box a AirBnB. V posled­nom roku mali firmy, ktoré tam vznikli hod­notu 13 miliárd dolá­rov.

Najprv sme si mys­leli, že táto esej bola jed­ným dlhým úto­kom na Uber, aj keď sa v nej Uber nespo­mína ani raz. Gra­ham tvrdí, že s ním nemá nič spo­ločné: “Táto esej nebola mie­rená na Uber. Nikdy som nesle­do­val naj­nov­šie kon­tro­ver­zie.”

Uber je naj­do­mi­nan­tnejší a najvz­ru­šu­jú­cejší star­tup od dôb Face­bo­oku. Je tiež naj­po­la­ri­zu­jú­cej­ším.

Tento mesiac vlá­dol jeden prí­beh za dru­hým o neka­lom sprá­vaní sa vede­nia Uberu: Od toho, keď CEO Tra­vis Kala­nick hrdo pri­znal, že sa sa zahrá­vali s finan­co­va­ním svo­jej kon­ku­ren­cie, až po jed­ného člo­veka z vede­nia Uber, ktorý naz­na­čil, že firma minula 1 milión dolá­rov na útoky a špe­ho­va­nie svo­jich kri­ti­kov. Samoz­rejme je oveľa viac prí­be­hov o firme a jej vedení, o kto­rých ľudia radi kle­be­tia mimo záznam.

Nie­ktorí ľudia si mys­lia, že tieto aro­gantné, nemi­lo­srdné a nechutné cha­rak­te­ris­tiky sú nutné pre úspech star­tupu.

Gra­ham, zdá sa, nesú­hlasí. Myslí si, že opak je prav­dou. Myslí si, že podlí neus­pejú:

Prečo?

Mys­lím, že je na to nie­koľko dôvo­dov. Jeden je ten, že pod­losť z vás robí hlu­pá­kov. Preto nezná­šam hádky. Nikdy nedáte zo seba to naj­lep­šie pri hádke, pre­tože hádky nie sú dosta­točne vše­obecné. Víťazs­tvo je spô­so­bené situ­áciou a ľuďmi, ktorí sú do toho zapo­jení. Hádky nevyh­rá­vate mys­le­ním veľ­kých myš­lie­nok, ale vymýš­ľa­ním tri­kov, ktoré fun­gujú v tomto jed­nom kon­krét­nom prí­pade. A záro­veň háda­nie zože­rie rov­nako veľa ener­gie ako pre­mýš­ľa­nie nad sku­toč­nými prob­lé­mami. A to je obzvlášť neprí­jemné pre nie­koho, kto sa stará o to, ako svoj mozog pou­ží­vajú: váš mozog pra­cuje rýchlo, ale nedos­ta­nete sa nikam — ako auto, ktoré len krúti kole­sami.

Star­tupy nevyh­rá­vajú úto­kom. Vyhrá­vajú vyni­ka­ním.

Samoz­rejme sú aj výnimky, ale obvyk­lým spô­so­bom ako vyhrať je bežať vpred, nie zasta­viť sa a začať sa hádať.

Ďal­ším dôvo­dom, prečo podlí pod­ni­ka­te­lia pre­hrá­vajú je, že nedo­kážu dostať tých naj­lep­ších ľudí aby pre nich pra­co­vali. Môžu nájsť ľudí, ktorí sa k ním pri­dajú, pre­tože potre­bujú prácu. Ale tí naj­lepší majú iné mož­nosti. Aro­gantná osoba nemôže pre­sved­čiť naj­lep­ších ľudí, aby pre neho pra­co­vali, jedine, že by bol výni­močne pre­sved­čivý. A zatiaľ čo pre každú orga­ni­zá­ciu je super mať tých naj­lep­ších ľudí, pre star­tup je to kri­tický bod.

Nakoľko toto je ide­a­lis­tický pohľad na svet, veľa ľudí sa už začalo pýtať, nakoľko je rea­lis­tický.

Koniec kon­cov, Bill Gates je pova­žo­vaný za jed­ného z naj­tvr­d­ších, naj­pod­lej­ších, naj­ne­mi­lo­sr­d­nej­ších biz­nis­me­nov na čele sily, kto­rou je Mic­ro­soft. Steve Jobs bol pova­žo­vaný za čudáka, a mal osob­nosť, s kto­rou sa veľmi ťažko spo­lu­pra­co­valo. Larry Elli­son, jeden z naj­bo­hat­ších ľudí sveta, je bru­tálny biz­nis­men.

Zdá sa, že je roz­diel medzi tým byť “milým” člo­ve­kom, a byť nemi­lo­srd­ným pod­ni­ka­te­ľom. Tieto dve veci sa navzá­jom nevy­lu­čujú. Môžete byť oso­bou so zla­tým srd­com, ktorá je milá na ľudí vo svo­jom úzkom kruhu, a napriek tomu byť tvr­dým, nemi­lo­srd­ným a aro­gant­ným pod­ni­ka­te­ľom.

Tak si teraz môžete vybrať, kým budete vy?!

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)