Star­tu­pový inves­tor Scott Bel­sky pre­zra­dil 5 veľ­kých tech­no­lo­gic­kých pre­d­ik­cií

Martina Ditrichová / 3. novembra 2016 / Tech a inovácie

K nie­kto­rým postupne sme­ru­jeme, nie­ktoré znejú pomerne nere­álne. No zdá sa, že Scott Bel­sky, na základe svo­jich boha­tých skú­se­ností, vie, o čom hovorí.

Vždy je zau­jí­mavá výzva zamys­lieť sa nad budúc­nos­ťou. Odha­do­vať kam sa ube­ráme, čo sa vyvi­nie z naj­nov­ších obja­vov. Čo sa týka tech­no­ló­gii, už teraz sme na úrovni nie­kto­rých sci-fi fil­mov z minu­losti. Určité pred­stavy sú reál­nej­šie a už pomaly klopú na dvere. O iných zas vieme, že by sa mohli stať rea­li­tou, ale sú fak­tory, ktoré spo­ma­ľujú ich prie­beh.

Teraz ti pri­ná­šame pred­stavy, alebo pres­nej­šie pre­d­ik­cie, zná­meho pod­ni­ka­teľa, autora a inves­tora Scotta Bel­skyho, ktorý bol zara­dený medzi 100 najk­re­a­tív­nej­ších ľudí v biz­nise podľa reb­ríčka Fast Com­pany.

Už teraz s isto­tou môžeme oča­ká­vať auto­nómne vozidlá, nosi­teľný hard­vér, pri­po­jenú a pre­po­jenú domác­nosť a roz­ší­renú rea­litu. Kam nás ale zave­die budúc­nosť ďalej? Vyzerá, že dokonca aj na Mars.:)

3d-scifi-florin-enache-forward-to-the-future

zdroj: coolvibe.com

Teraz sa ale poďme baviť v teore­tic­kej rovine. Aké prob­lémy nás čakajú? Čo nás môže ohro­ziť? Čo nás spojí? Možno si sa nad nie­kto­rými z týchto mož­ností už aj sám zamýš­ľal, Bel­sky však šiel pekne do hĺbky.

1.Sociálne médiá sa stanú pasív­nymi

Kon­cept aktív­neho posto­va­nia a zdie­ľa­nia prís­pev­kov na sociál­nych médiách bude nahra­dený pasív­nym prú­dom tvo­jich život­ných skú­se­ností. Pred­stav si svoj osobný 24-hodi­nový kanál, dostupný tvo­jím pria­te­ľom. Celý auten­tický. Aká­koľ­vek snaha o aktívne posto­va­nie, bude vní­maná ako manu­álna edi­tá­cia a skôr nega­tívne. Kva­lita bude daná komu­ni­tou a algo­ryt­micky. Už teraz vidíme, že ľudia vedia oce­niť #nofil­ter a rad­šej si pozrú surové zábery ako tie poriadne pre­fil­tro­vané. Ak sa bude obsah gene­ro­vať prak­ticky sám, bude oveľa auten­tic­kejší, prav­di­vejší.

Aké to ‚ôže mať dôsledky? Objaví sa veľa sociál­nych pro­duk­tov a nových foriem reklamy. Virálny rast nových vecí a medií sa stane pri­ro­dze­nejší, závislý od toho, koľko ľudí sa na daný kanál “naladí”. Jed­no­du­cho pove­dané, nech robíš alebo kon­zu­mu­ješ čokoľ­vek, ostatní ľudia to môžu sle­do­vať.

Typická forma pla­te­nej reklamy sa stane zasta­ralá. Nahra­dená bude “pro­duct pla­ce­men­tom” a “expe­rience pla­ce­men­tom”. Ceny, ktoré budeš pla­tiť za výrobky a služby budú kom­pen­zo­vané. Čím väč­šia bude tvoja sieť( a tým pádom CFV=conversions from vie­wers), tým menej ťa bude život stáť.

maxresdefault

zdroj: youtube.com

Pasi­vita sociál­nych sietí zaprí­činí, že ich rele­van­cia bude zále­žať na kon­texte. Tieto siete sa obja­via v našom živote, v závis­losti od toho, kde si, čo robíš a čo potre­bu­ješ. Ideš na obdo­nie via­noc do Špa­niel­ska? Pred­stav si, že ťa sieť navi­guje, spojí a naplá­nuje ti akti­vity s pria­teľmi počas doby, čo tam budeš. Keď sa výlet skončí a ty ju už nebu­deš potre­bo­vať, proste zmizne.

2.Rozšírená rea­lita bude uchmat­nutá znač­kami

Scott osobne viac verí roz­ší­re­nej rea­lite ako vir­tu­ál­nej. Roz­ší­rená rea­lita otvára množ­stvo vzru­šu­jú­cich (a záro­veň straš­ných) spô­so­bov ako sa značky, pria­te­lia, vláda a umelci dostanú do tvojho zor­ného poľa. Cel­kom rýchlo sa nám to vymkne z rúk. Zatiaľ, čo fyzický svet má prak­tické obme­dze­nia, ktoré naprí­klad bill­bo­ard držia na svo­jom mieste, roz­ší­rený svet nemá žiadne. Ak chceš vedieť, ako ďaleko to až môže zájsť, pozri si nasle­du­júce video.

Dôsledky? Je možné, že ad bloc­keri budú naj­dô­le­ži­tej­šími apli­ká­ciami budúc­nosti. Bez ohľadu na plat­formu a zaria­de­nie, ktoré pou­ži­ješ na roz­ší­re­nie rea­lity. Možno hlavné plat­formy na roz­ší­renú rea­litu, budú roz­de­lené na komerčné a neko­merčné. Medzi tie mimo dosahu reklám, by mali určite pat­riť súkromné domy.

3.Rozhranie bude kon­ku­ro­vať tech­no­ló­gii pod ním

Tie naj­lep­šie roz­hra­nia buú agre­go­vať via­cero slu­žieb do jed­ného. V budúc­nosti budeme chcieť menej roz­hraní a naj­lep­šie všetko mana­žo­vať na jed­nom mieste. Moderné roz­hra­nia zme­nia to, ako si plá­nu­jeme deň. Od pra­cov­ných obe­dov až po nákupný zoznam.

Roz­hra­nie, ktoré pou­ží­vame pri práci sa stane maxi­málne pris­pô­so­bi­teľné uží­va­te­ľovi. To so sebou pri­ne­sie, že pro­duk­ti­vita a morálka zamest­nan­cov bude významne vyš­šia ako zvyk a user-friendly soft­véry.

Zmene sa nevyhnú ani mobilné ope­račné sys­témy. Budú skôr zame­rané na svoju polohu, ako na apli­ká­cie. V moder­nom svete, kde chceme menej roz­hraní s pre­po­je­nými fun­kci­ona­li­tami, sa musia zme­niť aj smart­fóny. Fun­kci­ona­lity by mali byť vidi­teľné v závis­losti od toho, kde sa nachá­dzame a ktoré práve potre­bu­jeme, namies­toho apli­ká­cii, ktoré sme nain­šta­lo­vali. Apli­ká­cie by vlastne v budúc­nosti vôbec nemali exis­to­vať.

4.Autonómne vozidlá sa stanú verejne pros­peš­nými

Keď (nie ak) sa všetky dopravné pros­triedky v rámci mesta stanú auto­ma­ti­zo­vané a viac regu­lo­vané, mestá budú musieť pre­hod­no­tiť infra­štruk­túry a celú verejnú dopravu. Možno sa postupne soft­vér na plá­no­va­nie a roz­vr­ho­va­nie verej­nej dopravy stáva dôle­ži­tejší ako ten v samot­ných vozid­lách.

Určite ti napa­dol hneď celý rad otá­zok. Budú infor­má­cie o auto­nóm­nej doprave verej­ným majet­kom? Kedy sa stane verejná doprava kom­pletne auto­ma­ti­zo­vaná? Budú ju ria­diť súkromné spo­loč­nosti alebo vláda?

stiahnut

zdroj:engadget.com

Kaž­dému záro­veň napadne nebez­pe­čen­stvo, že stroje pre­stanú poslú­chať. Takz­vané CGW= “car gone wild”. Keď sa auto­nómne vozidlo začne sprá­vať svoj­hlavo a “pre­kročí hra­nice”, môže to mať hrozné následky. Môže byť naprí­klad hack­nuté alebo dostane kon­fliktné inštruk­cie o doprav­ných pod­mien­kach. Kaž­do­pádne toto musí byť dobre pod­chy­tené a pois­tené.

5.“Tragédiu pros­tého ľudu” pre­ko­náme tech­no­ló­giou, ktorá pod­porí vlastné záujmy a záro­veň poskytne výhody komu­ni­tám.

Tra­gé­diou ľudí je ten­den­cia využí­vať spo­ločné zdroje na vlastné záujmy, to zna­mená pro­fi­to­vať na úkor dru­hých. Vďaka trans­pa­ren­tnosti, sie­ťam a ume­lej inte­li­gen­cii, tento prob­lém skôr či neskôr pre­ko­náme a všetci budeme hájiť spo­ločné záujmy.

Spô­sob, akým kupu­jeme pois­te­nie, zís­ka­vame hypo­téku a pla­tíme dane sa pokojne môžu zme­niť. Chceli by ste, ak sa stra­vu­jete zdravo, pla­tiť menej za zdra­votné pois­te­nie? Chceli by ste, ak sa zavia­žete, že budete jaz­diť pomaly a bez­pečne, pla­tiť menej za pois­tku? V budúc­nosti je prav­de­po­dobné, že to tak bude.

Kolek­tívne vyjed­ná­va­cie siete by mohli byť výcho­dis­ko­vým zdro­jom pre určo­va­nie pois­ťo­va­cích a finanč­ných pro­duk­tov. Žiadne umelo vytvo­rené ceny.

Pred­po­vede budúc­nosti nemôžu byť inves­tičné idei. Budúc­nosť sa nestane, až kým na to prí­tom­nosť nie je pri­pra­vená. A na inves­to­va­nie je nutné mať obrov­ský vhľad do súčas­nosti. Aj keď pre­d­ik­cie môžu byť nápo­mocné pro­duk­to­vým líd­rom, pod­ni­ka­te­ľom a vlastne kaž­dému. Je dobré vedieť, kam sa spo­loč­nosť a tech­no­ló­gie ube­rajú. Mini­málne nám to roz­šíri obzory.

Čo si mys­líš o pre­d­ik­ciách Scotta Bel­skyho?

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)