Star­tupy, pre ktoré sa oplatí pra­co­vať!

Lukáš Gašparík jr. / 28. októbra 2015 / Startupy

Práca v star­tu­poch sa môže často krát podo­bať na gam­bling. Nie­kedy sa to podarí a nie­kedy zase nie. Keď si však v tom správ­nom čase na správ­nom mieste, ani nevieš ako a razom sa z teba môže stať mili­onár.

V svete star­tu­pov exis­tuje nie­koľko pek­ných prí­kla­dov, kedy sa z prvých zamest­nan­cov stali nie­koľko per­centní vlast­níci a mili­onári. Ak aj ty roz­mýš­ľaš nad prá­cou v star­tupe, možno by si mal zbys­triť pozor­nosť a pozrieť si nie­koľko vyvo­le­ných, kto­rých zamest­nanci sú už pekne zaho­jení, ale hlavne sále robia to, čo ich baví.

Slack

Som viac ako pre­sved­čený o tom, že star­tup Slack nemu­sím nijak zvlášť pred­sta­vo­vať. Je jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich star­tu­pov za posledné obdo­bie, aj keď si pre­šiel rôz­nymi kom­pli­ká­ciami, o kto­rých sme aj na Star­ti­tup už viac krát písali. Táto naj­po­pu­lár­nej­šia komu­ni­kačná plat­forma, ktorá pre­náša všetku vašu komu­ni­ká­ciu na jedno miesto, je však opäť na vlne, ktorá jej pri­náša slávu. O tom, že Slack je sku­točne úspešný, svedčí aj jeho posledná inves­tí­cia vo výške 160 mili­ó­nov USD zo začiatku tohto roka, vďaka kto­rej sa jeho hod­nota zvý­šila už na 2.8 miliardy USD. Jed­ným z naj­väč­ších zvlášt­ností tohto star­tupu je to, že sa mu poda­rilo vyrásť úplne orga­nicky, bez akých­koľ­vek nákla­dov na mar­ke­ting. Aj preto je zo Slacku jedna z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich pod­ni­ko­vých appiek vôbec.

Chceš pra­co­vať pre Slack a mať šéfa, ktorý bude nosiť do práce takýto funny motý­lik? Poď do toho!

Lyft

Aj keď je Lyft pova­žo­vaný za out­si­dera, určite mu patrí svoje miesto na trhu. Predsa len proti kon­ku­ren­cii akou je Uber sa bojuje ťažko, avšak Lyft vie ako na to. Dôka­zom toho je aj to, že Lyft pôsobí už v 65 mes­tách v US a jeho hod­nota sa pohybu na skrom­ných 2 miliar­dách USD. Cel­kom slušné na star­tup, ktorý vzni­kol v roku 2012.

A čo tak Lytf, láka ťa ísť po krku Uberu? Pozri jeho ponuky!

Snap­chat

Appka, ktorá pre veľké množ­stvo dneš­ných tee­na­ge­rov zna­mená hlavný komu­ni­kačný kanál na tom nie je tiež zle, skromne pove­dané. Jej foun­der Evan Spie­gel, ktorý bol vylú­čený zo Stan­ford Uni­ver­sity, určite nemusí mať hlavu v smútku. Jeho mes­sa­ging appka má dnes hod­notu, o kto­rej sa mu prav­de­po­dobne asi ani nikdy nesní­valo. S hod­no­tou 16 miliárd USD je Snap­chat momen­tálne naj­hod­not­nej­šia súkromná tech spo­loč­nosť v USA. Cel­kom pekný úspech na fracka, ktorý pred nedáv­nom oslá­vil iba 25 rokov, no nie?

O tom, že Snap­chat je vzo­stupe svedčí aj to, že v tomto roku by mala appka vyge­ne­ro­vať až 100 mili­ó­nov USD na príj­moch z reklamy. A pokiaľ si si mys­lel, že Snap­chat sa vďaka týmto nesku­toč­ných čís­lam mení pomaly ale isto na kor­po­rá­ciu, si na omyle! Počet jeho zamest­nan­cov totiž stále neprek­ro­čil hra­nicu 100 zamest­nan­cov.

Si závislý na Snap­chate a chceš, aby sa tvoja závis­losť zme­nila na prácu? Možno hľadá Snap­chat práve teba!

Giphy

Aj teba chy­tila v posled­nej dobe mánia gifov? Ak áno, tak možno ani nevieš, akého veľ­kého biz­nisu si súčas­ťou. Star­tup Giphy, ktorý vzni­kol iba v roku 2013 je jed­no­du­chým vyhľa­dá­va­čom vo svete gifov. O tom, že sa nejedná už iba o zábavku svedčí aj jeho posledná inves­tí­cia vo výške 17 mili­ó­nov USD. Ak sa pýtaš na jeho cel­kovú hod­notu, tak tá je 80 mili­ó­nov USD, čo nie je vôbec zlé na star­tup, ktorý má iba 32 zamest­nan­cov a pri­tom stále neo­slá­vil ani svoje druhé naro­de­niny. 

Bond Street

Tipu­jem, že o tomto star­tupe čítaš prvý­krát a to aj napriek tomu, že na Wall Street z neho majú strach už aj veľké banky. Jeho zakla­da­te­lia David Haber a Pey­ton Sher­wood si všimli dieru na trhu a roz­hodli sa ju zapl­niť. Tou die­rou bolo posky­to­va­nie úve­rov na roz­beh malého stred­ného pod­ni­ka­nia. O tom, že star­tup Bond Street to myslí vážne a nechce sa hrať len na malom pie­sočku hovorí aj jeho posledná inves­tí­cia vo výške neuve­ri­teľ­ných 110 mili­ó­nov USD. Nesku­točné, ale je to tak a to aj napriek tomu, že v čase inves­tí­cie mal tento star­tup iba 8 zamest­nan­cov! Momen­tálne ich má 18 a stále hľadá ďal­ších.

Chcel by si si vyskú­šať život ako z filmu Wolf of Wall Street? Bond Street ti to umožní!

Stripe

Vo svete star­tu­pov patrí Stripe už pomaly medzi tie star­šie. Predsa len už má za sebou 5 ročnú his­tó­riu, čo však vo svete veľ­kého biz­nisu nezna­mená vôbec nič. O tom, že tento star­tup má mnoho ešte pred sebou hovorí aj uda­losť z minu­lo­roč­nej jesene. Práve vtedy ozná­mil sám veľký Apple par­tner­stvo, ktoré uzav­rel so star­tu­pom Stripe. Dôvo­dom prečo Apple sia­hol po tomto star­tupe, bolo zame­ra­nie na mobilné platby. Tak že by nako­niec App­le­Pay nebol pro­duk­tom Applu, ale iba kúpe­nou tech­no­ló­giou?

Roz­hod­nu­tie už nechám na tebe, ak by si však chcel pra­co­vať pre star­tup, ktorý je v spo­jení s Apple, možno nie si od toho až tak ďaleko.

Týchto 6 star­tu­pov je však iba malou vzor­kou tých, pre ktoré sa oplatí pra­co­vať. Práca v star­tupe má svoje čaro a je úplne jedno, či je to star­tup zo Sil­li­con Val­ley, Ber­lína alebo Bra­ti­slavy. Dôle­žité je to, aby si robil to, čo ťa baví, tvrdo makal na tom, čomu veríš a výsle­dok sa určite dostaví.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)