Štastný Nový burzoblšákový!

Redakcia / 10. januára 2019 / Zo Slovenska

Na­koľko za­čia­tok roka a ná­vrat do re­a­lity po via­noč­nom voľne je pre via­ce­rých ná­ročný, toh­to­ročný Bur­zobl­šák sa bude ko­nať 12. ja­nu­ára a teda až druhú ja­nu­árovú so­botu.

To ale zna­mená len je­diné. Me­dzi po­sled­ným Bur­zobl­šá­kom v de­cem­bri a tým pr­vým v roku 2019 ubehlo až 6 týž­dňov a za tú dobu sa ur­čite naz­bie­ralo v šat­ní­koch a do­mác­nos­tiach veľa vecí, ktoré treba vy­trie­diť a po­su­núť ďa­lej.

Patrí aj me­dzi vaše no­vo­ročné pred­sav­za­tia slovo RE­CYK­LO­VAŤ? Za­pri­sa­hali ste sa, že ne­pod­ľah­nete po­via­noč­ným vý­pre­da­jom v ob­chod­ných cen­trách? Ak ste vy­dr­žali, ale vaša duša piští po ne­ja­kých no­vých kús­koch, Bur­zobl­šák je tu možno práve pre vás. Ok­rem toho, že si u nás dobre na­kú­pite, pod­po­ríte myš­lienku zno­vu­vy­uži­tia ob­le­če­nia či iných pred­me­tov do do­mác­nosti, kníh, platní a sú­časne pod­po­ríte aj za­čí­na­jú­cich hand­made vý­rob­cov. V prí­pade, že je va­šim ďal­ším pred­sav­za­tím PO­MÁ­HAŤ, na Bur­zobl­šáku ste na správ­nom mieste.

Na ja­nu­áro­vom po­du­jatí nájdu náv­štev­níci pre­dajné stoly s ob­le­če­ním a do­pl­n­kami pre dámy, pre deti ale aj pre pá­nov. Ok­rem šat­stva však budú v po­nuke ako už tra­dične aj vi­ny­lové platne, knihy, hračky, ori­gi­nálne hand­made vý­robky ale aj ume­lecké diela či fo­to­gra­fie, prí­rodná koz­me­tika a de­ko­rá­cie do do­mác­nosti či iné pred­mety, ktoré u nie­koho vy­uži­tie ne­našli, no vám sa možno zídu.

Pre mlsné ja­zýčky sú už kla­sicky v zóne s ob­čes­tve­ním k dis­po­zí­cii ho­me­made do­máce pro­dukty ako džemy a si­rupy, ko­lá­čiky, slané a sladké po­chu­tiny, ká­vička a to všetko si mô­žete vy­chut­nať v rámci se­de­nia v na­šej chil­lout zóne pri vchode. Ur­čite vám padne zrak aj na Bur­zobl­šák fo­to­s­tenu, ktorá je od zim­ných me­sia­cov no­vin­kou a po­kojne sa pri nej mô­žete po­fo­tiť s va­šim naj­lep­ším úlov­kom.

Po prí­chode si ne­vá­hajte zlo­žiť bundu či ka­bát v na­šej šatni, ktorá je po­čas ce­lého po­du­ja­tia k dis­po­zí­cii. Na svoje si prídu aj tí naj­menší. Pre­tože Bur­zobl­šák je fa­mily friendly pries­tor, o prog­ram pre deti sa po­stará Det­ská even­tová agen­túra Art­lan­dia, ktorá im pri­praví prog­ram v po­dobe kres­le­nia, le­pe­nia, stri­ha­nia, tvo­re­nia pre deti a ma­ľo­va­nia na tvár.

Ako už iste viete, or­ga­ni­zá­tori Bur­zobl­šáku pod­po­rujú mnohé ne­zis­kové pro­jekty s ori­gi­nál­nou myš­lien­kou. Pro­stred­níc­tvom tohto ko­mu­nit­ného stret­nu­tia im dá­vajú mož­nosť od­pre­zen­to­vať svoje uni­kátne pro­dukty alebo prácu. A nie­len to! Or­ga­ni­zá­tori Bur­zobl­šáku vy­tvo­rili značku Bur­zobl­šák, ktorá po­núka tričká, tašky, hrn­čeky, mag­netky, od­znaky a ďal­šie. Sym­bo­lic­kým vý­ťaž­kom, zá­ro­veň, pris­pie­vajú pre dobro iných. Zisk zo všet­kých pro­duk­tov Bur­zobl­šák mo­men­tálne pu­tuje na pod­poru útulku pre zvie­ratká v Se­nici. K dneš­nému dňu sa po­da­rilo pre rôzne slo­ven­ské útulky vy­zbie­rať sumu viac ako 1000 Eur.

Ko­mu­nita, sa­moz­rejme, pod­po­ruje aj rôzne ne­zis­kové or­ga­ni­zá­cie a ob­čian­ske zdru­že­nia pre po­moc ľu­ďom v ma­te­riál­nej nú­dzi. A keďže cha­ri­ta­tívne or­ga­ni­zá­cie v Bra­ti­slave majú pre­by­tok da­ro­va­ného ob­le­če­nia, Bur­zobl­šák po­su­nul hra­nice svo­jej hu­ma­ni­tár­nej čin­nosti. Nad­via­zal spo­lu­prácu so zdru­že­ním na pod­poru do­mo­vov a so­ciál­nych za­ria­dení na ce­lom Slo­ven­sku.

Bur­zobl­šák on­line

Bur­zobl­šák on­line je vir­tu­álna ver­zia bl­šieho trhu. Je pre všet­kých, ktorí sa ne­radi “hrabú“ vo ve­ciach ale pri­tom chcú pod­po­riť myš­lienku re­cyk­lá­cie ob­le­če­nia a na­ku­po­vať z dru­hej ruky. Je pre ľudí, ktorí sa ni­kdy ne­dos­tali do Bra­ti­slavy na Bur­zobl­šák a pri­tom bl­šie trhy mi­lujú, ale aj pre pra­vi­del­ných náv­štev­ní­kov Bur­zobl­šáku, ktorí mi­lujú se­cond­hand módu. V tomto on­line „bl­šáku“ si každý podľa jed­not­li­vých na­vo­le­ných kri­té­rií rýchlo a jed­no­du­cho nájde to, čo práve hľadá a na­opak po­su­nie ďa­lej veci, ktoré by ur­čite ešte na­šli vy­uži­tie u nie­koho ďal­šieho. A to všetko aj s pod­po­rou útul­kov pre zvie­ratá. Pre­svedčte sa sami na www.bur­zobl­sak.sk

A pre všet­kých, ktorí sa opäť alebo len popr­vý­krát chys­táte na Bur­zobl­šák – trh, te­šíme sa na Vás už 12. Ja­nu­ára 2019 v tra­dič­nom čase od 8.00-14.00 hod. na Drie­ňo­vej 16 v Bra­ti­slave!

Prog­ram:

8:00 – 14:00 hod. zá­bavná fo­to­s­tena Bur­zobl­šák
9:00 – 13:00 hod. tvo­rivé dielne Art­lan­dia
9:00 – 13:00 hod. ma­ľo­va­nie na tvár Art­lan­dia

Fa­ce­book uda­losť: https://www.fa­ce­book.com/events/317419685753884/
Re­zer­vá­cie miest na: www.bur­zobl­sak.sk/re­gis­tra­cia

Pridať komentár (0)